İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3071
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :107
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3071
Şikayetçi:
 Latif Emlak Oto Gıda Tic. Ltd. Şti. , Vekili; Av.Seyfullah Kurtcephe Milli Egemenlik Cad., Maşallah İş Merkezi, No:7 Kat:2 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26034
Başvuruya konu ihale:
 G26034 İhale Kayıt Numaralı “Altı Çeşit Kuru Gıda Alımı (5 Litrelik Ayçiçek Yağı Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 07.07.16.0200/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı tarafından 14.06.2007 tarihinde  ile yapılan “Altı Çeşit Kuru Gıda Alımı (5 Litrelik Ayçiçek Yağı Kalemi)” ihalesine ilişkin olarak Latif Emlak Oto Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 12.09.2007 tarih ve 26034 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin firmalarının üzerinde kaldığı, firmalarının SSK’ya olan 94,57 YTL’ lik borcundan dolayı kendileriyle sözleşme imzalanmadığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, firmaları tarafından bu borcun ödendiği, aynı zamanda 16-351 ek sayılı genelgede ihale tarihi itibariyle SSK’ya toplam aylık asgari ücret kadar borçların olmaması ve söz konusu borcun ödenmesi kaydıyla ihale tarihi itibariyle borcu yoktur kağıdının verileceği, aynı zamanda sadece ihalenin 1 kaleminin uhdelerinde bırakıldığı, diğer 5 kalemde ihalenin üstlerinde bırakılmadığı, bu beş kaleme ilişkin geçici teminatlarının geri iade edilmesi gerektiği    iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmediği,

 

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

 

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) fıkrasının (2) numaralı bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği,

 

Hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, 01.08.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul