İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3041
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :60
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3041
Şikayetçi:
 Tiryaki İnşaat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 19 Mayıs Mahallesi Gazi Caddesi 91 K:1 D:4 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hükümet Konağı 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24235
Başvuruya konu ihale:
 2007/70032 İKN|li “948 Ton Kömür 462 Ton Odun Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 07.06.58.0184/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Sağlık Müdürlüğü’nce 09.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “948 Ton Kömür 462 Ton Odun Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tiryaki İnşaat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.08.2007 tarih ve 24235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 02.08.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen  aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmamakla birlikte ihalenin iptalini gerektiren başka aykırılıklar bulunması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren isteklilerden İsmail Cengiz´in (Cengizler Ticaret) ihale dokümanı bedelini Tokat Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırması gerekirken idarenin döner sermaye hesabına yatırdığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin değerlendirilmesine devam edildiğini ve bazı belgelerinin eksik olduğunun açıklandığı, kendilerinin teklifinin, sunmuş oldukları ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının hisse oranlarının gösterilmediği ve sunmuş oldukları "yetki belgesi ve taahhütnamenin" taahhüt bölümünün uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa mevzuata göre sunmuş oldukları ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının hisse oranlarının gösterilmesi zorunluluğu bulunmadığı, sundukları ticaret sicil gazetesinin şirket kurucuları, ortakları ve yönetimi hususunda bilgi içerdiği, ayrıca sunmuş oldukları yerli istekli belgesinde şirketin ortaklarının ve sermayesinin belirtildiği, diğer taraftan sunmuş oldukları "yetki belgesi ve taahhütnamenin" taahhüt bölümünün uygun olduğu, ayrıca bu taahhütname bir standart form olmadığından bir bilgi eksikliği bulunması durumunda tamamlatılabilmesinin mümkün olduğu, ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptaline ilişkin kararın kaldırılarak kendi tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması ve ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak, başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir." hükmü yer almaktadır.

 

İhale komisyonu karar tutanağında, ihaleye katılan üç istekliden ikisinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sonuç olarak bir geçerli teklif kalmış olması nedeniyle yeterli rekabetin sağlanamadığı hususları ifade edilerek kararın ita amirinin onayına sunulduğunun belirtildiği, ihale yetkilisinin ise 02.08.2007 tarihinde onayladığı karar üzerine "Yeniden ihale edilmek üzere iptali uygundur." şerhi düştüğü görülmüştür.

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Diğer taraftan; Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanda ihale konusu iş "498 ton kömür ve 492 ton odun alımı" olarak tanımlanmışken, yerel gazetede yayımlanan ilanda "948 ton kömür ve 492 ton odun alımı" şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdarece 12.06.2007 tarihinde bir zeyilname düzenlenmiştir. Zeyilnamede; zeyilnamenin düzenleme tarihi itibarıyla ihale ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlanmış olduğu, ancak henüz yerel gazetede yayımlanmadığı ve zeyilnamenin düzenleme tarihi itibarıyla henüz ihale dokümanı satılmadığı hususları belirtildikten sonra, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanda ihale konusu işin yanlış belirtildiği, doğrusunun "948 ton kömür ve 492 ton odun alımı" şeklinde olduğu, düzenlenen zeyilname ile bu hususun düzeltildiği hususlarına yer verildiği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun "İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar" başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "ihalenin adı, niteliği, türü ve miktarının" ilanlarda belirtilmesinin zorunlu olduğu, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde ise, buna aykırı ilanların kural olarak geçersiz olduğu, ancak bu tür hatalar için ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihalenin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte idarece bu hususa ilişkin olarak bir "düzeltme ilanı" yapılmayarak yukarıda da belirtildiği üzere konuya ilişkin bir "zeyilname" düzenlenmiş olması nedeniyle Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanın geçersiz olduğu, ihalenin sonuçlandırılabilmesinin mümkün olmadığı ve bu sebeple de ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul