İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3042
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :61
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3042
Şikayetçi:
 Burak İnş. Gıda Tıbbi Malz. Tem. Pet. Ür. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., Terminal Caddesi Nevriye Akkurt Apt. Kat:1 No:1 NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Ereğli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atakent Mahallesi Tek Sögüt Mevkii 42320 Ereğli/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.08.2007 / 22554
Başvuruya konu ihale:
 2007/23234 İhale Kayıt Numaralı “Laparoskopi Sarf Malzemesi Alımı (1. ve 6. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 07.05.94.0092/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ereğli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laparoskopi Sarf Malzemesi Alımı (1. ve 6. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Burak İnş. Gıda Tıbbi Malz. Tem. Pet. Ür. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.08.2007 tarih ve 22554 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 29.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurumunca 08.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z1793 sayılı karar ile düzeltici işlem tesis edilmesi yönünde karar verildiği, bu karar üzerine idarece düzeltici işlem tesis edilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, başka bir istekli tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine de firmalarına ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri olarak CE belgelerinin olmaması ve TÜRKAK belgesinin 2006 yılına ait olmasının gösterildiği, ancak taraflarınca usulüne uygun olarak gerekli CE belgelerinin sunulduğu, ayrıca CE belgesinin bir kalite belgesi olmaması sebebiyle TÜRKAK onay ve teyidinin aranmaması gerektiği belirtilerek mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldıkları hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde; “Teklif edilen her bir sarf malzemeye ait 13.03.2002 tarih ve 24964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereği zorunlu AT (EC Certificate) verilecektir. Verilen her bir AT belgesinin  teklif edilen hangi sarf malzemeye ait olduğu belirtilecektir…. Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan Ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuru sahibince 1 inci ve 6 ncı kalemler için  Gyrus-Everest marka malzeme teklif edildiği, teklif edilen kalemlerin sınıf II-a kapsamında olduğunun beyan edildiği, ilgili markalı ürünlere ilişkin olarak sadece CE uygunluk beyanı ile Gyrus Medikal Ltd. Şti. tarafından “EAC 19+12/13+14+17 Elektrosurgical equipment” adlı cihazlar için alınmış olan CE sertifikasının akredite edildiğini gösterir Türk Akreditasyon Kurumu onaylı teyit belgesinin sunulduğu, bu teyit belgesinin düzenlenme tarihinin 04.10.2006 olduğu ve bahse konu CE sertifikasının ise sunulmadığı,

 

13.06.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla, Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1793 sayılı kararı gereğince 13.06.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla, 30.03.2007 tarihli komisyon kararının iptaline ve düzeltici işlem kararı alınmasına ilişkin olarak, 1 inci ve 6 ncı kalemlerin başvuru sahibi üzerinde bırakılması şeklinde düzeltici karar alındığı; bu kez Novatek Med. Cih. Dış Tic. Ltd. Şti. unvanlı firma tarafından, başvuru sahibinin sunmuş olduğu CE belgesinin şartnameye uygun olmadığı, TÜRKAK’tan alınan teyit belgelerinin de Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki düzenlemeye uymadığı iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuru üzerine ihale komisyonunun tekrar toplandığı ve başvuru sahibince sunulan TÜRKAK belgesinin 04.10.2006  tarihli olması ve ihale dokümanında istenilen CE belgesinin bulunmaması gerekçesiyle 1 ve 6 ncı kalemlerin Novatek Med. Cih. Dış Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakılmasına karar verildiği,

 

Görülmüştür.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar başlıklı 40 ıncı maddesinde İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

 

Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin ise, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan anılan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü,

 

Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemleri Hakkındaki Genelgede sınıf II-a kapsamındaki cihazlar için, tıbbi cihaz alımlarında aranılacak AT (CE) sertifikalarının belirtildiği 7.3 üncü maddesinde;                        

 

“1-   Tam Kalite Güvence Sistemi sertifikası veya

2-      Uygunluk Beyanı yanında

- Tip Doğrulaması veya

- Üretim Kalite Güvencesi veya

-Ürün Kalite Güvencesi sertifikalarından biri aranmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, idari şartnamede CE sertifikalarının ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi gerektiği şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiş olsa da; CE belgesi, Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesi hükmü kapsamında bir kalite belgesi olmadığından, CE belgesinin TÜRKAK’tan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmemektedir. Dolayısıyla  başvuru sahibinin, CE belgesinin ihale yılı içerisinde TÜRKAK tarafından akredite edilmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işlemi kamu ihale mevzuatına aykırı olmakla beraber; başvuru sahibince 2 ve 3 üncü kalemlerde Tyco Healthcare markalı cihazlar için CE belgesi sunulduğu halde; 1 ve 6 ncı kalemlerle ilgili olarak, idari şartnamede istenen CE belgesinin  sunulmadığı, sadece CE Uygunluk Beyanının sunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin bu yönüyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul