İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2952
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :26
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2952
Şikayetçi:
 Ene Tıbbi Malzeme San.ve Tic. Ltd. Şti., Çakmak Mahallesi Samanyolu Cad. No:14 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Kartaltepe Mah. Süvari Cad. Sefaköy Küçükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25132
Başvuruya konu ihale:
 2007/67826 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbı Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 07.06.95.0134/2007-52 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından 27.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ene Tıbbi Malzeme San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.09.2007 tarih ve 25132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından  27.07.2007 tarihinde yapılan “Tıbbı Cihaz Alımı” ihalesine katıldıkları, firmalarının en uygun teklifi sunduğu halde sistemlerinin teknik şartnameye uygun olmama gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde kalan firmanın ve ihaleye katılan diğer firmaların teknik şartname maddelerinin bir çoğuna uymasının mümkün olmadığı, bir çok cihazın teknik şartnamede yazan özellikleri bir arada taşımasının teknik olarak mümkün olmadığı, firmalarının ihalede yer alan kalemlere teknik şartnamelerine en uygun halde düşünerek hareket edip teklif verdikleri,  

         

         iddia edilmektedir.

 

         4734 sayılı Kanunun 55. maddesinin son fıkrasında, “İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir”,

 

       İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasında ise, “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”,

 

       Hükümleri yer almaktadır.

 

       Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 23.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin karar ile şikayeti sonuçlandıran kararın 27.08.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken (31.08.2007 tarihine kadar) , bu süre geçtikten sonra 03.09.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

       Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

        İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

      Açıklanan nedenlerle;

 

      1) Başvurunun süre yönünden reddine,

 

      2) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

      Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 55. maddesinin son fıkrasında, “İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir”,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasında ise, “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir”, şeklinde hükümler yer almaktadır.

 

Başvurunun incelenmesi sonucunda, şikayetçinin 23.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin karar ile şikayeti sonuçlandıran kararın 27.08.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde olmak üzere 31.08.2007 tarihine kadar Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.09.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Kurul tarafından zikredilen Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan hüküm gereğince; idarece “ihale sürecine devam kararı” ile birlikte şikayeti esastan sonuçlandıran kararın birlikte alınması ve bu kararlara karşı kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, Kuruma itirazen şikayet başvuru süresinin 3 gün olacağı varsayımından hareketle, bu sürenin geçirilmiş olması sebebiyle başvurunun reddine karar verilmiştir.

 

Kurul tarafından başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusu, 4734 sayılı Kanunun 55. maddesinde yer alan hükme aykırı bir şekilde süre yönünden reddedilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55. maddesinde;

 

“………..İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

(Değişik: 4964/ 33 md.) Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

(Değişik: 4964/ 33 md.) Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

(Değişik: 4964/ 33 md.) İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.”

şeklinde yer alan hüküm bulunmaktadır.

 

Bu hükme göre; hak veya menfaatinin bir zarara uğradığını iddia eden aday veya istekliler idareye şikayet başvurusunda bulunduktan sonra idarenin karar verme tarihini takip eden 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

İdarenin, işin aciliyetine binaen sözleşme imzalamak için ivedilik ve kamu yararı bulunması sebebiyle ihale sürecine devam kararı alması durumunda, bu kararın mevzuata aykırı bir şekilde alındığını iddia eden istekliler 3 gün içerisinde kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

İhale sürecinde mevzuata aykırı bir şekilde tesis edildiği iddia edilen hatalı işlemlere karşı idarenin aday veya istekliye bildirim yaptığı tarihi izleyen 15 gün içinde aday/isteklinin kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkı vardır. 4734 sayılı Kanunun 55. maddesinin 4. fıkrasında yer aldığı üzere Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Bunun aksine 4734 sayılı Kanunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Kanun koyucunun Kuruma yapılacak başvurularda belirlemiş olduğu 15 günlük itirazen şikayet süresinin, Başvuru Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında yapılan bir düzenleme ile; idarece “ihale sürecine devam kararı ile birlikte şikayeti esastan sonuçlandıran kararın” birlikte alınması durumunda Kanunen 15 gün olan itirazen şikayet başvuru süresinin aday veya isteklinin aleyhine olacak bir şekilde 3 güne indirilmesi 4734 sayılı Kanunun 55. maddesinin 4. fıkrasındaki düzenlemeye aykırılık taşımaktadır. Başvuru Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasındaki düzenleme 4734 sayılı Kanunun 55. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık taşımaktadır. İdarenin işin aciliyetine binaen sözleşme imzalamak üzere ihale sürecine devam kararı alması durumunda, kanun koyucunun Kuruma 3 gün içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını istemesinin asıl amacı sözleşmenin imzalanıp imzalanamayacağına ilişkin uyuşmazlığın çözümünü en kısa sürede sağlamaktır. Aksi durumda, şikayeti esastan sonuçlandıran şikayet başvurularına ilişkin 15 gün olan (Kuruma itirazen şikayet başvurusu) sürenin zikredilen Başvuru Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasındaki düzenleme sebebi ile 3 güne indirilmesi sonucunu doğuracaktır. böyle bir düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 55. maddesinin 4. fıkrasında yer alan hüküm sebebiyle kabul edilmesi mümkün değildir.

 

Söz konusu somut olayımızda; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin ihale sürecine devam kararı ile birlikte şikayeti esastan sonuçlandıran karar aldığı, bu iki kararın 27.08.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği başvuru sahibinin de 03.09.2007 tarihinde kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre ihale sürecine devam kararına ilişkin yapılan başvurunun sürenin geçirilmiş olması sebebiyle reddine, esasa ilişkin şikayetin ise 15 günlük süre içerisinde yapılmış olması sebebiyle kabul edilmesi gerekmektedir. Başvurunun esas incelemesine geçilerek sonuçlandırılması ve 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde yer alan kararlardan biri verilmek suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu nedenle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul