İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3049
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :68
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3049
Şikayetçi:
 Radon Tıbbi Malzeme İth. İhrc. Paz. Tic. Ltd. Şti., Kuleli Sokak 91/10 06700 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Ek Hizmet Binası Necatibey Cad. Kat 4 18 34425 Karaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25488
Başvuruya konu ihale:
 2007/69337 İhale Kayıt Numaralı “1 Kalem 50 Adet Portable Röntgen Cihazı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.09.2007 tarih ve 07.07.04.0105/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 20.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Kalem 50 Adet Portable Röntgen Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Radon Tıbbi Malzeme İth. İhrc. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.09.2007 tarih ve 25488 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İptal edilen ihale hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece hazırlanan teknik şartnamenin rekabeti engellediği, bu kadar çok miktardaki malın tek kalemde alınması ve iş deneyim belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 25.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.09.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru konusu ihalenin daha önce Kuruma yapılan bir başvuru üzerine 20.08.2007 tarih ve 2007/UM.Z-2773 sayılı Kurul Kararıyla iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İptal edilen ihale hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul