İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2982
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :72
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2982
Şikayetçi:
 Ada Ser Ecza Deposu Med. Ür. San. Tic. A.Ş., Huzurevleri Mah. 147 Sok. Zemin Kat 5/a ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi, Tekke Mah. Donuktaş Cad. 27 33400 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24151
Başvuruya konu ihale:
 2007/71047 İhale Kayıt Numaralı “103 Kalem İlaç Alımı (48. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 07.06.56.0184/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “103 Kalem İlaç Alımı (48. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Ada Ser Ecza Deposu Med. Ür. San. Tic. A.Ş.’nin 20.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.08.2007 tarih ve 24151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin 48 inci kalemine sehven aşırı düşük fiyat teklif edildiğinin idareye bildirilmiş olmasına rağmen, bu kalemin hatalı olarak üzerlerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet başvurusu üzerine alınan kararda özetle; ihalenin bütün kalemlerine yaklaşık maliyetin altında teklif verildiği belirtilerek başvuru sahibinin iddialarının uygun görülmediği ifade edilmiştir.

 

 

Her ne kadar 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  Hükmü yer alsa da; konusunu piyasada hazır halde alınıp satılan malların teşkil ettiği mal alımı ihalelerinde, hangi teklif fiyatın aşırı düşük, hangisinin ise ‘makul’ olduğu hususunda herhangi bir referans fiyat tarifesi bulunmamakta, fiyatların serbest piyasa koşulları çerçevesinde teklif edildiği varsayılmakta; bu bağlamda, isteklilerin kendi koşulları çerçevesinde teklif fiyatı verdikleri hususunda genel bir kabul bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda; verilen teklif fiyatlarının aşırı düşük olduğundan bahisle idarelerce aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması halinde, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi muvacehesinde konu, firmaların bu sorgulama çerçevesinde yapmış oldukları açıklamalar ve sundukları belgeler çerçevesinde ele alınmakta, diğer taraftan idarelerce bu yönde bir sorgulama yapılmasına gerek görülmeyen hallerde ise bu durum bir eksiklik olarak değerlendirilmemektedir.

 

Ayrıca başvuru sahibinin teklifinin en önemli bileşeni olan teklif fiyatını belirlerken bir “basiretli tacir” gibi hareket etmesi gerekmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede ihalenin, en düşük fiyatı teklif eden istekli üzerinde bırakılmış olmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibi tarafından; başvuru konusu ihalenin 48 inci kalemine sehven aşırı düşük fiyat teklif ettikleri idareye bildirilmiş olmasına rağmen, bu kalemin hatalı olarak üzerlerinde bırakıldığı iddia edilmiştir.

 

İdarece itirazen şikayet konusu (48 inci kaleme ilişkin) işin yaklaşık maliyeti 10.650,00 YTL olarak hesap edilmiştir. İhale üzerinde kalan isteklinin (Ada-Ser Ecza Deposu Med. Ür. San. Tic. A.Ş.) teklif etmiş olduğu bedel ise 5.100,00 YTL’dır.

 

Diğer istekliler İnanç Ecza Deposu San Tic. Ltd. Şti. 8.800,00 YTL, Özgün Ecza Deposu San. Tic. A.Ş. 9.135,00 YTL, Medifar Ecza Deposu İlaç San. ve Tic. A.Ş. 9.600,00 YTL bedeli teklif etmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  Hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükme göre; ihale komisyonunca ihale süreci sonuçlandırılmadan önce yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerden ( ihale üzerinde kalan istekliden) aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekirken aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin sonuçlandırılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olması sebebiyle aşırı düşük teklif açıklaması istendikten sonra ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. Düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

   Bahattin IŞIK                                Hakan GÜNAL                               

       II.Başkan                                       Kurul Üyesi                                              

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul