• Karar No: 2007/UM.Z-3119
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :66
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3119
Şikayetçi:
 Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti., Mollaşeref Mah. Halıcılarköşkü Sokak No:24 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Oltu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah.Eski Erzurum Yolu Üzeri No:2 - Oltu/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22891
Başvuruya konu ihale:
 2007/89326 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 07.06.05.0165/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Oltu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı ihalesine ilişkin olarak Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti.’nin 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.08.2007 tarih ve 22891 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ilgili idarenin yapmış olduğu ihale için doküman satın aldıkları daha sonra söz konusu dokümanla ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulundukları, 6 kalem mal için idarenin götürü bedel teklif istediği ve ihaleyi kısmi tekliflere kapattığı, ürünler için ayrı teknik şartnameler hazırlandığı dolayısıyla bu ürünlerin birbirleriyle bağlantılı olmadığı, bu sebepten dolayı söz konusu ihale için kısmi teklif verilememesinin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine ve 2005/29 sayılı Sağlık Bakanlığı genelgesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre idareler adı geçen kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Ayrıca aynı kanunun ihale dokümanında yer alması zorunlu olan unsurları tanımlayan 27 inci maddesinin (h) bendinde, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği hususların belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Öte yandan Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde kısmi teklifin, birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini ifade ettiği belirtilmiştir.

 

            Söz konusu mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde idarelerin ihaleleri kısmi teklife açmak konusunda takdir yetkilerinin olduğu, ancak bu takdir yetkisinin sınırının, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini ihlal etmeksizin kullanılması olduğu açıktır.

 

            Başvuruya konu olan ihalenin tıbbi demirbaş malzeme alımı ihalesi olduğu düşünüldüğünde farklı nitelikler barındıran kalemlerin hepsi için götürü bedel teklif talep etmek daha az isteklinin ihaleye katılması, dolayısıyla rekabetin sağlanamaması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimsiz kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim başvuruya konu ihale için sadece bir isteklinin teklif vermiş olması da bu durumu daha açık biçimde ortaya koymaktadır.

 

            Sonuç itibarıyla, 6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı için yapılan ihalenin kısmi teklife açılmamasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini ihlal ettiği tespit edildiğinden idarenin söz konusu idari işleminin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ve bu sebeple  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul