İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3091
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :29
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3091
Şikayetçi:
 Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Harmandere Şehit Mehmet Günay Cad. No:17 34912 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi, Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği, Atatürk Üniversitesi Kampusü 25240 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24146
Başvuruya konu ihale:
 2007/61945 İhale Kayıt Numaralı “Doğal Granit Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 07.06.53.0207/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği’nce 02.07.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Doğal Granit Alımı” ihalesine ilişkin olarak Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.08.2007 tarih ve 24146 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede doğal granitin adı ve rengi belirtilirken Chida White veya benzeri formda, Capao Bonuta veya benzeri formda diye ifade kullanılmasının ve teklif değerlendirmesinde bu hususun dikkate alınmamasının teklif verenler arasında yanıltma ve haksız rekabet oluşturduğu,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartnameye uymayan renk, desen ve formda granit numuneleri ile ürün sunduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Açık Renk Doğal Granit Teknik Şartnamesinde; “Granitin rengi desen olarak Chıda White veya benzeri formda olacaktır.” düzenlemesine, Koyu Renk Doğal Granit Teknik Şartnamesinde; “Granit renk ve desen olarak Capao Bonuta veya benzeri formda olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde;

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü düzenlenmiştir. Aynı düzenlemeye Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinde de yer verilmiştir.

 

4734 sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtme imkanı bulunmaktadır. İdarenin düzenlediği teknik şartnamelerde “Chıda White veya benzeri formda” ve “Capao Bonuta veya benzeri formda” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamelerde “veya benzeri formda” ifadelerine yer verildiği, bu ifadenin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olmadığı ve bu nedenle teklif verenler arasında yanıltma ve haksız rekabet oluşturmayacağı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı bilgi ve belgeler teklif mektupları ile ibraz edilecektir. İdarenin talep etmesi halinde numune getirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin yukarıdaki düzenlemesi gereğince idare numune istemiş ve yapılan numune değerlendirmesi sonunda; “02.07.2007 günü ihalesi yapılan 4 Kalem Doğal Granit Alımı ihalesinde en ucuz fiyat veren Isısan İnş. San. Ltd. Şti. firmasının sunmuş olduğu Capao Bonıta şartnameye birebir uyması nedeniyle ve G-6 White Brougejerd isimli numune ise renk ve desen olarak Chide White formuna benzer olarak değerlendirilmiş olup satın alınmasına karar verilmiştir.” şeklinde tutanak düzenlenip sonuç tutanak altına alınmış ve numune üzerinde yapılan değerlendirmede ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uyduğu sonucuna varılmıştır. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uyup uymadığının kontrolü malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında da idarenin sorumluluğunda olup bu aşamada idarenin teslim edilen ürünün teknik şartnameye uyup uymadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul