İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3080
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :14
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3080
Şikayetçi:
 Meditel Medikal Teknik Elek. Ltd. Şti., Mollaşeref Mah. Halıcılarköşkü Sokak No:24 Fatih/İSTANBUL(AVR)
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.08.2007 / 22710
Başvuruya konu ihale:
 2007/69319 İhale Kayıt Numaralı “Monoplan Dijital Koroner Anjiografi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.09.2007 tarih ve 07.05.98.0197/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Monoplan Dijital Koroner Anjiografi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Meditel Medikal Teknik Elek. Ltd. Şti.’nin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.08.2007 tarih ve 22710 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdari şartnamenin İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı  7 nci maddesinin  1.p alt maddesinde “Teklif edilen cihazla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya TSE’ce verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır" şartına yer verildiği, ihale üzerinde bırakılan Biodal İç ve Dış Ticaret A.Ş firmasının teklif zarfında verdiği Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya TSE’ce verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinden herhangi birisinin kapsamında “PHILIPS Marka cihazların” bulunmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde; “İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.

 

           Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

 

            İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.

 

            Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.” düzenlemesi ile,

 

            İdari Şartnamenin“Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlığı altında yer alan 7.3.3.2 maddesinde; “İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin.” verilmesi istenmiş, aynı idari şartnamenin 7 nci maddesinin 1.p alt maddesinde “Teklif edilen cihazla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya TSE’ce verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır" düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Philips Marka Integris Allura 12 model cihaz teklif ettiği, bu cihazın Hollanda menşeli Philips Medical Systems Nederland B.V. firmasının üretimi olduğu, üretici firmanın Türkiye tek yetkili temsilcisinin Türk Philips Ticaret A.Ş. olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, Türk Philips Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen ve “Monoplan Dijital Koroner Anjiografi Cihazı Alımı” ihalesine Philips Marka Integris Allura 12 model cihazı teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin 02.07.2007 tarihli yetki belgesini idareye verdiği, yetki belgesinde montaj, garanti ve teknik servis konularında Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin taahhütlerinin olduğu, yetki belgesi dışında ihale üzerinde bırakılan istekli ile Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin garanti-montaj taahhütnamelerinin de teklif dosyasında bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından firmalarına ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin yanı sıra ihaleye teklif vermek için yetki aldığı Türk Philips Ticaret A.Ş. firmasına ait ve teklif edilen cihaza ilişkin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin sunulduğu tespit edildiğinden iddia yerinde bulunmamıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul