İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3047
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :66
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3047
Şikayetçi:
 Aksa Ankara Makina Satış ve Servis A.Ş., 2. Cad. 86. Sok. 7a Blok Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Rahmi Günay Caddesi No:1 58040 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22359
Başvuruya konu ihale:
 2007/81603 İhale Kayıt Numaralı “Jeneratör Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 07.05.88.0207/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından 26.07.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Jeneratör Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aksa Ankara Makina Satış ve Servis A.Ş.’nin 06.08.2007 tarih ve 22359 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

İlgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhalenin bu teknik şartname ile yapılamayacağı, teknik şartnamenin bazı maddelerinin değişmesi gerektiğini belirtmelerine rağmen ihalenin uygun olmayan teknik şartnameye göre yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı, ihalenin iptal edilip teknik şartnamedeki düzeltmeler yapılarak yeniden yapılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan 27.07.2007 tarihli kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesine eklenen başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin (vekaletname ve asile ait imza sirkülerinin) fotokopi olduğu ve vekile ait imza sirkülerinin eklenmediği, anılan belgelerin aslı veya noter onaylı örneklerinin eklenmediği,

 

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

 

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 25.08.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı,

 

Usulüne uygun sözleşme imzalandığı, hususları tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen şartlar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul