İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3043
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :62
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3043
Şikayetçi:
 Intergraph (Deutschland) GmbH, Satış Temsilcisi Sebastian Stefanides Reichenbachstr. 3, D-85737 Ismaning GERMANY
 İhaleyi yapan idare:
 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.08.2007 / 22634
Başvuruya konu ihale:
 2007/54614 İhale Kayıt Numaralı “112 Acil Yardım İçin Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Altyapı Kurulum İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 07.05.96.0092/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 20.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “112 Acil Yardım İçin Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Altyapı Kurulum İşi” ihalesine ilişkin olarak Intergraph (Deutschland) GmbH’nin 26.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.08.2007 tarih ve 22634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece 15.06.2007 tarihinde bir zeyilnamenin yayımlanmış olduğu, teklif hazırlıklarının bu zeyilname esas alınarak yapıldığı 20.06.2007 tarihinde firmalarının danışmanlarından birisi aranarak kendisinden zeyilname ile ilgili faksın imzalanarak geri gönderilmesinin istenmesi üzerine, ilgili faksın ne olduğu soruşturulduğunda ikinci bir zeyilnamenin gönderildiğinin söylendiği, ancak 15.06.2007 tarihi ve saat 24:00 itibarıyla da olsa söz konusu zeyilnamenin kendilerine ulaşmadığından bahisle, son hazırlanan zeyilnamenin süre ve usul yönünden mevzuata aykırı olarak yayımlandığı,

 

2) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinde yer alan, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde mal ve hizmet alımı işi için son beş yıl içinde benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin idarece istenebileceği hükmüne aykırı olarak, teknik şartnamenin SG11602 nolu maddesinde “Teklifçi, bilişim sektöründe en az 5 yıldır faaliyet gösteriyor olmalıdır.” şeklinde düzenleme yapılarak kanun kapsamının daraltıldığı ve bunun sonucunda da rekabetin engellendiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece ilk olarak 08.06.2007 tarihinde, ihaleye ait ihale dokümanında idare ve istekliler tarafından tespit edilen eksiklikler ve düzeltmelerin yapılabilmesi için 20.06.2007 tarihinde yapılacak ihalenin 25.06.2007 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesi hususunda zeyilname düzenlendiği; ikinci olarak 15.06.2007 tarihinde zeyilname hazırlanarak ihale dokümanında değişiklik yapıldığı, bu zeyilnamenin ihale dokümanını satın alan tüm firmalara elden tebliğ edildiği; üçüncü olarak, aynı gün tekrar ihale dokümanında değişiklik yapılarak bir zeyilname daha düzenlendiği, bu zeyilnamenin başvuru sahibi dışında ihale dokümanı satın alan diğer firmalara faks yoluyla gönderildiği ve ilgili istekliler tarafından kaşelendikten sonra idareye geri gönderildiği, bazı firmalara gönderilen faksların iletim tarihinin 15.06.2007 tarihinden sonra olduğu, başvuru sahibi firma yetkililerinin zeyilnamenin elden tebliğ edilmesi için idareye davet edildiği, fakat yetkili kişinin zeyilnamenin faks ile firmaya gönderilmesi gerektiğini ifade ederek imzadan imtina ettiğine dair 15.06.2007 tarih ve 23:30 saati itibariyle idarece tutanak düzenlendiği, 22.06.2007 tarihinde başvuru sahibince idareye yaptıkları tüm araştırmalar sonucunda 15.06.2007 saat 24:00’a kadar herhangi bir zeyilnameye ulaşılamadığı bu nedenle ihalenin ertelenmesi talepli faks çekildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi isteklinin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda özetle; söz konusu ihaleye yurt dışından da isteklilerin katıldığı, dolayısıyla zeyilnamenin, elden veya posta aracılığıyla tebliğ edilmesinin süre açısından mümkün olmadığı ve faks yoluyla iletilmeye çalışıldığı, başvuru sahibi firmanın yetkililerinin zeyilnamenin yayımlandığı tarihte Türkiye’de bulunması üzerine, firmanın yetkili kişisinin zeyilnameyi elden tebliğ ettirmek üzere davet edildiği, fakat bu kişi tarafından zeyilnamenin faks ile firmaya gönderilmesi gerektiğinin ifade edildiği, vekaletnamesinde bahse konu ihale ile ilgili tüm teklif dokümanlarını ve diğer belgeleri şirket adına tebellüğ etmeye yetki verilmiş olmasına rağmen kötü niyetle zeyilnamenin elden tebellüğ edilmediği ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü uyarınca, yapılan zeyilnamenin ihale dokümanı alanlara son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. İhale işlem dosyasının incelenmesinden başvuru sahibinin 15.06.2007 tarihinde üçüncü kez yapılan zeyilnameyi elden veya faks yoluyla tebliğ aldığına dair herhangi bir yazılı belge görülmemiştir. Buna göre başvuru konusu ihalede son teklif verme gününün 25.06.2007 tarihi olması dolayısıyla, zeyilnamenin 15.06.2007 tarihinde ihale dokümanını alan tüm firmaların bilgisi dahilinde olması gerekmekte olup başvuru sahibinin bu tarihte zeyilnameyi edinememiş olduğu tespit edildiğinden, idarece hazırlanan bahse konu zeyilnamenin bildirim süresi açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen usule uygun olmadığı, bu nedenle, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna anlaşılmıştır.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İtirazen şikayet dilekçesi ve ihale işlem dosyası üzerinde 24.05.2004 tarih ve 25471 sayılı İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik çerçevesinde yapılan incelemede; başvuru sahibinin dokümanı satın aldığı tarih olan 07.06.2007 tarihi izleyen 15 (onbeş) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, ihale dokümanına yönelik olan başvurunun bu süre geçtikten sonra yapılmış olmasının anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, başvuru sahibinin ikinci iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir

 

            Teknik şartnamenin SG11602 nolu maddesinde “Teklifçi, bilişim sektöründe en az 5 yıldır faaliyet gösteriyor olmalıdır.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde ise;

 

“İş deneyimi ile ilgili olarak ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 si tutarında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

            İsteklinin son 5 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istekli tarafından verilmesi zorunludur.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan cevapta özetle; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik uyarınca ihale dokümanına ilişkin olarak 15 gün içinde şikayette bulunulması gerekirken bu süre aşıldıktan sonra yapılan şikayet başvurusunun süre açısından değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinde isteklilerin yeterliliklerin belirlenmesine ilişkin olarak “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” in istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümünde ise;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca iş deneyim belgesinin; özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinden yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda istenilmesi zorunludur. Bu zorunluluk dışında idarelerce ihale konusu alımın niteliğine göre ihtiyaç duyulması halinde de söz konusu belgenin istenilmesi imkan dahilindedir. Ancak idarenin takdirinde olan diğer belgeler gibi iş deneyimine ilişkin belgelerin de, ihaleye katılımı ve rekabeti engellemeyecek şekilde istenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. İş deneyim belgesi istenilen mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

Bu durumda, iş deneyimi olarak ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek ve idari şartnamede de belirtilecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen kamu ihale mevzuatı uyarınca, iş deneyim belgesi istenilen mal alım ihalelerinde, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin sunulması ile ilgili olarak; iş deneyim belgesinin miktarı teklif edilen bedel üzerinden hesaplanacak ve söz konusu iş, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilecektir. Buna göre, ihale konusu iş veya benzer işlerde son 5 yıl içinde fiilen faaliyette bulunuyor olmak gerekmemekte, son beş yıl içinde gerçekleştirilen bir işle ilgili olarak, teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek veya idari şartnamede de belirtilecek bir oranda bir iş deneyim belgesinin sunulmasının yeterli kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıdaki hususlar bir arada değerlendirildiğinde; teknik şartnamede yer alan düzenleme 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca idarece iş deneyim belgelerinin sunulması hususunda, teknik şartnamenin SG11602 nolu maddesinde getirilen düzenleme ile ihaleye katılımı sınırlayıcı bir düzenleme yapılmasının 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve bu düzenleme ile ihaleye katılımın mevzuata aykırı olarak sınırlandırıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede idarenin yapmış olduğu düzenlemeler sonucunda anılan hükümde yer alan ilkelerin ihlal edildiği anlaşıldığından söz konusu ihalenin bu gerekçeyle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul