İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3079
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :13
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3079
Şikayetçi:
 El-med Elek. Medikalş Sis. San. Tic. Ltd. Şti., 243. Sokak Kat:1 No:17 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği,Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:7 03200 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.07.2007 / 21207
Başvuruya konu ihale:
 2007/54983 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Cihaz Edinme-İdrar Otoanalizörü ve Hormon Testleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 07.05.52.0197/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Edinme-İdrar Otoanalizörü ve Hormon Testleri Alımı ihalesine ilişkin olarak El-med Elek. Medikalş Sis. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.07.2007 tarih ve 21207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

        

1) İhale dokümanında “İstekli Firmalar Teknik Şartname hükümlerini kabul ettiklerine dair taahhütname vereceklerdir. Bu taaahhütnameyi istekli firmalar ihale dosyasına koyacaklardır. Taahhütname vermeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.”düzenlemesinin yer aldığı, bu taahhütnameyi sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihale dosyasında bütün şartları ayrım yapmadan kabul ettiklerine dair beyanları ile imzalı ve kaşeli olarak sundukları teknik şartnameye cevaplarının yer aldığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu yararı ile bağdaşmadığı,

 

            2) İhale dokümanında kısmi teklif verilebileceğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı, idarenin teklif değerlendirmesinde bu düzenlemeye aykırı hareket ettiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İhale ilanı ve idari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı maddesinin; “Teklif edilecek cihazlara ait orjinal tanıtım, kullanım dokümanları  veya katalogları Türkçe olarak komisyona sunulacaktır.”,

 

İhale ilanının ve idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün ;
“İstekli Firmalar Teknik Şartname hükümlerini kabul ettiklerine dair taahhütname vereceklerdir. Bu taahhütnameyi istekli firmalar ihale dosyasına koyacaklardır. Taahhütname vermeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.”,

 

Tam Otomatik İdrar ve İdrar Mikroskobisi Otoanalizör Cihazı ile Hormon Analizörü teknik şartnamelerinin “Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı maddelerinin; Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ ……marka……model….. cihazı ve kiti şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokumaları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.”

 

            şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli ile MEDKİM firmasının ihale ilanı ve idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde yer verilen teknik şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair taahhütnameyi sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, her iki isteklinin ihale dokümanında istenen teknik şartnameye uygunluk belgesi ile katalogları teklif zarfları kapsamında idareye sundukları, imzalı ve kaşeli olarak sunulan teknik şartnameye uygunluk belgelerinde istekliler tarafından cihaz ve kitlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi açısından bilgilerin bulunduğu, her bir isteklinin de birim fiyat teklif mektuplarını; İhale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan  incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.” şeklindeki bir taahhüt ile verdikleri anlaşılmıştır.

 

 Yukarıda yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar ihale dokümanına süresinde yapılan bir başvuru olmasa da idare tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesinin yanı sıra teknik şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair taahhütnamenin istenmesi işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır.

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;           

            İdari şartnamenin 36.2 nci maddesinin, “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.”,

 

           İdari şartnamenin 18 inci maddesinin, “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”,

 

            21.1 maddesinin, “Bu ihale kısmi teklif verilebilir.”

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

İdare tarafından İdrar Otoanalizörü Cihazına karşılık 1 kalem 25000 adet kit, Hormon Analizörü Cihazına karşılık 21 kalem toplam 38000 adet kit alınmasına karar verildiği, kısmi teklife açık ihalede istenen cihazlar ve kitleri için gruplandırma yapılmadığı, İdrar Otoanalizörü Cihazı karşılığı 1 kalem 25000 adet kit ihalesinin BİODPC firması üzerinde bırakıldığı, Hormon Analizörü Cihazına ilişkin 12, 20, 21 ve 22 nci kitlerde BİODPC firmasının en düşük fiyatı verdiği,  Hormon Analizörü Cihazına ilişkin 12, 20, 21 ve 22 nci Kitler harici diğer kitlerde Akademi firmasının en düşük fiyatı verdiği, BİODPC firmasının “12.06.2007 tarihinde yapılan İdrar Otoanalizörü ve Hormon Testleri ihalesinde hormon testleri için teklif etmiş olduğumuz SIEMENS marka Immulite 2000 model tam otomatik hormon analiz cihazı ve kitleri ile ilgili teklifimiz hormon testleri kısmının tamamını kapsayacak şekilde verilmiş olduğundan kalem bazında fiyat olarak düşük olduğumuz (12, 20, 21 ve 22 nci kalemler ) için herhangi bir hak talebimizin olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.” beyanını içeren 12.06.2007 tarihli taahhütnamenin olduğu, 12, 20, 21 ve 22 nci kalemlerde dahil olmak üzere Hormon Analizörü Cihazına karşılık 21 kalem kitin AKADEMİ firmasından alınmasına idare tarafından karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin 22 kalem maldan oluşması, kısmi teklife açık olması, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlenmesi ve BİODPC firmasının en düşük fiyatı teklif ettiği 12, 20, 21 ve 22 nci kalemlere ilişkin verdiği taahhütnamenin bu hususlar karşısında her hangi bir geçerliliğinin olmaması nedenleriyle Hormon Analizörü Cihazı Kitleri alımı ihalesinde kamu ihale mevzuatına uygun hareket edilmediği ve bu haliyle ihalenin sonuçlandırılamayacağı tespit edildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            Tam Otomatik İdrar ve İdrar Mikroskobisi Otoanalizör Cihazı ile Hormon Analizörü teknik şartnamelerinde “Kitlerin cihazla aynı marka (orijinal) olması”nın tercih nedeni olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            4734 Sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartnamede yapılan düzenlemenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlaması ve aynı zamanda rekabeti engelleyici hususlar içermemesi gerekmektedir. İdare tarafından teknik şartnamelerde yapılan düzenlemenin bilimsel ve mevzuata uygun bir açıklaması bulunmadığından, söz konusu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde "XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar" başlığının "H. Kit Karşılığı Cihaz Alımı" maddesinde;              “… İhale dokümanlarının düzenlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri göz önünde bulundurulmalı, rekabeti engelleyecek şekilde düzenleme yapmaktan kaçınılmalıdır. Sağlık Bakanlığından görüş almak suretiyle Kamu İhale Kurulunca da Teknik şartnamede kitlerle cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu ve bu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğine karar verilmiştir. Bu sebeple ihale dokümanının düzenlenmesinde bu husus  göz önünde bulundurulmalıdır….” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle, teknik şartnamelerde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul