İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3082
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :18
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3082
Şikayetçi:
 Kadir İnş. Taah. Nak. Mob. Bil. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti., Şehitlik 28.Sokak Önder Apt. Altı DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, M. Akif Ersoy Caddesi 1 Şehitlik/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23130
Başvuruya konu ihale:
 2007/54512 İhale Kayıt Numaralı “İlköğretim Okullarına 21 Kalem Donatım Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.08.2007 tarih ve 07.06.16.0185/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 29.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlköğretim Okullarına 21 Kalem Donatım Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kadir İnş. Taah. Nak. Mob. Bil. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.08.2007 tarih ve 23130 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 29.06.2007 tarihinde yapılan ihalede en avantajlı teklif olarak kendi tekliflerinin belirlendiği, ancak, kendi tekliflerinden daha düşük teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin üzerlerinde bırakılması halinde değerlendirme dışı bırakılan tekliflerle kendi teklifleri arasındaki fiyat farkından dolayı idarenin zarara uğrayacağı gerekçe gösterilerek ihalenin kamu yararı doğrultusunda iptal edildiği, oysa kendi tekliflerinin gerçek piyasa rayiçlerini yansıttığı, ayrıca, geçerli olmayan tekliflere dayandırılarak ihalenin iptaline karar verilemeyeceği, dolayısıyla, iptal kararının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan incelemede;

 

İhale yetkilisince, ihaleye en düşük teklifi veren ve değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin yerinde olmadığı, zira, her iki istekliye ait eksikliklerin belge tamamlatma müessesine başvurulmak suretiyle giderilebileceği, bununla birlikte, ihale komisyonunca en avantajlı teklif olarak tespit edilen Kadir İnş. Taah. Nak. Mob. Bil. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin standart KİK formlarına uygun olmadığı ve birim fiyat teklif mektubunun geçerlik süresinin idari şartnameye uygun olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu sebeplerden ötürü ihale komisyon kararının onaylanması halinde kamu yararının ihlal edileceği ve idarenin zarara uğrayacağı kanaatiyle ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü,

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir…”  hükmü,

Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde;

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

idarelerce tamamlatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince; ihale yetkilisinin ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi mevcut olup, bu yetkinin kamu yararı, hizmetin gerekleri ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Anılan Kanunun 37 nci maddesi ve bu maddede yer alan düzenlemeye açıklık getiren Yönetmelik düzenlemesi gereğince ise; idarelerce, ihale dokümanında istenen ve istekliler tarafından sunulmuş olan belgelerdeki bilgi eksikliklerini tamamlatmaya yönelik olarak bilgi/belge tamamlatma müessesine başvurulabilecektir.

 

İhale yetkisince iptal gerekçesi olarak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirilen mevzuata aykırılıklar gösterilmiştir. Bu nedenle, iptal gerekçelerinin irdelenmesi zorunlu olarak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının incelenmesini gerektirmektedir. İhale yetkilisince ileri sürülen gerekçeler irdelendiğinde;

 

İhaleye en düşük teklifi veren Mormaş Malatya Or. Ür. Ve Mob. Tes. A.Ş. teklifi kapsamında sunduğu bilanço ve gelir tablosu serbest muhasebeci onaylı olduğundan değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale yetkilisince bu eksikliğin belge tamamlatma müessesine başvurulmak suretiyle giderilebilecek nitelikte olduğu belirtilmiştir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 ve 33 üncü maddeleri uyarınca bilanço veya bilançoların gerekli görülen bölümleri ile gelir tablosunun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Mormaş firması tarafından sunulan 2006 yılına ait bilanço ve gelir tablosunda her hangi bir onayın bulunmadığı, 2005 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun ise serbest muhasebeci tarafından onaylanmış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu aykırılıkların bilgi eksikliği olarak kabul edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle belge tamamlatma müessesine başvurulmak suretiyle giderilemeyecek nitelikte aykırılıklar olduğundan, değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

En düşük ikinci teklifi veren Ağaçsan Ağaç İşl. Şek. Ker. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinde “Noter tasdik ibaresi yetersiz olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale yetkilisince bu eksikliğin de belge tamamlatma müessesine başvurulmak suretiyle giderilebilecek nitelikte olduğu belirtilmiştir. İhale ilanının 4.1.3.2 ve İdari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde tüzel kişi isteklilerin ilgisine göre ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunması istenmiştir. Anılan istekli tarafından noter tasdikli imza sirküleri ve imza sirkülerinin huzurunda düzenlendiği noter tarafından imza sirkülerine dayanak olarak kullanılan Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu görülmüştür. Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin tetkikinden, idarece istenen bilgilere ulaşılabildiği, ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilen noter tasdik ibaresinin eksikliği hususunun, belgeyi düzenleyen merciden kaynaklanan bir eksiklik olduğu, dolayısıyla, belge tamamlatma müessesine başvurulmak suretiyle giderilmesinin mümkün olduğu, bu itibarla, Ağaçsan Ağaç İşl. Şek. Ker. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Son olarak, ihale yetkilisince, ihale komisyon kararı ile en avantajlı teklif  sahibi olarak tespit edilen başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu iş bitirme belgesi ve teklif mektubundaki hatalar nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir. Ancak iddia edildiği üzere teklif mektubunda bir eksiklik görülmemekle birlikte iş bitirme belgesinde standart KİK formlarına uygun olmayan hususların bir eksiklik olduğu kabul edilse dahi bunlar belge tamamlatma müessesine başvurulmak suretiyle giderilebilecek nitelikte aykırılıklardır, zira, eksiklikler belgeyi düzenleyen merciden kaynaklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, ihale yetkilisince iptal gerekçesi olarak tekliflerin değerlendirme aşamasına ilişkin ileri sürülen gerekçelerin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, ihale komisyonunca geçerli teklif olarak tespit edilen Erensan İnş. Mal. Or. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin 15.07.1999 tarihli sözleşmeye ilişkin olduğu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca iş deneyim belgesinin istenildiği mal alımı ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunlu iken, Erensan firması tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, anılan hükme aykırı olarak, ihale ilan tarihinden önceki beş yıldan daha önceki bir döneme ait işe ilişkin olduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Ayrıca, ihale ilanının 4.2.3. ve idari şartnamenin 7.2.4 maddesinde isteklilerin iş hacmini gösteren belgelerin istendiği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi uyarınca, iş hacmini gösteren belgelerinin istenildiği ihalelerde, toplam cironun isteklilerin teklif edecekleri bedelin % 15 inden veya  toplam satış gelirinin ise, isteklilerin teklif edecekleri bedelin % 10 undan az olmaması gerekirken. Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu gelir tablosunun tetkikinden, toplam cironun teklif bedeline göre % 15’lik oranı karşılamadığı, ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin de sunulmadığı, bu nedenle teklif bedeline göre % 10’luk oranın karşılanıp karşılanmadığının tespit edilemediği, dolayısıyla, başvuru sahibinin ihale yetkilisince belirtilen gerekçelerle değil, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul