En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3036
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :54
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3036
Şikayetçi:
 Özsümer Tıbbi Malzeme Tic. Ltd.Şti., 847 Sokak 29/a Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Derviş Paşa Mah.Dr.Mahmut Caddesi No:5 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22889
Başvuruya konu ihale:
 2007/70098 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Cerrahi Sütur Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.09.2007 tarih ve 07.06.04.0105/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi’nce 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Cerrahi Sütur Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özsümer Tıbbi Malzeme Tic. Ltd.Şti.’nin 23.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.08.2007 tarih ve 22889 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 Başvuru sahibinin teklifi ile Mete Yılmaz (HDA Medikal)’ın teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri ancak sunmuş oldukları CE Tam Kalite Güvence Sistemi Belgesinin yeterli olmadığı dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak bunun doğru olmadığı, sunmuş oldukları belgenin mevzuata uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde,

 

            İstekliler Sınıf III kapsamına giren cerrahi süturlar için Sağlık Bakanlığı 2006/43 sayılı Genelgesi gereği aşağıdaki belgeleri teklif ekinde sunacaklardır:

 

            a) Ek-II Tam Kalite Güvence Sistemi (Full Quality Assurance System) (Madde 4 hariç) Sertifikası ile birlikte Ek-II (Madde 4 dâhil) Tasarım İnceleme Sertifikası (Design Examination Certificate), veya

 

            b) Ek-III Tip İnceleme (Type Examination) Sertifikası ile birlikte,

                Ek-IV Tip Doğrulaması (Type Verification), veya

                Ek-V Üretim Kalite Güvencesi (Production Quality Assurance) Sertifikası,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece başvuru sahibinin teklifi “EC Tasarım İnceleme Sertifikasının uygun olduğu, bununla birlikte sunulması gereken Tam Kalite Güvence Sistemi Sertifikasının yerine Uygunluk Belgesinin konulduğu ve bunun ekine de bu uygunluk belgesinin de “sınıf II cihazlar ve Ek II uygunluğu ile listelenmiş cihazlar için “tam kalite sistem belgesi” olduğu teyit edilmiştir. Bu haliyle istenilen tüm belgeleri karşılamadığı”” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden başvuru sahibi tarafından Uygunluk beyanı, Tasarım İnceleme Sertifikası ile LRQA Kuruluşundan alınmış 0940795/C nolu belge ve ek yazının içerik olarak tam kalite güvence belgesinin içeriğine sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında ihale dokümanına ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. 

 

B- Şikâyete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihaleye teklif veren isteklilerden HDA Medikal’in CE Sertifikalarının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde,

 

            İstekliler Sınıf III kapsamına giren cerrahi süturlar için Sağlık Bakanlığı 2006/43 sayılı Genelgesi gereği aşağıdaki belgeleri teklif ekinde sunacaklardır:

 

            a) Ek-II Tam Kalite Güvence Sistemi (Full Quality Assurance System) (Madde 4 hariç) Sertifikası ile birlikte Ek-II (Madde 4 dâhil) Tasarım İnceleme Sertifikası (Design Examination Certificate), veya

 

            b) Ek-III Tip İnceleme (Type Examination) Sertifikası ile birlikte,

                Ek-IV Tip Doğrulaması (Type Verification), veya

                Ek-V Üretim Kalite Güvencesi (Production Quality Assurance) Sertifikası,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece başvuru sahibinin teklifi “EC Tasarım İnceleme Sertifikasının uygun olduğu, bununla birlikte sunulması gereken Tam Kalite Güvence Sistemi Sertifikasının yerine Değerlendirme Sertifikası konulduğu “tam kalite güvence sistemi sertifikası”nın dosyasında olmadığı,” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden başvuru sahibi tarafından Uygunluk beyanı, Tasarım İnceleme Sertifikası ile DNV Kuruluşundan alınmış 2005-OSL-MDD-0456 No’lu sertifikanın adı tercümede Değerlendirme Sertifikası olarak nitelendirilse de içerik olarak tam kalite güvence belgesinin içeriğine sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında ihale dokümanına ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. 

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifi ile Mete Yılmaz (HDA Medikal)’ın teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul