İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3088
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :25
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3088
Şikayetçi:
 Sivas Diş Deposu Ve Medikal İmalat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bankalar Caddesi, 2. Park Sokak, No: 42 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Rahmi Günay Caddesi, No:1 58040 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23479
Başvuruya konu ihale:
 2007/86990 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Diş Malzemesi alımı (1, 3 ve 4. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 07.06.30.G022/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’nce 09.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Diş Malzemesi Alımı (1, 3 ve 4. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Sivas Diş Deposu ve Medikal İmalat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.08.2007 tarih ve 23479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin 3 üncü kaleminin ihale komisyonu tarafından iptal edildiği anlaşıldığından ve bu aşamada, anılan kaleme ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen 3 üncü kaleme ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, ihalenin şikayete konu 1 ve 4 üncü kalemlerinin alımı ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanını incelediklerinde ihaleye ilişkin kalemlerin bir çoğunun piyasada bulunan firmalardan birinin imal ettiği veya ithal edip sattığı cihazlara ilişkin teknik özelliklere göre hazırlandığı, şartnamelerin buna düzenlendiği, anılan firmanın o bölgede de temsilcisi olduğundan ihaleye başka firmaların teklif vermesinin engellendiği, ihaleye sadece bu firmaların girmesinin sağlandığı, diğer firmaları katılımının engellendiği ve rekabet ortamının sağlanamadığı, Kurumun kendilerine verdiği cevabi yazıda kalemlere ait temsilcilik yazısının istenmediğinin belirtildiği, oysa 4 üncü kalemin 12 nci maddesinde bu yazının istenildiği, bu konuyla ilgili itirazlarının dikkate alınmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “8 Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Diş Malzemesi Alımı” işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde bu ihalede kısmi teklif verilebileceği belirtildikten sonra, 36.2. maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İhale Komisyonu tarafından teklif zarfları açılmadan önce otoklav teknik şartnamesinin 14. maddesinde “Maksimum enerji tüketimi 200 watt´ı geçmemelidir.” şartında yer alan 200 watt miktarı yanlış yazıldığı için 3 üncü kalemin iptaline karar verildiği, B Sınıfı Otoklav Cihazı alımı teknik şartnamedeki hata nedeniyle iptal edildiğinden bu kaleme teklif veren firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi ihaleye ilişkin kalemlerin bir çoğunun piyasada bulunan firmalardan birinin imal ettiği veya ithal edip sattığı cihazlara ilişkin teknik özelliklere göre hazırlandığı ve şartnamelerin de buna düzenlendiği, rekabet ortamının sağlanamadığı iddiasında bulunmuştur.

 

İdare tarafından düzenlenen Teknik Şartnamenin 1, 3 ve 4 üncü maddelerinin tek bir markayı tarif edip etmediği hususuyla ilgili olarak alınan teknik görüşte:

 

“Başvuru sahibinin itiraz konusu ettiği maddeler sırasıyla aşağıdadır.

1-1B tedavi ünitesine ait 9,14 ve 15. maddeleri

1-1D Asistan Bloğu 1. Maddesi

3-B Sınıfı Otoklav 2., 3. ve 9. Maddeleri

1-J Dinamik Aletler Işıktı Airetör Başlığı 8,maddesi

1-J Dinamik Aletler ışıksız Airetör Baslığı 6. Maddesi

4 Enfeksiyon Kontrol sistemi Cihazı tüm maddeleri

           

Belirtilen itiraz konusu olan maddeler içerik yönünden incelenmiştir. Bu konuyla ilgili görüşlerim ektedir.

 

1-1B Tedavi Ünitesi

 

9. Maddesi: Ünit tableti üzerindeki hava su spreyi 3 fonksiyonlu olmalıdır ve dış kılıf çıkartılarak otoklavda steriI edilebilmelidir şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu maddedeki itiraz konusu olan hava su spreyinin dış kılıfının çıkartılarak otoklavda steril edilmesi bölümüdür. Piyasadaki satılan çoğu ünit bu özelliğe sahip değildir. Genelde hava su spreyinin ağız içerisine giren uç kısmı çıkartılarak steril edilir ya da uygun tek kullanımlık plastik uçlar kullanılır.

Hava su spreyinin tüm dış kılıfının çıkartılıp steriI edilmesi olumlu bir özellik olarak kabul edilebilinir. Bu özelliğe sahip ünit sayısı tek ise diğer ünitlerin ihale dışı kalması normaldir.

 

14. Madde: Tablet kolu ön ve arkada bulunan çift rulman sistemi ile hareket etmelidir şeklindedir.

 

Piyasada satılan çoğu ünitte tablet kolunun hareketi yaylı sistemle sağlanır ve kilit sistemi içerir. Burada önemli olan hareketin hangi sistemle sağlandığı değil hareketin uygun özelliklerde olması ve rahat sağlanmasıdır. Hareketin rulman ya da yaylı sistemle sağlanmasının varsa farkının ne olduğunun ortaya konması gerekir. Hangi sistem kullanışlı ise tercih o yönde yapılmalıdır. Bu konuda yorum yapabilme şansım bu şartlar altında olası değildir. Eğer rulmanlı sistem tek bir marka ünitte mevcut ise o zaman diğer ürünler ihaleye katılamaz.

 

15. Madde: Tabletin sağ ve sol tarafında tutma kolu bulunmalıdır. Piyasadaki ünitlerin çoğunda tutma kolu tekdir ve genellikle doktorun sağ kolu tarafındadır. Tabletin tek tutma kolunun bulunması hareket ettirilebilirliğini etkilemeyecektir.

 

Eğer kullanılan diş ünitinin koltuğa sağdan ve soldan montajı mümkün ise ki bu özellik sol elini kullanan hekimlerinde diş ünitinin rahat kullanması amacıyla vardır o zaman sol kol hizasındaki tutma kolu gereklidir.

 

1-1D Asistan Bloğu

 

1. Madde: Asistan bloğu kreşuar bloğuna ayrı bir kol ile bağlı olmalıdır. 5 modül kapasiteli olmalı ve gerekli modüller swiçle kontrol edilmelidir. Tabletin sağ ve solunda tutamaçlar olmalıdır şeklinde tanzim edilmiştir.

 

İtiraz konusu bloğun 5 modül kapasiteli olmasıdır. 5 modül içeren asistan bloğu tercih edilebilinir ve piyasadaki ünitlerin bazılarında mevcuttur.

 

1-1J Dinamik El Aletler

Işıklı Aeretör Başlığı

 

8. Madde: İtiraz konusu 4 noktadan su soğutma sistemi mevcut olmalıdır maddesidir. Bu özellik isteğe bağlıdır ve 4 noktadan su soğutmasının daha etkili olduğu düşünülebilir.

 

Işıksız Aeretör Başlığı

 

6. Madde Yukarıda belirtilen aynı sebepten dolayı itiraz edilmiştir.

 

3. B Sınıfı Otoklav

 

Teknik şartnamenin 3. maddesi olan B Sınıfı Otoklav´a ait teknik şartname maddelerinden 2, 3 ve 9 ları itiraz konusudur.

 

2. Madde: Cihazın ebatları E:410 mm x Y:395 mm x D:600 mm olmalıdır. Maksimum ağırlık 59 kg aşmamalıdır.

3. Madde: İç haznesi paslanmaz çelik olmalıdır. Ebatlar Çap 245 mm, Derinlik 320 mm olmalıdır şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamede cihazın dış ebatları kullanılacağı yerle ilgili olarak verilebilinir. Ağırlığın belirtilmesinin mantıklı bir açıklaması yoktur. İçebatlar İse hacimle ilgilidir. Hacimle ilgili bilgi ise zaten 4. maddede 18 litre olarak verilmiştir.

 

9. Maddede cihazın sahip olması istenilen sterilizasyon süreleri belirtilmiştir. Bu süreler ne kadar kısa ise s sterilizasyon süresi de o kadar kısa olacaktır ki bu da istenilen bir şeydir. Bu nedenle teknik şartnamede sürelerin başına en fazla ibaresinin konması daha mantıklı olacaktır.

 

14. Madde: Maksimum enerji tüketimi 200 Wattı geçmemelidir.

 

Bu madde de yanlışlık yapılmış olmalı ki 200 Watt kadar az enerji harcıyan otoklav yoktur. Enerji miktarı watt/saat olarak belirtilmelidir. Watt güç birimidir.

 

4. Enfeksiyon Kontrol Cihazı

 

Bu alet için teknik şartnamede 13 madde mevcuttur. İtiraz nedeni olan 12. Madde Teklif veren firmalar teklif ettikleri cihazın Türkiye veya Bölge Yetkili Satıcısı olduğunu belgeleyeceklerdir şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu maddenin sadece bu cihaz için düzenlenmesi diğer aletler için istenmemesi etik değildir. Tüm cihazlar için istenmeli ya da bu madde tümüyle kaldırılmalıdır.”

 

şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Bu durumda, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerle, teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen düzenlemelerin isteklileri tereddüte düşürerek ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği tespit edilmiş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, ihalenin 3 üncü kaleminin ihale komisyonu tarafından iptal edildiği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilen 3 üncü kalemine ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı, ihalenin şikayete konu 1 ve 4 üncü kalemlerinin alımı ihalesiyle ilgili olarak ise yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, söz konusu 1 ve 4 üncü kalemlerle ilgili ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin 3 üncü kaleminin ihale komisyonu tarafından iptal edildiği anlaşıldığından ve bu aşamada, anılan kaleme ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen 3 üncü kaleme ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, ihalenin şikayete konu 1 ve 4 üncü kalemlerinin alımı ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul