İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3117
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :63
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3117
Şikayetçi:
 Tıp Ticaret Tıbbi Malzeme Eğt.Öğr. ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Caddesi Konaltaş İşhanı Zemin Kat P/27-28 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri 1 42090 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24129
Başvuruya konu ihale:
 2007/56570 İhale Kayıt Numaralı “Cerrahi Alet ve Laparoskopik Malzemesi Alımı” İhalesi (I. Kısım 83 Kalem Cerrahi Alet Alımı)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 07.06.54.0063/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cerrahi Alet ve Laparoskopik Malzemesi Alımı” ihalesinin “I. Kısım 83 Kalem Cerrahi Alet Alımına ilişkin olarak Tıp Ticaret Tıbbi Malzeme Eğt.Öğr. ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.08.2007 tarih ve 24129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

I. Kısım (1-83 Kalem) Cerrahi Alet Alımı ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 05.06.2007 tarihinde yapılan cerrahi alet ve laparoskopi malzemesi alımı ihalesinde kısmi teklife açık olmayan 83 kalem cerrahi alet kısmına istekli olarak katıldıkları, İdarenin 19.06.2007 tarih ve 4607 sayılı kesinleşen ihale kararı ile ihalenin firmaları üzerinde kaldığının tebliğ edildiği, akabinde İdare tarafından gönderilen 19.07.2007 tarih ve 5428 sayılı ikinci kesinleşen ihale kararında ihalenin Ünaldı Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, akabinde İdareden 23.07.2007 tarihli yazı ile değiştirilen kesinleşen ihale kararının gerekçesini sorduklarında İdarenin 27.07.2007 tarih ve 5664 sayılı cevabında 7 ve 9 uncu kalemlerde firmalarının Teknik Şartnamede belirtilen kod numaralı ürünleri teklif etmedikleri gerekçesiyle birinci kesinleşen ihale kararının iptal edildiğinin belirtildiği, bunun üzerine 25.07.2007 tarihli dilekçe ile İdareye şikayet başvurusunda bulundukları ve İdarenin gerekçe sordukları dilekçeye cevabının bir benzerinin taraflarına cevap olarak iletildiği,

 

İdarenin 7 ve 9 uncu kalemlerde Teknik Şartnameye uymadığı kararının yanlış olduğu, ihalenin I. Kısım 83 kaleme ilişkin şartnamenin 11 maddeden oluştuğu, firmalarının 11 maddenin tamamına harfiyen uyduğu, Şartnamede katalog numaralarının belirtildiği kısmın Teknik Şartname değil ihale listesinde olduğu, Teknik Şartnamede katalog numaraları ile ilgili herhangi bir ibarenin bulunmadığı, İdare tarafından konu edilen hususun ihale listesinde Medicon marka ile çıkılan 7. sıra (07.285.18) ile 9. sıra (07.285.20) kodlu cerrahi aletlere ilişkin olarak teklif ettikleri Dimeda marka 7. sıra (07.285.18) ile 9. sıra (07.285.20) kodlu ürünlerin uygunsuzluğu olduğu, firmaların teklif ettikleri ürünlerin cerrahi aletlerde aynen “benzeri” ibaresine uygun olarak tekliflerini sundukları,

 

İdarenin cevabında; 7 ve 9 uncu kalemlerde “magicut grubu”, siyah renkli, ışığın yansımasını engelleyen transveral bilemeli, mikroserasyonlu makas istenildiği, firmalarının ise “supercut grubunda” bulunan tungesten carpit makas teklif ettiklerinin belirtildiği, magicut isminin Medicon firmasının kesim kalitesi yükseltilmiş makaslar için vermiş olduğu bir grup aletin isminin olduğu, bunun Aesculap markada wavecut noir, firmalarının teklif ettiği Dimeda markada karşılığının ise supercut olarak tanımlandığı, “benzeri” ibaresinin belirtildiği bir ihalede bir firmanın patent isim hakkını (magicut) kimsenin kullanamayacağının aşikar olduğu, firmalarının teklif ettikleri üründe trensveral bilemeli ve mikroserasyon özelliklerinin de bulunduğu, ayrıca İdarenin cevap yazısında firmalarınca teklif edilen ürüne supercut grubunda tungsten carpit özellikte olduğunun belirtilmesine rağmen Mediconun katalogunda da aynı özelliklerin yer aldığı, teklif ettikleri Dimede marka cerrahi alet ile Medicon marka cerrahi aletin katalog fotokopilerinden her iki markanın aletlerinde boyları, ağız yapıları, ağız eğimlerinin tümüyle aynı olduğu,

 

İdarenin tesis ettiği işlemler nedeniyle fazladan 71.000 YTL fazladan ödeme yapması gerektiğinden kamu zararına yol açtığı, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 inci maddelerine aykırı hareket ettiği ihalenin taraflarına verilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının I. Kısmında;

7.  kalem Makas Toennis-Adson (Medieon 224.63.68 benzeri)    30 adet

 9.  kalem Makas Metzenbaum (Medieon 224.33.70 benzeri)        30 adet

 83. kalem Portegü BD 235 Aesculap                                                 10 adet” düzenlemesi yapılmış,

 

İdari Şartnamenin “tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotografları”nın düzenlendiği 7.3.5.a maddesinde;

“Teklif edilen cerrahi aletlerle ilgili tüm teknik doküman ve kataloglar teklif ile birlikte verilecektir. Teknik Şartnamede yer alan teknik özellikleri katalog numaralarını üretici firma orijinal katalog ve teknik dokümanları ile belgelendirilmesi şarttır. Belgelendirilmemiş veriler doğru kabul edilmeyecektir. Orijinal katalog üzerinde teknik özelliğe cevap teşkil edecek şekilde hangi teknik özelliğe cevap oluşturulduğunun anlaşılması için teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır. Orijinal katalog yerine fotokopi, faks vb. doküman kabul edilmeyecektir.

Teklif edilen cerrahi aletlerin boyutları, teknik özellikleri, katalog numarası ile birlikte firmanın katalogunda mutlaka yer alacak ve tekliflerde yer alan cerrahi aletler şartnamesinde yazılı sıra dahilinde firma katalogunun kaçıncı sayfasında yer aldığı karşısında katalog numarası ile sıra dahilinde bildirilecektir” denilmekte,

 

Cerrahi El Aletleri Teknik Şartnamesinin 6 ncı maddesinde; “İhale sırasında 7,10,11,20,23,30 ve 48 nolu malzemelerden birer örnek, numune olarak getirilmelidir” hükmü yer almaktadır .

 

Şikayete konu I. Kısım alım için ihaleye katılan Doğan Ltd. Şti tarafından “Oluşum marka”, YTM Yağmur Ltd. Şti. tarafından “Elcon marka”, Tıp Tic. Ltd. Şti. tarafından “Dimeda marka”, Ünaldı Ltd. Şti. tarafından “Medicon marka”, Gediz Ltd. Şti. tarafından “Aesclupe marka” ürün teklif edilmiştir.

 

İhalenin uzman üyeleri tarafından düzenlenen bila tarihli Tutanakta;

          1-Oluşum marka aletlerde:

 a-Aletler kaba görünümde ve ergonomik değil.

 b-Klempin ağzı tek kapamada açık kalıyor.

 c-Penset kapanırken ağızlar karşılıklı oturmuyor.

2- Elcon marka aletlerde:

 a-Vida sisteminde simetri mevcut değil, açık kalıyor ve oynuyor.

 b-Vidalama sistemi açılıp kapanırken aletle bütünlük sağlamıyor.

 c-Makas tam kapanmıyor. Ağızlarda kayma mevcut.

                        3-Diğer markalar bizim isteklerimize kanaatimizce uygundur” denilmiştir.

 

19.06.2007 tarih ve 49 sayılı İhale Komisyonu kararında; “Doğan Ltd. Şti. ve YTM Yağmur Ltd. Şti.’nin ürünlerinin incelemeler sonucu uygun bulunmamış, Tıp Tic. Ltd. Şti.’nin ürününün değerlendirmeler sonucu uygun bulunduğundan Komisyon tarafından alınmasına, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Ünaldı Ltd. Şti.’nin belirlenmesine karar verilmiş” komisyon kararı 19.06.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak kesinleşen ihale kararı tüm isteklilere gönderilmiştir.

 

Ünaldı Medikal Ltd. Şti. İdare kayıtlarına 27.06.2007 tarih ve 5480 sayı ile giren 26.06.2007 tarihli dilekçe ile; ihale üzerinde bırakılan firmanın 7 ve 9 uncu kalemlerde teklif ettiği ürünün Teknik Şartname hükümlerini karşılamadığı, istenilen ürünü katalogunda belgeleyemediği, 4,15,28,31,41,57,59,60,62,63, 64,67,69,70,76 ve 82 sıra nolu ürünler için firmanın verdiği katalog numaralarının firmanın ihaleye verdiği katalogda ve firmaya ait diğer kataloglarda bulunmadığı, bunun Teknik Şartnamenin 8 nci maddesine aykırı olduğu, ayrıca Teknik Şartnamenin 6 ncı maddesinde ihale esnasında istenilen 7,10,11,20,23,30 ve 48 no’lu malzemelerden getirilen numunelerin eksik, uyumsuz ve istenilen ürünler olmadığı, Tıp Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin reddedilmesi gerektiği iddiasında bulunmuş, 

 

Akabinde 18.07.2007 tarih ve 66 sayılı İhale Komisyonu kararı ile cerrahi aletlerin Tıp Tic. Ltd. Şti.’den alınmasının iptal edilmesine, söz konusu ürünün Ünaldı Ltd. Şti.’den alınmasına, ikinci en avantajlı teklif olarak Gediz Med. Ltd. Şti. olduğuna karar verilmiş, komisyon kararı 18.07.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

           

18.07.2007 tarihli kesinleşen ihale karının isteklilere tebliği üzerine başvuru sahibi Tıp Tic. Ltd. Şti. tarafından idare kayıtlarına giren 23.07.2007 tarih ve 6240 sayılı yazı ile açıklama talebinde bulunulmuş, İdare tarafından 27.07.2007 tarih ve 5664 sayılı yazı cevap verilmiştir .

 

İdarenin açıklamasının başvuru sahibine elden tebliğ edilmesi üzerine Tıp Tic. Ltd. Şti. tarafından İdare kayıtlarına 27.07.2007 tarih ve 6398 sayılı yazısı ile şikayet başvurusunda bulunulmuş, İdarenin 09.08.2007 tarih ve 6065 sayılı yazı ile şikayet başvurusu uygun bulunmamış, söz konusu yazı ekinde 08.08.2007 tarihinde düzenlenen Tutanakta ihale komisyonunun uzman üyelerinin bila tarihli Tutanağında yer alan hususlar dışında “…Heyet tarafından yapılan inceleme sonucunda diğer numunelerin istenen özellikleri tam olarak karşılamadığı teknik Şartnamede istenen niteliklerin olmadığı görüldüğünden Tıp Ticaretin reddedilmesine, takip eden istekli olan Ünaldı Medikaldan alınmasına karar verildiği” belirtilmiştir.

 

Bir Akademik Kuruluştan 06.09.2007 tarih ve 11869 sayılı yazı ile;

“1-İhale ilanında yer alan 224.63.68, 224.33.70 ve diğer numaraların ne anlama geldiği,

2-Teknik Şartnamede yer alan 11 maddelik düzenlemenin 83 kalem cerrahi alet alımında isteklilerce 7,10,11,20,23,30,48 inci kalemlerde verilecek numune değerlendirmesi ile tüm kalemlerde verilecek katalog değerlendirilmesinde yeterli olup olamayacağı,

3-Başvuru sahibi tarafından 7. kalem Dimeda marka (07.285.18) makas ve 9. kalemine Dimeda marka (07.285.20) makasın Teknik Şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı,

4-İhale ilanının 83. kaleminde belirtilen “Portegü BD 235 Aesculap” alımının belirli bir marka ve modeli tanımlayıp tanımlamadığı” hususlarında görüş istenilmiş,

 

Anılan teknik görüş yazısında;

“1-İhale ilanında yer alan 224.63.68, 224.33.70 ve diğer numaraların Medicon firmasına ait katalog numaraları olduğu,

2-Teknik Şartnamede yer alan 11 maddelik düzenlemenin; 83 kalem cerrahi alet alımında isteklilerce 7,10,11,20,23,30 ve 48 nci kalemlerde verilecek numune değerlendirmesi ile tüm kalemlerde verilecek katalog değerlendirmesinin yeterli olacağı,

3-Başvuru sahibi tarafından 7. kalem Dimede (07.285.18) makas ve 9. kalem Dimeda marka (07.285.20) makasın Teknik Şartname hükümlerini karşıladığı,

4-İhale ilanının 83 üncü kaleminde belirtilen “Portegü BD 235 Aesculap” alımının belirli bir marka ve modeli tanımladığı” belirtilmiştir.

 

Mevcut bilgiler ve alınan Teknik görüşün birlikte değerlendirilmesinde; İhale ilanının 7 ve 9 kalemlerinde belirtilen 224.63.68 ve 224.33.70 numaralarının Medicon firmasına ait katalog numaraları olduğu, başvuru sahibinin 7. kalem Dimede (07.285.18) makas ve 9. kalem Dimeda marka (07.285.20) makasın Teknik Şartname hükümlerini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, ihaIe ilanında I. Kısım (1-83 kalem) Cerrahi Alet alımı kalemlerinde istenilen ürüne ilişkin marka ismi belirtildikten sonra vb. ibaresi kullanılmasına rağmen 83. kalemde “Portegü BD 235 Aesculap” denilmek suretiyle belirli bir marka ve model tanımlanmıştır. Nitekim alınan Teknik görüşte bu doğrultudadır .

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almakta olup, ihale ilanın 83 üncü kaleminde yapılan düzenlemenin belirli bir marka ve modeli tanımlaması nedeniyle yapılan düzenleme 4734 sayılı Kanun 5 inci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Bahse konu I. Kısım (1-83 kalem) ihalenin kısmi teklife açık olmaması nedeniyle ihale ilanının 83 üncü kaleminde yapılan düzenleme 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olması nedeniyle I. Kısım ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” halinin düzenlendiği 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında;

“Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu ihalenin ihale ilanı 15.05.2007 tarihinde KİK bülteninde ve yerel gazetede yayımlanmış, malın teslim edilme süresine ilişkin düzeltme ilanı 17.05.2007 tarihinde yerel gazetede yayımlanmasına rağmen KİK bülteninde “düzeltme ilanına ilişkin sevk ve işlem formunu süresinde göndermediğinden ötürü düzeltme ilanı idareye iade edildiğinden” yayımlanmamıştır .

 

Düzeltme ilanının süresi içerisinde yerel gazetede yayımlanmasına rağmen KİK bülteninde yayımlanmaması anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2- 4734 sayılı Kanunun ihale komisyonunun düzenlendiği 6 ncı maddesinde;

 

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

......

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu ihalede 10.05.2007 tarih ve 932 sayılı Olur ile ihale komisyonu üyesi olarak;

 

Asıl İhale Komisyonu;

Başkan            Tacettin AKDENİZ                 Baştabip Yrd.

Üye                 Himmet BAYAR                     Hast. Md. Yrd.

Uzm. Üye        Cemil ER                                 Uzm. Dr.

Uzm. Üye        Sibel AKKOÇ                        Hemşire

Üye                 Ahmet YALÇINYİĞİT           Sayman

 

Yedek İhale Komisyonu

Başkan            Dr. M. Güzel. KURTOĞLU    Baştabip Yrd.

Üye                 Arif KIYAK                            Md. Yrd.

Uzm. Üye        M. Ali ERYILMAZ                 Uzm. Dr.

Uzm. Üye        Ülkü GÜVEN                         Hemşire

Üye                 Alişan ŞAN                             Sayman M. belirlenmiştir.

 

05.06.2007 tarihinde düzenlenen İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına İlişkin Düzenlenen Tutanakta, Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanakta ve 19.06.2007 tarihli Komisyon Kararında ihale komisyonu üyesi olarak görevlendirilmemiş olan Müdür Yrd. Tahir DİNÇ’in imzası bulunmaktadır.

 

İhale Komisyonu üyesi olarak görev yapmayan kişinin komisyon toplantılarına katılarak alınan kararlarda imzasının bulunması anılan Kanun 6 ncı maddesine aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

I. Kısım (1-83 Kalem) Cerrahi Alet Alımı ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul