En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3067
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :95
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3067
Şikayetçi:
 Gökoğulları Gıda İnşaat Turizm ve Taahhüt İşleri - İbrahim Gök, Valikonağı Cad. No:85 / AĞRI
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Gez Mah. Hastaneler Cad. 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21050
Başvuruya konu ihale:
 2007/59486 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Zeytin Tanesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 07.0549.0160/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yeşil Zeytin Tanesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gökoğulları Gıda İnşaat Turizm ve Taahhüt İşleri - İbrahim Gök’ün 12.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.07.2007 tarih ve 21050 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; mevzuata aykırı olduğu tespit edilen işlemler düzeltici işlem ile düzeltilemeyeceğinden ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; MSB Erzurum İç Tedarik Bölge Başkanlığının 12.06.2007 tarihinde gerçekleştirilen “119.000 Kg. Yeşil Zeytin Tanesi” alımı ihalesinde en düşük fiyat ile teklif verdikleri, ancak idarenin ihale dokümanı ile istenilen deney raporu uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, 2006 yılında yapılan ihalede söz konusu belgenin idarece kabul edildiği, idareye sundukları deney raporunun ihale dokümanına uygun olduğu, bu nedenle tekliflerinin kabul edilmesi ve düzeltici işlem ile ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.        

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarenin inceleme konusu olan 119.000 kg yeşil zeytin tanesi alımı ihalesine üç istekli tarafından teklif verilmiş olup tekliflerin İhale Komisyonunca değerlendirildiği aşamada; başvuru sahibinin teklif dosyası içinde idareye sunduğu “Deney Raporunun” İdari Şartnamenin 7.1(r) maddesi kapsamında isteklilerden ihaleye katılım koşulu olarak istenilen belgelerden biri olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddüde düşülmesi üzerine İdarenin 12.06.2007 tarihili yazısıyla Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığından görüş sorulduğu ve alınan görüşe istinaden teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde ihaleye katılım için gereken belgeler ve yeterlilik koşulları belirtilmiş olup bu kapsamda 7.1(r) maddesinde;

 

“İhaleye girecek isteklilerin ihale konusu ürüne ait;

 

1- TSE Belgesi veya,

2- Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alınan uygunluk raporu veya,

3- TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya,

4- Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C Elçilik/Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille Kaşeli belge) veya,

5- Yurt dışından gelen ürünlerde ürün üzerindeki CE veya e veya E işareti ve işaretlerle ilgili belgeler (CE işareti ve işaretlerle ilgili belgeler Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerinde yer alan ürünler için, e ve E işareti ile ilgili belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tekerlekli araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalar için) veya,

6- ABD menşeli yiyecek ve sağlık ürünleri için FDA onaylı belge ihale komisyonuna verilecektir.

7- İş ortaklığı olması halinde en az bir ortağın  bu belgeleri sağlaması yeterlidir.”

 

Şeklinde şarta yer verilmiştir.             

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif edilen ürüne (zeytinlere) ilişkin olarak İhale Komisyonuna sunduğu Türk Standardları Enstitüsü tarafından (üretici adına düzenlenmiş) 15.09.2005 tarih ve 14.10.06/5614 belge numaralı TS 774/18.04.2003 standart belgesi (Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi) ile,

 

Diğer istekli firmanın teklif edilen ürüne ilişkin olarak İhale Komisyonuna sunduğu Türk Standardları Enstitüsü tarafından (üretici adına düzenlenmiş) 16.04.2007 tarih ve 14.10.04/5349 belge numaralı TS 774/18.04.2003 standart belgesi (Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi),

 

İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen maddesine uygun bulunarak İdarece kabul edilmiş,

 

Başvuru sahibi Gökoğulları Gıda İnşaat Turizm ve Taahhüt İşleri Firmasının teklif edilen ürünlere ilişkin olarak İhale Komisyonuna sunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından (üretici adına düzenlenmiş) sofralık yeşil zeytin için 04.06.2007 tarih ve 06547 sayılı TS 774’e uygunluk belgesi (Deney Raporu) İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen maddesine uygun olarak düzenlenmiş bir belge olmadığı gerekçesiyle İdarece kabul edilmemiş ve anılan Firmanın teklifi ihalede değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığının ihaleyi gerçekleştiren İdareye gönderdiği 28.06.2007 tarihli görüş yazısında; Gökoğulları Gıda İnşaat Turizm ve Taahhüt İşleri Firmasının İhale tarihinde İdareye sunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından üretici firma adına düzenlenmiş “Deney Raporlarının” İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen maddesinde istenen ürün kalite belgelerinin karşılığı olmadığı hususunda değerlendirme yapılmıştır.

İdarenin anılan Firmayı değerlendirme dışı bırakma gerekçesi açıklanırken; firmanın sunduğu Deney Raporlarının (ihaleye katılım koşullarını belirleyen 71.r maddesinin 4. alt maddesinde belirtilen) “Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu” karşılığı olmadığı, ihaleye katılan firmaların ürüne ilişkin deney raporu sunması durumunda ürünün EN, ISO veya IEC uygunluğunu göstermesi gerektiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, … sağlamakla sorumlu olduğu,

 

“İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar istenebileceği; yine aynı maddede; ihale konusu işin niteliğine göre belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği,

 

Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde de; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği; belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı; teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemelerin de yapılacağı; belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği; ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.1(r) maddesinde yapılan düzenleme ile; ihaleye katılım koşulu olarak isteklilerden ihale konusu ürüne ait TSE belgesi veya TSE’den alınan Uygunluk Raporu veya TSEK Belgesi veya ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu veya CE belgesi (Tekerlekli araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalar için) veya e işareti veya E işareti veya ABD menşeli ürünler için FDA onaylı belge istenilmiştir.   

 

İdari Şartnamede, teklif edilen zeytinler için TSE, TSEK, ISO, EN, IEC, CE veya FDA belgesi istenirken (sayı ve tarih belirtilmek suretiyle) belirli bir standarda atıf yapılmadığı, amaca uygun herhangi bir ayırım yapmaksızın birbirinden farklı mahiyetleri bulunan ve birbirinin yerine kullanılamayacak nitelikte olan belgelerin birbirlerine eş değer kabul edildiği, ihale konusu zeytin için ilgili mevzuat ile belirlenmiş bir CE işareti/belgesi söz konusu değilken  ürüne ait CE belgesi istenildiği, şartnamenin anılan maddesinde söz konusu CE belgesi, e veya E belgesine ilişkin olarak tekerlekli araçlara takılan ve/veya kullanılan aksam ve parçalar için olacağına dair bir ifadeye yer verildiği, ürüne ilişkin Deney Raporu istenilirken ürünün uluslar arası standartlara veya Avrupa standartlarına uygunluğu şartına yer verildiği ancak Türk Standartlarına yer verilmediği, zikredilen belgelerin hangi koşullarda geçerli kabul edileceği hususunda herhangi bir tespit yapılmadığı, dolayısıyla örneğin ISO belgesi ile veya TSE belgesi ile İdarenin neyi kast ettiğinin anlaşılamadığı, söz konusu belgeler için bir tanımlama yapılmadığı görülmektedir.     

 

Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle isteklilerden hangisinin teklifinin ihale dokümanına uygun olup olmadığının tespit edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, İdari Şartnamenin 7.1(r) maddesinde yapılan düzenleme neticesinde 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.   

 

Nitekim, İhale Komisyonunca da tekliflerin değerlendirildiği aşamada hangi belgenin ihale dokümanına uygun olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğü, Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığından görüş sorulduğu ve alınan görüşe istinaden tekliflerin değerlendirildiği, ancak MSB İç Tedarik Dairesi Başkanlığının görüşünde, konu hakkında bilimsel ve/veya 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir değerlendirme bulunmadığı, genel bir ifade ile başvuru sahibinin belgesinin (deney raporunun) ihale dokümanına uygun olmadığı yönünde görüş belirtildiği anlaşılmaktadır.

 

Netice itibariyle, İdari Şartnamenin 7.1(r) maddesinde yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, yukarıda açıklanan sebeplerle; ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul