• Karar No: 2007/UM.Z-2981
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :71
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2981
Şikayetçi:
 Oben Tıbbi Malzeme Dekr. Taah. Paz. Tic. Ltd. Şti., Ankara Yolu Caddesi Şerefkent Sitesi Altı 120/b Selçuklu / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kumluca Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kasapçayırı Mah. Hastane Caddesi Antalya Yolu Üzeri 07350 Kumluca / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19279
Başvuruya konu ihale:
 2007/53973 İhale Kayıt Numaralı “Diyaliz Sarf Malzemeleri Alımı (4,5,6. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 07.04.85.0017/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kumluca Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyaliz Sarf Malzemeleri Alımı (4,5,6. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Oben Tıbbi Malzeme Dekr. Taah. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idare tarafından reddedilmesi üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19279 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan Nefro Tıp Tıbbi Ürünler Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin Diyaliz Sarf Malzemesi Alım ihalesinin;

 

- 4 ncü kalemine teklif ettiği cihazın Arter Ven Fistül İğnesi teknik şartnamesinin 9 uncu maddesinde belirtilen, “Arter Ven Fistül iğnelerinin her ikiside dinamik kan akımı şant duvarına yapışmasını engellemek için delikli olmalıdır” kriterini karşılamadığı,

 

 - 5 nci kalemine teklif ettiği cihazın Bikarbonatlı Dializ Solisyonu teknik şartnamesinin 4 ncü maddesinde belirtilen, “Alınacak solisyonlar heparin kullanımının  kontredike olduğu durumlarda kullanılmak üzere  pıhtılaşmayı azaltıcı özelliği olan solisyon”  kriterini karşılamadığı,

 

- 6 ncı kalemine teklif ettiği cihazın Diyaliz Hasta Seti Teknik Şartnamesinin;

“a) Diyaliz esnasında fistül kullanımına yönelik steril 7 parçadan oluşan diyaliz hasta kullanım seti olmalıdır,

b) 1 adet steril gaz bezi olmalıdır,

c) 2 adet fistül U şeklinde flaster,

d) 4 adet fistül flasteri olmalıdır,

e) 1 adet minder olmalıdır,

f) 1 çift muayene eldiveni bulunmalıdır,

g) 2 adet hemostatik baskı bandı bulunmalıdır,

h) 200 adet olmalıdır” kriterini karşılamadığı, kendileri tarafından teklif edilen cihazın ise teknik şartnameye uygun olduğu belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 21 inci maddesinde yapılan düzenleme ile “Bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği” hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından anılan ihalenin 4, 5 ve 6 ncı kalemlerine teklif edilen cihazların, teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılamadığını iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin teknik şartnameye dayalı bu iddialarına ilişkin olarak bir akademik kuruluştan alınan teknik görüşte;

 

1) “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 4 ncü kaleme teklif edilen Braun marka cihazın, Arter Ven Fistül İğnesi teknik şartnamesinin 9 uncu maddesinde belirtilen, “Arter Ven Fistül iğnelerinin her ikiside dinamik kan akımı şant duvarına yapışmasını engellemek için delikli olmalıdır” kriterini karşıladığı tespit edilmiştir”.

 

2) “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 5 inci kaleme teklif edilen Diasol marka ürünün, Bikarbonatlı Dializ Solisyonu teknik şartnamesinin 4 ncü maddesinde belirtilen, “Alınacak solisyonlar heparin kullanımının  kontredike olduğu durumlarda kullanılmak üzere  pıhtılaşmayı azaltıcı özelliği olan solisyon”  kriterini karşılamadığı, zaten böyle bir kriteri taşıyan solisyonun dünyada muhtemelen üretilmediği yada tek bir firma tarafından üretildiği düşünülebilir”.

 

3) “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 6 ncı kaleme teklif edilen Betesan marka ürünün, Diyaliz Hasta Seti teknik şartnamesinin a, b, c, d, e, f, g maddelerinde belirtilen hususları karşılamadığı, zaten adı geçen malzemeleri ( a’dan g’ye kadar) set halinde almanın tek bir firmayı tarif eder nitelikte olduğu” hususları belirtilmiştir.

 

Buna göre; akademik kuruluştan alınan teknik görüş ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan Nefro Tıp Tic. Ltd. Şti. tarafından incelemeye konu ihalenin 5 nci kalemine teklif edilen cihazın, Bikarbonatlı Dializ Solisyonu teknik şartnamesinin 4 ncü maddesinde belirtilen kriteri, 6 ncı kaleme teklif edilen cihazın Diyaliz Hasta Seti teknik şartnamesinin a, b, c, d, e, f, g maddelerinde belirtilen kriterleri karşılamadığı, bu nedenle bu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan akademik kuruluş tarafından gönderilen teknik görüşte;  Bikarbonatlı Dializ Solisyonu teknik şartnamesinin 4 ncü maddesinde belirtilen, “Alınacak solisyonlar heparin kullanımının  kontredike olduğu durumlarda kullanılmak üzere  pıhtılaşmayı azaltıcı özelliği olan solisyonun”  dünyada muhtemelen üretilmediği yada tek firma tarafından üretildiği, Diyaliz Hasta Seti teknik şartnamesinin a, b, c, d, e, f, g maddelerinde belirtilen malzemeleri ( a’dan g’ye kadar) set halinde almanın tek bir firmayı tarif eder nitelikte olduğu belirtilmiştir.

 

Ayrıca kalan iki teklifinde idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle bu hususların, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile, aynı Kanunun şartnameler başlıklı 12 nci maddesi “Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir” hükmüne aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul