İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3083
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :20
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3083
Şikayetçi:
 TYCO Sağlık A.Ş., Dereboyu Sokak Sun Plaza K.2/3 24 Maslak/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Devlet Hastanesi, Anadolu Caddesi 382 35520 Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24395
Başvuruya konu ihale:
 2007/71888 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.09.2007 tarih ve 07.06.63.0092/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Devlet Hastanesi’nce 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak TYCO Sağlık A.Ş.’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.08.2007 tarih ve 24395 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Teknik Şartnamenin 2.10 maddesinde yer alan “Cihaza istendiğinde aspirasyon sistemi ve duman emme cihazı modülü eklenebilmelidir” düzenlemesine karşılık ihale uhdesinde kalan firmanın teklif ettiği Bowa markalı cihazın aspirasyon ve duman emme cihazını bulundurmadığı ve bahse konu Bowa markalı cihaz modüler yapıda olmadığından bu maddeyi karşılamadığı, Bowa firmasının cerrahi aspiratörlere bağlanan koter kalemlerinin bu madde kapsamında yeterli olduğu argümanına dayandığı, teknik şartnamede istenenin duman emme modülü cihazı olduğu, ayrıca idarenin aynı konuda yapmış olduğu ve Kamu İhale Kurumunun 18.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3191 sayılı kararı ile iptal ettiği ihalesinde de Sesan Firmasının bu maddeye uymadığı hususunun sabit olduğu, 

 

2) Teknik şartnamenin 2.23 f  Ligasyon koagulasyon: Yüksek frekans 150 watt, Nominal yüksek frekans gerilimi 330 Khz olmalı, Ligasyon koagülasyon ayak pedali ile auto- start başlatma modu olmalıdır” maddesinde belirtilen 150 watt olmalıdır şartının Bowa markalı cihazda 200 watt olduğu, bu haliyle teknik şartnamenin ilgili hükmünün karşılanmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yüksek Frekanslı Ligasyonlu Elektrokoter Cihazı ve Argon Plazma Koagulasyon Üniti Teknik Şartnamesinin “Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikler” başlıklı 2.10 sayılı maddesinde “Cihaza istendiğinde aspirasyon sistemi ve duman emme cihazı modülü eklenebilmelidir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından, teknik şartnamede öngörülen söz konusu özelliğin ihale üzerinde bırakılan firmaca teklif edilen Bowa marka ARC350 model cihazda bulunmadığı, cihazın modüler yapıda bulunmadığı, istenen özelliğin koter kalemleri ile sağlanmasının yeterli olmadığı, teknik şartnamede yapılan düzenleme ile duman emme modülü cihazının alımının istendiği, ayrıca idarenin aynı konuda yapmış olduğu ihalede Kamu İhale Kurulunun almış olduğu 18.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3191 sayılı karar ile Bowa marka cihazda aspirasyon sistemi ve duman emme cihazı modülü eklenebilme  özelliğinin bulunmadığının ortaya konulduğu belirtilmektedir.

 

8.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-3191 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ve bu karara dayanak teşkil eden teknik görüş ve ilgili teknik şartname bir arada incelendiğinde;

 

İptal edilen ihaleye ait teknik şartnamenin m.2.1 maddesinde, “koter cihazının çok amaçlı, modüler yapıda olması”  ve m.2.4 maddesinde ise “modülerliği sayesinde kolayca yeni modüller eklenerek upgrade edilebilmeli” düzenlemelerine yer verilmiş olduğu, bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere Kamu İhale Kurulunun 8.12.2006 tarihli kararına dayanak teşkil eden teknik şartnamede, alınması planlanan koter cihazının modüler yapıda bulunmasının bir zorunluluk olarak öngörüldüğü,

 

Buna karşılık, hali hazırda başvuru konusu ihalede şikayete konu edilen koter cihazı alımına ilişkin hazırlanan teknik şartnamenin 2.1 maddesinde ise, koter cihazının çok amaçlı, kolay kullanımlı olması ve 2.3 maddesinde ise cihazın sisteminin yeni programlar eklenerek upgrade edilmesinin yeterli görüldüğü,

 

Bu çerçevede, iptal edilen bir önceki ihaleye ait teknik şartnamede istendiği gibi, şikayete konu edilen ihaledeki koter cihazının modüler yapıda olması yönünde bir düzenlemeye yer verilmediği,

 

Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen bahse konu ihalede, iptal kararının alınma gerekçesini oluşturan teknik görüş yazısında ise, “Bowa markalı cihazın modüler yapıda olmadığı, modüler yapı baz alındığında ise Bowa markalı cihazın, aspirasyon sistemi ve duman emme cihazı modülü eklenebilme özelliğini karşılayamadığı” hususunun belirtildiği,

 

Dolayısıyla, alınan teknik görüş yazısında, cihazın modüler yapıya sahip bulunmamasından hareket etmek suretiyle bir karar verildiği, anılan koter cihazının modüler yapıya sahip olmaksızın, öngörülen özelliği sağlayıp sağlayamayacağına dair bir değerlendirmenin yapılmadığı,

 

Hususları tespit edilmiştir.

 

Buna göre, anılan Kamu İhale Kurulu kararıyla iptal edilen aynı konulu ihalede istenen koter cihazının teknik özellikleri ile bu kez şikayete konu edilen ihalede istenen koter cihazının teknik özelliklerinin, koter cihazının yapısının modüler olup olmaması itibarıyla birbirinden farklı olduğu, bu farklılığın da alınan menfi yöndeki teknik görüş yazısının ve akabinde de Kurulun iptal kararının dayanağını oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, teknik şartnamenin 2.10 maddesinde yapılan düzenleme ile asıl olarak, koter cihazının aspirasyon sistemi ve duman emme cihazı eklenme özelliğinin bulunmasının yeterli olduğu, modüler yapıda bir koter cihazının istenmesinin söz konusu olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen Bowa markalı cihazda aspirasyon sistemi ve duman emme cihazı eklenme özelliğinin bulunduğu hususunun başvuru sahibi istekli tarafından kuruma gönderilen dilekçede de çok açık olmasa da kabul edildiği, diğer taraftan başvuru sahibi isteklinin idareye başvurusu üzerine, idare tarafından yapılan demonstrasyon işlemi ile aspirasyon işleminin gerçekleştirildiği ve cihazın kataloglarında bu özelliğin bulunduğunun gösterildiği tespit edilmiştir.

 

Netice itibarıyla, gerek daha önce alınan Kamu İhale Kurulu kararı ve bu kararın dayanağını oluşturan teknik şartname ve teknik görüş yazıları gerekse de şikayete konu edilen söz konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin ilgili düzenlemesi bir arada değerlendirildiğinde, yapılan şikayetin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yüksek Frekanslı Ligasyonlu Elektrokoter Cihazı ve Argon Plazma Koagulasyon Üniti Teknik Şartnamesinin “Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikler” başlıklı 2.23.f sayılı maddesinde “Ligasyon, Yüksek frekans güç oranı 150 watt olmalıdır. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından yapılan başvuruda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazda istenen güç oranının 150 yerine 200 watt olduğu öne sürülmektedir.

 

Yapılan şikayet üzerine, idare tarafından ilgili cihazlarla demonstrasyon işleminin yapıldığı, yapılan işlem sonucunda Ligasyon Koagulasyonda manuel olarak 150 watt görüldüğü, frekans geriliminin ise 330 kHz olduğunun tespit edildiği, diğer taraftan cihaza ilişkin kataloglarda ise yüksek frekans güç oranının 200 watt olduğu, ancak güç belirlemesinin 1- 200 watt arasında birer watt artış ve azalışlarla istenen ayarda tutulabileceğinin gösterildiği tespit edilmiştir.

 

Buna göre, cihaza ilişkin kataloglar ve cihaz üzerinde yapılan demonstrasyon işlemi neticesinde tutulan tutanakta yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde, bu yönde yapılan şikayetin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul