İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3064
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :92
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3064
Şikayetçi:
 Global Adım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Anadolu Cad. Ali Öztürk İş Merkezi K.2 D. 7 No:897 Çiğli/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Caddesi Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24863
Başvuruya konu ihale:
 2007/44066 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif 6 Kalem Malzeme Alımı (1. Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 07.06.83.0134/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 29.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif 6 Kalem Malzeme Alımı (1. Grup)” ihalesine ilişkin olarak Global Adım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 29.08.2007 tarih ve 24863 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 29.05.2007 tarihinde yapılan “Muhtelif 6 Kalem Malzeme Alımı” ihalesine katıldıkları ve hava üflemeli hasta ısıtıcı battaniye grubuna teklif verdikleri, tekliflerinin teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve böylece rekabetin engellendiği, yapılan değerlendirmenin subjektif ve haksız olduğu, teklif ettikleri ürünün tüm dünyada kullanıldığı ve hiçbir fonksiyon ile kullanım eksikliğinin bulunmadığı,

              

           iddia edilmektedir.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda;  başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yanlış İKN belirtilerek yatırıldığı (başvuru bedelinin İKN belirtilmeden yatırıldığı), hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul