İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2980
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :70
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2980
Şikayetçi:
 Koza Medikal İnş.Taah.ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Kurtuluş Mah. Maraş Cad. 358 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 61080 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24126
Başvuruya konu ihale:
 2007/61399 İhale Kayıt Numaralı “Ameliyathane Bölümüne 21 Kalem Malzeme Alımı(18 ve 19. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 07.06.55.0162/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ameliyathane Bölümüne 21 Kalem Malzeme Alımı(18 ve 19. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Koza Medikal İnş.Taah.Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.08.2007 tarih ve 24126 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 17 nci ve şikayete konu kalemleri olan 18 ile 19 uncu kalemiyle ilgili ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 21.06.2007 tarihinde yapılan “Ameliyathane Bölümüne 21 Kalem Malzeme Alımı” ihalesine katıldıkları, ihalenin 17, 18 ve 19 uncu kalemlerine en avantajlı teklifi verdikleri, söz konusu kalemler için teknik şartnamede aynı düzenlemelerin yer aldığı, her üç kalem için de aynı marka ürünü teklif ettikleri halde 17 nci kalemin uhdelerinde kaldığı ancak teklif edilen ürünlerin numune incelemesi sonucunda teknik şartnamenin 9 uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle 18 ve 19 uncu kalemlerin uhdelerine bırakılmadığı iddia  edilmektedir.

           

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalenin 17, 18 ve 19 uncu kalemi için idarece tek bir teknik şartname hazırlanmış olup anılan şartnamenin 14 üncü maddesinde; “İhaleye katılan firmalar denenmek üzere 1 kutu numune vermelidir.” 15 inci maddesinde ise; “Süturlar ameliyathane yürütme kurulu tarafından görevlendirilen ilgili bölüm cerrahı tarafından denendikten sonra değerlendirilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre anılan kalemlerle ilgili olarak  isteklilerden teklifleri ile birlikte idareye numune verilmesi istenmiştir.

 

Diğer taraftan; ihale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 4.3.3. üncü maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “Bütün malzemeler için ihale komisyonunun gerek görmesi halinde isteklilerden teklif edilen malzemelerin numuneleri veya katalogları istenecek. İstenen bu numuneleri, katalogları vermeyenler veya verilen numunelerle, kataloglarla yapılan değerlendirme sonucu teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzenlemeye göre, teknik şartname ile istenilen numuneler için idarece bir istisna getirilmiş olup idarece gerek görülmesi halinde numune isteneceği belirtilmiştir.

 

Yukarıda yapılan düzenlemeye uygun olarak 21.06.2007 tarihinde idarece düzenlenen tutanak ile; “ Üniversitemiz Farabi hastanesi ameliyathane bölümüne 21 kalem malzeme alımı için ihale ilan metninin  4.3.3. maddesine göre teklif edilen 1, 10, 13, 14, 15, 18 ve 19 uncu kalem malzemelerin numuneleri ihaleye teklif veren firmalardan 25.06.2007 pazartesi günü saat 13.00’ e kadar komisyonumuza sunulmasına, ihaleye temsilci ile katılan firmaların tebellüğ ettiklerinin imza altına alınmasına, temsilcisiz katılanlara da tebliğ edilmesine
   Oybirliği ile karar verilmiştir.”
ifadesine yer verilerek isteklilerden teklif ettikleri ürünler için  numune istenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin (b) bendinin 9 uncu alt bendine göre “İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları” istenilmek suretiyle yeterlik değerlendirmesinde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Kanunun yukarıya aktarılan hükmü gereğince Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

Dolayısıyla mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri doğrultusunda idareler tarafından teklif edilen malzemelere ait numunelerin istenmesi mümkün olup ihale dokümanında buna uygun olarak düzenlemeler yapılabilir. Ancak, isteklilerden numune istenmiş olmasına rağmen istekliler tarafından idareye verilen numunelerin hangi kriterler dikkate alınarak değerlendirileceği ile ilgili idarece  herhangi  bir düzenleme yapılmadığı, idarenin numuneleri nasıl kontrol edeceği, numunelerin uygun bulunmaması halinde isteklilerin idareye başvuru yolları, idareye şikayet halinde nihai kararın nasıl verileceği gibi hususların düzenlenmediği de anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; ihalenin 17, 18 ve 19 uncu kalemleri için düzenlenen teknik şartname aynı olduğu halde tekliflerin değerlendirilebilmesi için idarece 18 ve 19 uncu kalemlerle ilgili olarak isteklilerden numune istendiği halde 17 nci kalem için numune istenmemiştir. Buna paralel olarak da ihalenin 17 inci kalemi başvuru sahibi üzerinde kalmış ancak 18 ve 19 uncu kalemleri ise, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan; “Dokuya girişini kolaylaştırmak için silikonize olmalı ve keskinliğini operasyon boyunca korumalıdır.” şeklindeki düzenlemesine uygun olmadığı gerekçesi ile başka istekliler üzerinde kalmıştır.

 

Oysa ki, başvuru sahibi ihalenin 17, 18 ve 19 uncu kalemi için aynı markayı (SURGICRYL 910)  teklif etmiş ancak ihale dokümanında yapılan değerlendirme kriterlerindeki farklılık nedeniyle (18 ve 19 uncu kalem için numune üzerinden değerlendirme yapılmış, 17 nci kalem için de teklif edilen marka model uygun bulunmak suretiyle değerlendirme yapılmıştır.) ihalenin bir kalemi üzerinde kalırken şikayete konu 18 ve 19 uncu kalemleri başka istekliler üzerine bırakılmıştır. İdare sadece numune esasına göre değerlendirme yapmış olsaydı, 17 nci kalem için de numune istemesi ve ihale dokümanında yapılacak düzenlemelere göre numunenin değerlendirilmesi gerekirdi. İdare sadece teklif edilen marka veya model üzerinde değerlendirme yapmış olsaydı 17 nci kalemi uygun bulan idarenin 18 ve 19 uncu kalemi de uygun bulması gerekirdi. Bu nedenle idarece yapılan farklı değerlendirme kriterlerinin farklı sonuçlar verdiği anlaşılmış olup değerlendirmenin bu haliyle objektif olmadığı sonucuna ulaşıldığından ihalenin 17, 18 ve 19 uncu kalemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir. Buna göre  başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

İhalenin şikayete konu kalemlerinden sözleşmeye bağlanan 18 inci kalemi için yapılan değerlendirmede; 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından 19.07.2007 tarihinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirilmesi için idareye başvuruda bulunulduğu, idarenin 26.07.2007 tarihli yazı ile açıklamada bulunduğu, 26.07.2007 tarihinde ihalenin 18 inci kalemi üzerinde bırakılan Hür Medikal San. ve Tic. A.Ş ‘nin sözleşmeye davet edildiği ve 31.07.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı  55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;  

a) Sözleşme imzalanmamışsa, 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 

İdarece dikkate alınır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Başvuru sahibi şikayete konu işlemi 26.07.2007 tarihinde öğrenmiş, 31.07.2007 tarihinde de idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. Ancak idare 31.07.2007 tarihinde sözleşme imzalayarak 15 günlük şikayet süresini beklememiştir.  Buna göre sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmadığı tespit edilmiştir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 17 nci ve şikayete konu kalemleri olan 18 ile 19 uncu kalemiyle ilgili ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 17 nci ve şikayete konu kalemleri olan 18 ile 19 uncu kalemiyle ilgili ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul