İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3084
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :21
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3084
Şikayetçi:
 Asil Medikal Sanayi Tic. Ltd. Şti., İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ayıntap İş Merkezi Kat:3 No:306 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Başhekimliği, Hürriyet Caddesi Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.08.2007 / 22548
Başvuruya konu ihale:
 2007/61189 İhale Kayıt Numaralı “130 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (117. Kalem Ultrasonic Kesme ve Koagülasyon Makası-14 Cm)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 07.05.93.0165/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “130 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (117. Kalem Ultrasonic Kesme ve Koagülasyon Makası-14 Cm)” ihalesine ilişkin olarak Asil Medikal Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin 23.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.08.2007 tarih ve 22548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 117 nci kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 117 nci kalemi olan  Ultrasonic Kesme ve Koagülasyon Makası kalemine ait teknik şartnamenin 6, 8, 9, 10, 12, 15 ve 19 uncu maddelerinin Ethicon firmasının ürününü tarif ettiği, bu nedenle tek firmaya yönelik hazırlanan teknik şartnamenin rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin iddialarla sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi, Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesinin 117 nci (Ultrasonic Kesme ve Koagülasyon Makası-14cm) kalemine ait teknik şartnamenin 6, 8, 9, 10, 12, 15 ve 19 uncu maddelerinin Ethicon firmasının ürününü tarif ettiği, bu nedenle rekabetin engellendiğini iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname gönderilmek suretiyle bir akademik kurumdan teknik görüş alınmıştır. Konuya ilişkin alınan akademik kuruluşun görüşünde; teknik şartnamenin 15 ve 19 uncu maddelerinin genel ifadeler olduğu, 6, 8, 9, 10 ve 12 nci maddelerinin ise Ethicon firmasının ürününü tarif ettiği şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

İhalenin 117. kalemine sadece Ethicon marka ürünü sunan Türev İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif verdiği ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine göre idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Yine aynı Kanunun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı düzenlemeler Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü ve 17 nci maddelerinde de yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, idarelerin ihale dokümanı hazırlarken belli bir takdir yetkilerinin bulunduğu ancak bu yetkinin, kamu yararı ve hizmet gereklerinin yanı sıra rekabetin sağlanması, dolayısıyla ihaleye mümkün olduğunca fazla isteklinin katılması, bütün isteklilere fırsat eşitliği sağlanması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması ilkelerini gerçekleştirmekle sınırlı olduğu açık biçimde anlaşılmaktadır. Öte yandan teknik şartname düzenlenirken ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisini kısıtlayan bir başka ilke olan teknik kriterlerin verimlilik ve fonksiyonelliği sağlama zorunluluğu da aynı amaca yöneliktir.

 

            İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartname Ethicon firmasının ürününü tarif ettiğinden rekabeti engellediği, bunun da kamu kaynaklarının verimli kullanılmaması sonucunu doğurduğu ve istekliler arasında fırsat eşitliğini sağlamadığı, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde hüküm altına alınan teknik kriterlerin fonksiyonel olması gereğini karşılamadığı, ihalenin teknik şartnameyi bire bir karşılamayan istekli üzerinde bırakılmasının da ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 117 nci kalemine ilişkin ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin 117 nci kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul