İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3038
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :57
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3038
Şikayetçi:
 Ayber İnş. Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Gazi Mahallesi Şenol Caddesi No: 112 Yenimahalle /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Merkez Saymanlığı, 82. Sokak No: 4 Emek/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22413
Başvuruya konu ihale:
 2007/66484 İhale Kayıt Numaralı “Elisa Testlerinin, Tam Kan Sayımı ve Koagülasyon Faktörleri Ölçümü İçin Kit Karşılığı Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 07.05.89.0197/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Merkez Saymanlığı’nca 03.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elisa Testlerinin, Tam Kan Sayımı ve Koagülasyon Faktörleri Ölçümü İçin Kit Karşılığı Cihaz Alımı ihalesine ilişkin olarak Ayber İnş. Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22413 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İhale gününden önce demostrasyon istendiği, demostrasyon yapıldıktan sonra ihaleye katıldıkları, ihaleden sonra eliza testlerinin kontrol kanı ile denenmesi için kendilerinden  fonksiyon test çalışması istendiği,  ilan ve ihale dokümanında fonksiyon test çalışmasına ilişkin düzenleme olmadığı, demostrasyon ve fonksiyon test çalışması sonucunda kendilerine olumsuz bir durum iletilmediği, ihaleye teklif ettikleri TKA-544 Chopın marka ELIZA cihazın yapılan demostrasyon ve katalog incelemesi sonucu “Hbsag, Hbsab, Hbc Ab, Hıv1/2 Ve Hcv Elisa Testlerinin, Cbc(Tam Kan Sayımı) ve Koagülasyon Faktörlerinin (Pt Ve Aptt) Ölçümü İçin Gerekli Kitlerin Alımı Karşılığında Cihaz Edinme İçin Gerekli Teknik şartnamenin” “a)Cihazın teknik özellikleri”  başlığı altında yer alan 3, 13 ve 20 nci maddelerinin yanı sıra aynı teknik şartnamenin “a) Cihazda Kullanılacak Kitlerin Teknik Özellikleri” başlığı altında yer alan 5 inci maddesi ile “d) Koagülasyon Testleri (Pt Ve Aptt) İçin Gerekli Kitler Karşılığı Yarı Otomatik Koagülasyon Cihazı Teknik Şartnamesi´nin” 15 inci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, demostrasyon ve fonksiyon test çalışmasına ilişkin değerlendirme kriterlerinin ihale dokümanında belirtilmediği, idarenin Kanunun 5 inci maddesi aykırı işlemler yaptığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 4.3.3. maddesinde; “Cihaz ve kitlerle ilgili referans belgeleri vereceklerdir. Bu belgeler veren kurum tarafından imzalı ve mühürlü olması koşuluyla geçerlidir. Numune ve Demostrasyon bilgileri diğer hususlarda belirtilmiştir.” ,

 

            İhale ilanının ve idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde;

 

           1- Cihazların demonstrasyon işlemi yapılacak ve uygunluk verilecektir. Kitlere ait numuneler sunulacaktır. Numune sunmayan ve/veya demonstrasyon sunumu yapmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

            2- Yüklenici Firma Cihaz/cihazlara ait kullanım dökümanlarını 2 (iki) adet orjinal dili dışında türkçe iki kopyası ile birlikte laboratuar sorumlusuna teslim edecektir.”,

 

“Hbsag, Hbsab, Hbc Ab, Hıv1/2 Ve Hcv Elisa Testlerinin, Cbc(Tam Kan Sayımı) ve Koagülasyon Faktörlerinin (Pt Ve Aptt) Ölçümü İçin Gerekli Kitlerin Alımı Karşılığında Cihaz Edinme İçin Gerekli Teknik şartnamenin” A Bölümü 38 inci maddesinde, C Bölümü 18 inci maddesinde , D Bölümü 20 nci maddesinde “Firmalar ihale öncesi teklif edecekleri sistemlerle ilgili demonstrasyon çalışması yapacaklardır. Demonstrasyon yapmayan firmaların teklifleri değerlendirilme dışı bırakılacaktır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

           

Anılan teknik şartnamenin “a)Cihazın teknik özellikleri” başlığı altında yer alan 3 üncü maddesinde;

                 

Çalışma esnasında kullanıcı müdahalesi gerektirmemelidir.”

 

13 üncü maddesinde;

 

“Cihazın bilgisayar programı Türkçe olmalı, hastanenin bilgi sistemi ile entegre olmalı ve gerekli eğitimin çalışacak kişilere yüklenici firma tarafından verilmesi sağlanmalıdır.”,

 

20 inci maddesinde;

 

“Cihaz sürekli çalışma özelliğine sahip olmalı, cihaz çalışırken diğer testlerin bitmesini beklemeden, biten testlerin yerine yeni test ve/veya hasta girişi yapılıp çalıştırılabilmelidir.”

 

            Aynı teknik şartnamenin “b) Cihazda Kullanılacak Kitlerin Teknik Özellikleri” başlığı altında yer alan 5 inci maddesinde;

 

           Kitlerin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu gösteren FDA ve/veya CE belgeleri ve referansları verilmelidir.”

 

            Aynı teknik şartnamenin  “d) Koagülasyon Testleri (Pt Ve Aptt) İçin Gerekli Kitler Karşılığı Yarı Otomatik Koagülasyon Cihazı Teknik Şartnamesi´nin” 15 inci maddesinde;

 

            “Cihaz ve kitler aynı marka olmalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibinin teklif ettiği TKA-544 Chopın marka ELIZA cihazın yukarıda belirtilen teknik şartname hükümlerine uymadığının bildirildiği, idarenin başvuru sahibinin 31.07.2007 tarihli şikayet dilekçesine verdiği cevapta da yapılan demostrasyon ve katalog incelemesi sonucunda TKA-544 Chopın marka ELIZA cihazın söz konusu teknik şartnamenin “a)Cihazın teknik özellikleri”  başlığı altında yer alan 3, 13 ve 20 nci maddelerinin yanı sıra aynı teknik şartnamenin “d) Koagülasyon Testleri (Pt Ve Aptt) İçin Gerekli Kitler Karşılığı Yarı Otomatik Koagülasyon Cihazı Teknik Şartnamesi´nin” 15 inci maddesini karşılamadığı hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

          Yapılan inceleme sonucunda;

 

          İdarenin 15.06.2007 tarih ve 466 sayılı yazısı ile Betamed firmasından elisa cihazlarında elisa testlerinin kontrol kanlarıyla denenmesi için teknik komisyonun gözetiminde 18.06.2007 tarihinde test yapılması ve test sonuçlarının komisyona yazılı olarak verilmesinin istendiği, Betamed firması yetkilisi ile ihale komisyon üyesi imzalı 20.06.2007 tarihli demostrasyon tutanağında cihaz ve kitlere ilişkin demostrasyonun 18.06.2007 ve 19.06.2007 tarihleri arasında gerçekleştirildiği, idarenin 09.07.2007 tarih ve 524 sayılı yazısı ile Esmed firmasından elisa cihazlarında elisa testlerinin kontrol kanlarıyla denenmesi için teknik komisyonun gözetiminde 10.07.2007 tarihinde test yapılması ve test sonuçlarının komisyona yazılı olarak verilmesinin istendiği, ihale üzerinde bırakılan Esmed firması yetkilisi ile ihale komisyon üyesi imzalı 11.07.2007 tarihli demostrasyon tutanağında cihaz ve kitlere ilişkin demostrasyonun 10.07.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, idarenin 25.06.2007 tarih ve 514 sayılı yazısı ile BİO-TEK  firmasından elisa cihazlarında elisa testlerinin kontrol kanlarıyla denenmesi için teknik komisyonumuz gözetiminde 26.06.2007 tarihinde test yapılması ve test sonuçlarının komisyona yazılı olarak verilmesi  nin istendiği, BİO-TEK firması yetkilisi ile ihale komisyon üyesi imzalı 26.06.2007 tarihli demostrasyon tutanağında cihaz ve kitlere ilişkin demostrasyonun 26.06.2007 tarihinde gerçekleştirildiği,  idarenin 08.06.2007 tarih ve 426 sayılı yazısı ile Beyaz Medikal firmasından elisa cihazlarında elisa testlerinin kontrol kanlarıyla denenmesi için teknik komisyonumuz gözetiminde 13.06.2007 tarihinde test yapılması ve test sonuçlarının komisyona yazılı olarak verilmesi nin istendiği, Beyaz Medikal firması yetkilisi ile ihale komisyon üyesi imzalı bila tarihli demostrasyon tutanağında cihaz ve kitlere ilişkin demostrasyonun 13.06.2007 ve 14.06.2007 tarihleri arasında gerçekleştirildiği, idarenin 06.07.2007 tarih ve 523 sayılı yazısı ile Ayber firmasından elisa cihazlarında elisa testlerinin kontrol kanlarıyla denenmesi için teknik komisyonun gözetiminde 10.07.2007 tarihinde test yapılması ve test sonuçlarının komisyona yazılı olarak verilmesinin istendiği, bu hususa ilişkin demostrasyon tutanağının olmadığı, ihale teklif zarfı alındı belgelerinin incelenmesi neticesinde ihaleye katılan isteklilerinin tümünün teklif zarflarını ihale günü olan 03.07.2007 tarihinde idareye teslim ettikleri tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

            Aynı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesinin düzenlendiği 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu itibarla; teklif değerlendirmesine esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri cihazlara ve kitlere ilişkin olarak demostrasyon istenmesi durumunda, söz konusu demostrasyonun Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılması gerekmektedir. Üç isteklinin demostrasyonunun ihale gününden önce ve teklif zarfları idareye sunulmadan yapılması, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin sağlanmasını engelleyebileceği gibi 37 nci maddesinde belirtilen ihale sürecine ilişkin usule ve ihale sürecinin bütünlüğüne aykırı olacağından anılan Kanun maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan söz konusu düzenleme ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

“Hbsag, Hbsab, Hbc Ab, Hıv1/2 Ve Hcv Elisa Testlerinin, Cbc(Tam Kan Sayımı) ve Koagülasyon Faktörlerinin (Pt Ve Aptt) Ölçümü İçin Gerekli Kitlerin Alımı Karşılığında Cihaz Edinme İçin Gerekli Teknik şartnamenin” D Bölümünün 15 inci maddesinde; Cihaz ve kitler aynı marka olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu şart neticesinde cihaz ve kitlerin aynı marka olarak sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden biri, sunduğu cihaz ile kitlerin markasının aynı olmamasıdır.

 

            4734 sayılı Kanunun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartnamede yapılan düzenlemenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlaması ve aynı zamanda rekabeti engelleyici hususlar içermemesi gerekmektedir. İdare tarafından Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde yapılan düzenlemede “cihaz ile kitler aynı marka olmalıdır” koşuluna yer verildiğinden ve bu durumun bilimsel ve mevzuata uygun bir açıklaması bulunmadığından, söz konusu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki hükme uygun bulunmamaktadır.

 

            Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde "XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar" başlığının "H. Kit Karşılığı Cihaz Alımı" maddesinde; 

 

           “………

                                                                                                                                                      

            İhale dokümanlarının düzenlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri göz önünde bulundurulmalı, rekabeti engelleyecek şekilde düzenleme yapmaktan kaçınılmalıdır. Sağlık Bakanlığından görüş almak suretiyle Kamu İhale Kurulunca da Teknik şartnamede kitlerle cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu ve bu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğine karar verilmiştir. Bu sebeple ihale dokümanının düzenlenmesinde bu husus  göz önünde bulundurulmalıdır.

 

             ………….” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle, Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde yer alan düzenleme mevzuata aykırı bulunmaktadır.

 

            2) İhale ilanının 4.3.3 maddesinde “Cihaz ve kitlerle ilgili referans belgeleri vereceklerdir. Bu belgeler veren kurum tarafından imzalı ve mühürlü olması koşuluyla geçerlidir.” düzenlemesi ile idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, “Cihazla ve kitlerle ilgili referans belgeleri referansı veren kurumun yetkili makamlarınca onaylı ve mühürlü olması şartıyla geçerlidir.düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

           Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Genel Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde: “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

         İhaleye ilişkin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak referans istenilmesi şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle ilk defa ihaleye katılacak olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul