İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3039
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :58
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3039
Şikayetçi:
 Ali Kara, Yeni Baraj Mah. Sulular Apt. Zemin Kat ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25116
Başvuruya konu ihale:
 1) 2007/26070 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Malzeme Bürosu Malzemeleri Alımı” ihalesi ve 2) 22.08.2007 tarihinde Doğrudan Temin yöntemi ile “Saturasyon Probları Cihaz Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.09.2007 tarih ve 07.0694.0160/2007-50 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 1) 2007/26070 İKN’li “Tıbbi Malzeme Bürosu Malzemeleri Alımı” ihalesi ve 2) 22.08.2007 tarihinde Doğrudan Temin yöntemi ile “Saturasyon Probları Cihaz Alımı” işine ilişkin olarak Ali Kara’nın 03.09.2007 tarih ve 25116 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile şikayette bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 05.04.2007 tarihinde yapılan 2007/26070 İKN´li Tıbbi Malzeme Bürosu Malzemeleri Alımı ihalesi kalemlerinden “Saturasyon Probları (Parmak Probu)” alımında iki firmanın teklif verdiği, söz konusu probların alımının ihaleye katılan firmalardan birinin cihazının idareye verilmesi şartına bağlı tutulduğu, anılan cihazı tek firmanın temin edebileceği zaten diğer firmanın da bu firmanın bayisi durumunda olduğu, dolayısıyla bu iki firmanın anlaşmalı olduğu ve ihaleye başka firmaların katılmasının engellendiği, anılan ürünlerin fahiş fiyatlara alınmış olduğu; aynı idare tarafından 22.08.2007 tarihinde doğrudan teminle yine saturasyon probu alındığı, bu alıma ise tek firma tarafından fiyat verildiği başka firmaların fiyat veremediği, probların söz konusu firmadan fahiş fiyata alındığı iddia edilmektedir.

 

1) Başvuru sahibinin 2007/26070 İKN´li Tıbbi Malzeme Bürosu Malzemeleri Alımı ihalesine ilişkin iddialarına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin dilekçesi üzerine idareden talep edilen bilgi ve belgeler ile idarece doldurulan ihale süreci bilgi formunun incelenmesinden, 2007/26070 İKN´li Tıbbi Malzeme Bürosu Malzemeleri Alımı ihalesine ilişkin ilanın 12.03.2007 tarihinde yapıldığı, ihalenin 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile gerçekleştirildiği ve ihale kararının 09.04.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını satın almadığı ve ihaleye teklif vermediği, ihaleye yönelik olarak başvuru sahibi tarafından idareye bir şikayet başvurusunun yapılmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 30.04.2007 tarihinde sözleşmeye davet edildiği ve sözleşmenin 10.05.2007 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde;

 

“(1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

   a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

   b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

   c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

   d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

   koşulları aranır.

 

   (2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınır. İnceleme, bu Yönetmelikte itirazen şikayet başvurusu için düzenlenen usule göre ve  iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır.

 

   (3) Kabul koşullarını taşımayan başvurular Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu merciine gönderilir.”

 

Hususları düzenlenmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde ihale sürecinde ihale mevzuatına aykırı hareket edildiğini gösteren herhangi bir delil, tespit bulunmaması ve ihalede sözleşmenin imzalanmış olması karşısında iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 22.08.2007 tarihinde doğrudan temin usulü ile yapılan saturasyon probu alımına ilişkin iddiasına yönelik olarak;

 

İdarece Kuruma gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; Pulseoksimetre Probu alımının 22.08.2007 tarihinde doğrudan temin usulü ile gerçekleştirildiği, alım fiyatının KDV hariç 28.000 YTL olduğu ve alım sürecinin tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde idarenin doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirdiği alımda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı hareket edildiğine dair bir tespit yer almamaktadır. Ayrıca, başvuru sahibinin idarenin uygulamasından ne şekilde etkilendiği belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde düzenlenen “Doğrudan Temin” yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 2007/26070 İKN’li ihale bakımından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Doğrudan teminle ilgili olarak başvurunun Kurumun görev alanında bulunmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

3) Doğrudan teminle ilgili olarak başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul