• Karar No: 2007/UM.Z-2984
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :74
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2984
Şikayetçi:
 Netcad Ulusal Cad ve Gıs Çözümleri Müh.Bilgi.Eğitim Tic.A.Ş., Cyberplaza B Blok 409 Cyberpark-Bilkent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Yeni Yalova Yolu 4.Km 16250 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.08.2007 / 24650
Başvuruya konu ihale:
 2007/90968 İhale Kayıt Numaralı “30 Adet Coğrafi Bilgi Sistemi Programı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 07.06.71.0063/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 03.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “30 Adet Coğrafi Bilgi Sistemi Programı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Netcad Ulusal Cad ve Gıs Çözümleri Müh.Bilgi.Eğitim Tic.A.Ş.’nin 27.08.2007 tarih ve 24650 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan “Coğrafi Bilgi Sistemi Programı Alımı” ihalesine katıldıkları, idare tarafından gönderilen kesinleşen ihale kararında ihalenin İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik Eğitim Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği,

 

İhale adının her ne kadar “Coğrafi Bilgi Sistemi Programı Alımı” olarak tanımlansa da Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerin orman kadastro uygulamalarında kullanılacak coğrafi bilgi sistemi çözümünü de destekleyen CAD tabanlı kadastro paket yazılımı olduğu, idarenin ihtiyacının da bu temele dayandığı, bu itibarla idarenin bir yazılım geliştirme projesi değil, bir paket program almak üzere ihaleye çıktığının açık olduğu, firmalarının Teknik Şartnamenin her maddesini hazır paket yazılım ürünleri ile karşıladığı,

 

Firmalarının sektördeki diğer rakip ürünler hakkında bilgi sahibi olduğu ve sektörü yakından takip ettiklerinden ihalede en düşük teklifi veren yurtdışı menşeli çözümler sunan İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik Eğitim Ltd. Şti.’nin Teknik Şartnamede belirtilen teknik özelliklerin tamamını karşılayacak CAD tabanlı kadastro yazılımı olarak hazır bir çözümünün bulunmadığı bilindiği ve bu konuda İdareye muhtelif tarihlerde bildirimde bulundukları, Teknik Şartnamenin bağlayıcı nitelikte olmasına rağmen Teknik Şartnameyi karşılamayan ve eşit niteliklere sahip olmayan ürün fiyatları ile oluşturulan teklifler üzerinden değerlendirme yapılmasının doğru olmadığının İdareye bildirilmesine rağmen İdarenin, yaptıkları açıklamaların ihalenin karara bağlanmasına engel olmadığını belirterek ihale sürecini aksatmadan devam ettiği,

 

İdarenin Teknik Şartnamenin yaklaşık %40’ını karşılamayan, geliştirilecek .bir paketi almaya karar vermesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul