• Karar No: 2007/UM.Z-2985
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :76
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2985
Şikayetçi:
 Mega Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal Ürünler San. ve Tic A.Ş., Portakal Çiçeği Sokak 17/133 Y.Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi 2 19200 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24147
Başvuruya konu ihale:
 2007/74084 İhale Kayıt Numaralı “Video Endoskopi Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.09.2007 tarih ve 07.06.52.0092/2007-41 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Video Endoskopi Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mega Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal Ürünler San. ve Tic A.Ş.’nin 22.08.2007 tarih ve 24147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; video procesor cihazı teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yer alan “video processor cihazı HDTV  ve Narrow Band Imaging veya FICE özellikleri taşımalıdır” düzenlemesinin firmalar arasında haksız rekabete neden olduğu, istenen özelliklerin birbirinden çok farklı sistemler olduğu dolayısıyla fiyatları arasında da büyük farklılıklar bulunduğu, bu nedenle ihaleye katılamadıkları,  idari şartnamenin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde en düşük fiyat esasının uygulanacağı yönünde yapılan düzenlemenin de uygun olmadığı, çünkü HDTV ve Narrow Band İmaging sistemi ile FİCE sistemi arasında teknolojik yönden ve fiyat olarak çok büyük farklılıkların bulunduğu, fiyat dışı unsurlara yer verilmek suretiyle en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve idarenin düzenlemeleri hakkında bilirkişi tayin edilerek bahse konu ihalenin iptal edilmesinin gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği ve itirazen şikayet dilekçesinin imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi temsile kişiler tarafından müştereken imzalanmadığı hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul