İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3050
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :69
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3050
Şikayetçi:
 OEM Medikal San Tic. Ltd. Şti. Muratresi Mah. Silahtarbahçe Sokak Soyak Bağlarbaşı Evleri A1/dük.1 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü Alemdar Mahallesi Yerebatan Caddesi 31 34410 Sultanahmet Eminönü/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23077
Başvuruya konu ihale:
 2007/54535 İhale Kayıt Numaralı “Yeni Açılacak Sağlık Ocaklarının İhtiyacında Kullanılmak Üzere 29 kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (27. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 07.06.21.0178/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yeni Açılacak Sağlık Ocaklarının İhtiyacında Kullanılmak Üzere 29  kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (27. Kalem) ihalesine ilişkin olarak Oem Medikal San Tic. Ltd. Şti.’nin 26.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.08.2007 tarih ve 23077 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklifi kapsamında sunduğu ticaret sicil gazetesinin fotokopi olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ticaret sicil gazetesinin imza sirkülerinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve ihaleden önce idareye sunularak “aslı idarece görülmüştür” kaşesi vurularak bu belgelerin teklifle birlikte idareye sunulduğu, ihale dışı bırakılmalarının idarenin kusurundan kaynaklandığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Aday veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Aday veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.1-c-2. maddesinde, isteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması gerektiği düzenlemesi ile aynı şartnamenin 7.51. maddesinde isteklilerin, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olduğu, ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretlerinin kabul edileceği düzenlemesine yer verilmiştir.  

 

            OEM Medikal San Tic. Ltd. Şti.’nin teklifiyle birlikte sunduğu imza sirkülerinin 21.06.2007 tarihli “aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıdığı: ancak 26 Şubat 2001 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin her hangi bir şerh taşımadığı görülmüştür. Bununla birlikte, Üsküdar Birinci Noterliğinin 16.08.2006 tarih ve 18503 yevmiye numaralı işlemi ile onaylanan imza sirküsünün 2 nci sayfasında işlemin dayanağı olarak 26 Şubat 2001 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin gösterildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi üzerine “dayanaktır.” şerhi düşülerek noterliğin yukarıdaki tarih ve yevmiye numarasının dercedildiği, Ticaret Sicil Gazetesinin üzerinde “dayanaktır” ifadesi nedeniyle imza sirküsünden bağımsız olarak kullanılamayacağı ancak imza sirküsüyle birlikte ibraz edilmesi halinde birbirini tamamladığı, bu bakımdan teklif kapsamında sunulan imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesinin bir bütün olduğu, imza sirküsü üzerine düşülen “aslı idarece görülmüştür” şerhinin Ticaret Sicil Gazetesini de kapsadığı anlaşıldığından OEM Medikal San Tic. Ltd. Şti.’nin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalede İstanbul Tıp Cerrahi Alet Tıbbi Malz. İth. İhr. İml. ve Dahili Tic. Çoşkun Aydın’nın idarece gönderilen teklif dosyası incelendiğinde; anılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu 4734 sayılı 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamenin ikinci paragrafınınİhalenin üzerimizde kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.” şeklinde değiştirildiği, ihaleye teklif veren isteklilerin ihale tarihi itibarıyla anılan Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerektiği, belirtilen durumlarda olan isteklilerin teklifinin ihale dışı bırakılması gerektiğinden idarece ihale dokümanı kapsamında verilen Standart Formun içeriğini değiştirerek veren İstanbul Tıp Cerrahi Alet Tıbbi Malz. İth. İhr. İml. ve Dahili Tic. Çoşkun Aydın’nın teklifinin bu nedenle ihale dışı bırakılması gerekmekle birlikte, taahhütnamenin imzalandığı 25.06.2007 tarihi ile ihale tarihinin aynı olması ve taahhütnamenin birinci paragrafındaki “…imza tarihi itibarıyla…” ibaresinin aynı taahhütnamenin ikinci paragrafında yer alması gereken “…ihale tarihi itibarıyla…” ibaresini karşıladığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul