İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3035
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :53
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3035
Şikayetçi:
 Tar-Med Mühendislik ve Med. San.Tic.Ltd.Şti., 8. Cadde 74.Sokak 8/9 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği, Atatürk Üniversitesi Kampüsü 25240 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.08.2007 / 23766
Başvuruya konu ihale:
 2007/47914 İhale Kayıt Numaralı “139 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı (29, 30, 105, 106, 109, 110 Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 07.06.39.0063/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği’nce 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 139 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı (29, 30, 105, 106, 109, 110 Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Tar-Med Mühendislik ve Med. San.Tic.Ltd.Şti.’nin 09.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.08.2007 tarih ve 23766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

4734 sayılı Kanunun sözleşmeye davetin düzenlediği 42 inci maddesinde; “ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmünün yer aldığı, mevcut düzenlemelerde hangi tarihin tebliğ tarihi sayılacağına işaret olunduğu,

 

Anılan Kanun ve İdari Şartnameye göre mektubun postaya verildiği tarihi takip eden 7. günün tebliğ tarihi olarak esas alınması gerekmesine rağmen İdarenin şikayete verdiği cevapta 04.09.2005 tarih ve 25926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “başvuru süresinin” düzenlendiği maddenin 8. paragrafına dayanılarak iadeli taahhütlü posta ile gönderilen sözleşmeye davet yazısının, postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi değil, postanın elden alındığı tarihin tebliğ tarihi sayılarak yasal sözleşme süresinin hesaplanarak taraflarıyla sözleşme yapılmadığının belirtildiği, söz konusu Tebliğin 03.08.2007 tarih ve 26602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 25 inci maddesi ile yürürlükten kalktığı,

 

Mevcut durumda, Kanun ve İdari Şartnameye göre mektubun postaya verildiği tarihi takip eden 7. günün tebliğ tarihi olarak esas alınması gerekirken idarenin yürürlükten kaldırılan Tebliğin dayanak yapılarak sözleşmeye davete icabet etmediklerinin kabulünün anılan mevzuat hükümlerine aykırı ve keyfi bir uygulama olduğu, özel düzenleme içeren Kanun açık hükmü karşısında yürürlükten kaldırılan Tebliğe dayanılarak ihalenin feshi yoluna gidilmesinin telafisi mümkün olamayacak zararlara sebebiyet verdiğinin açık olduğu,

 

Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ihalenin 61 inci maddesinin 6 ncı paragrafında “Kesinleşen ihale kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri, 4734 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir” hükmünün yer aldığı,

 

Bu hükme istinaden İdari Şartnamenin 40.1 maddesinde; “İhale üzerinde kalan istekli, iadeli taahhütlü mektupla sözleşmeye davet edilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği ve bunun dışında postanın elden alındığı tarihin baz alınması gerektiğine ilişkin herhangi bir ibarenin bulunmadığı,

 

Dolayısıyla, İdarenin taraflarına gönderdiği 07/375-9-4877 sayılı sözleşmeye davet yazısının postaya veriliş tarihinin 24.07.2007 tarihi üzerinden 31.07.2007 tarihinin taraflarına resmen tebliğ edildiği tarih olduğu ve 10 günlük sözleşme yapma süresi dahilinde 10.08.2007 tarihine kadar sözleşme yapmak için yasal sürelerinin bulunduğu, idarenin yürürlükte olan mevzuata göre işlem yapması gerektiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

10.07.2007 tarih ve 4540 sayılı kesinleşen ihale kararı ile İhtiyaç tutanağının 29,30,105,106,109 ve 110 uncu kalemlerin en avantajlı teklif sahibi Tar-Med. Ltd. Şti.’den alınmasına karar verildiği, kesinleşen ihale kararının 13.07.2007 tarihinde başvuru sahibine postayla tebliğ edildiği, İdarenin 24.07.2007 tarih ve 4877 sayılı yazısı ile anılan firmanın sözleşmeye davet edildiği, söz konusu yazının 26.07.2007 tarihinde başvuru sahibine postayla tebliğ edildiği, başvuru sahibinin idare kayıtlarına 07.08.2007 tarih ve 4117 sayı ile giren aynı tarihli dilekçe ile sözleşme imzalamak üzere idareye başvuruda bulunduğu ancak idarenin başvuru sahibine gönderdiği 08.08.2007 tarih ve 5220 sayılı yazı ile; “…Söz konusu sözleşmeye davet yazısının 24.07.2007 tarihinde 07/375-4877 iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği bu sözleşmeye davet yazısının 26.07.2007 tarihinde firma adına vekaleti bulunan Şahin KURT tarafından teslim alındığı, yasal olarak tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde gerekli belgeleri ve kesin teminatı vererek sözleşme imzalanması gerektiği, bu durumda 26.07.2007 tarihini izleyen on günlük sürenin bitiş tarihi 05.08.2007 olup, 05.08.2007 tarihi Pazar gününe geldiğinden izleyen iş gününün mesai bitimi olan 06.08.2007 mesai bitimine kadar sözleşme imzalanması gerekirken, 07.08.2007 tarihinde sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunulduğu, bu durumda yasal süre dolduğundan sözleşme imzalanmasının mümkün olmadığının….” belirtildiği, aynı zamanda söz konusu yazının devamında sürenin hesaplanmasına ilişkin olarak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “başvuru süresinin” hesaplanmasına ilişkin düzenlemenin 8. paragrafına atıfta bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun kesinleşen ihale kararlarının bildiriminin düzenlendiği 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.”

 

Aynı Kanunun “Sözleşmeye Davet”in düzenlendiği 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilir.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen “Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmünün istekliden kaynaklanan sebeplerle tebligat yapılamaması veya bu tarihten daha sonra yapılması durumunda uygulanacağının anlaşılması gerektiği, bu durumda sözleşme imzalanması ve istenilen belgelerin getirilmesi için gerekli 10 günlük yasal sürenin tebliğ tarihi olan 26.07.2007 tarihinde başlayacağı, dolayısıyla 10 günlük yasal sürenin 05.08.2007 tarihi Pazar gününe geldiğinden izleyen iş gününün mesai bitimi olan 06.08.2007 tarihinde sona ereceğinden İdarenin başvuru sahibi Tar-Med Mühendislik ve Med. San.Tic.Ltd.Şti.’nin sözleşme imzalamak için gerekli olan belgeleri yasal süresi içerisinde getirmediği gerekçesiyle anılan firmayla sözleşme imzalamamasında ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin idare kayıtlarına 07.08.2007 tarih ve 4117 sayı ile giren aynı tarihli dilekçe ile sözleşme imzalamak üzere idareye başvuruda bulunduğu ancak idarenin başvuru sahibine gönderdiği yazı ile; “…Söz konusu sözleşmeye davet yazısının 24.07.2007 tarihinde 07/375-94877 iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği bu sözleşmeye davet yazısının 26.07.2007 tarihinde firma adına vekaleti bulunan Şahin KURT tarafından teslim alındığı, yasal olarak tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde gerekli belgeleri ve kesin teminatı vererek sözleşme imzalanması gerektiği, bu durumda 26.07.2007 tarihini izleyen on günlük sürenin bitiş tarihinin 05.08.2007 olup, 05.08.2007 tarihi Pazar’a geldiğinden izleyen iş gününün mesai bitimi olan 06.08.2007 mesai bitimine kadar sözleşme imzalanması gerekirken, 07.08.2007 tarihinde sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunulduğu, bu durumda yasal süre dolduğundan sözleşme imzalanmasının mümkün olmadığı….” gerekçesiyle yapılan başvurunun reddedildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun kesinleşen ihale kararlarının bildiriminin düzenlendiği 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

Aynı Kanunun “Sözleşmeye Davet”in düzenlendiği 42 nci maddesinde de; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir…” .

Şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

 

Bu hükümlere göre değerlendirme yapıldığında; söz konusu sözleşmeye davet yazısının 24.07.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru sahibine gönderildiği ve tebligat hukukuna ilişkin düzenlemelerin usulü işlemler olduğu dikkate alındığında, söz konusu postanın tebliğ tarihi nasıl belirlenecek?

 

Kanun Koyucu bu hususa ilişkin olarak “Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.” şeklinde bir düzenleme yapmak suretiyle postaya verilen evrakın ne zaman tebliğ edilmiş sayılacağına ilişkin açık bir düzenlemede bulunmuştur. Postaya verilen evrakın verildiği tarihten 7 gün önce tebellüğ edilmesi durumunda, bu tarihin (tebellüğ tarihinin) tebliğ tarihi olarak kabul edilmesi ve 10 günlük sözleşme süresinin 26.07.2007 tarihinden itibaren başlatılması 42. maddesindeki düzenleme ile bağdaşmamaktadır. Kanundaki bu düzenlemenin, Kurul kararında belirtildiği şekilde isteklilerin aleyhine sonuç doğuracak şekilde tebliğ edilen tarihin tebellüğ tarihi olarak kabul edilecek şekilde yorumlanması ve uygulanması kanun koyucunun amacı ile bağdaşmamaktadır. Kanunun lafzından anlaşılacağı üzere mektubun postaya verilmesini takip eden 7. günün tebliğ tarihi sayılarak kabul edilmesi gerekirken aksine bir yorumla tebliğ tarihinin esas alınması Kanundaki düzenlemeye aykırılık taşımaktadır. Bu sebeple çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

Ali KAYA

Üye

Abdullah DÜNDAR

             Üye

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul