İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3124
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :74
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3124
Şikayetçi:
 Star Eksport İmport Gıda San. ve Dış Tic. A.Ş. vekili Av. Mahmut Kaçmaz, Uğur Mumcu Cad. 63/10 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26227
Başvuruya konu ihale:
 2007/37998 İhale Kayıt Numaralı “Dz-Ank 07/86 Eğitim Elbisesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 07.07.20.0185/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Msb Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dz-Ank 07/86 Eğitim Elbisesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Star Eksport İmport Gıda San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 13.09.2007 tarih ve 26227 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 23.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin kendilerinden başka bir istekli üzerinde bırakıldığı, ancak idarece, kendilerinin %0.01 hissesine sahip olan ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi bulunan İsmail Nail Mutlu hakkında 30.07.2006 tarihinde ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi tesis edilmiş olduğundan bahisle yatırmış oldukları geçici teminatın gelir kaydedildiği, oysa 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi çerçevesinde kendilerine bu yaptırım uygulanabilmesi mümkün olmadığı, söz konusu yaptırımın Kamu İhale Genel Tebliğinin XV. Bölümünün H maddesi çerçevesinde uygulandığı, ancak bu düzenlemenin Kanunun anılan maddesine aykırı olduğu ve haklarında bu çerçevede işlem tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Hükme bağlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul