İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2983
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :73
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2983
Şikayetçi:
 İndeks Elektrik Elektronik Makine İnşaat Malzemeleri Turizm Otomotiv Nakliyat San. Tic. A.Ş., 10037 Sokak No: 11 A.O.S.B. Çiğli / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.08.2007 / 24524
Başvuruya konu ihale:
 2007/101742 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Hava Meydanı İhtiyacı Elektrojen Grubu Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 07.0667.0160/2007-49 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 15.08.2007 tarihinde  gerçekleştirilen “Erzincan Hava Meydanı İhtiyacı Elektrojen Grubu Alımı” ihalesine ilişkin olarak İndeks Elektrik Elektronik Mak. İnş. Malz. Turz. Otom. Nak. San. Tic. A.Ş.’nin 27.08.2007 tarih ve 24524 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 15.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Erzincan Hava Meydanı İhtiyacı İçin 1 Set 2x1000 kVA 6,3 kV Elektrojen Grubu Alımı” ihalesine ilişkin olarak idarenin web sitesinde 14.08.2007 tarihi ve öncesinde herhangi bir ilâna rastlanılmadığı, web sitesinin 15.08.2007 tarihinde kontrol edildiğinde ise ihalenin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği, ilânın yayım tarihi olarak da 31.07.2007 tarihinin gösterildiği, idarenin bu tutumunun belli firmaları davet etmesi anlamına geldiği ve rekabeti engellediği dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

İdarece 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında ihaleye çıkıldığı, ihaleye ilişkin ilânın 31.07.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı, ihalenin 15.08.2007 tarihinde DHMİ İhale Yönetmeliğinin 24/a maddesi kapsamında açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, ihaleye 2 (iki) isteklinin katıldığı, ihale kararının 20.08.2007 tarihinde onaylandığı, 04.09.2007 tarihi itibariyle sözleşmenin imzalanmamış olduğu  tespit edilmiştir.

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk Lirasını (2007/1 numaralı Kamu İhale Genel Tebliği ile güncellenmiş tutar: 4.428.537,00 YTL) aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 18.09.2003 tarih ve 2003/DK.D-268 sayılı Kararıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü´nün “I.Üretim Faaliyet Konusu – 4.Muhtelif teçhizat, enerji temini ve tesis” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Elektrojen Grubu” işine ait mal alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Başvuru konusu olan ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul