İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3125
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :75
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3125
Şikayetçi:
 TMST Tıbbı Sistemler Paz. Tic. ve Servis A.Ş., Alemdağ Cd., No:46, Masaldan İş Merkezi, E Blok, No:10 34696 Çamlıca/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Necatibey Cad., No:18 34425 Karaköy/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24406
Başvuruya konu ihale:
 2007/81852 İhale Kayıt Numaralı “4 Adet Multislice Spiral Bilgisayarlı Tomografi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 07.06.62.0200/2007-43-2 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 22.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Adet Multislice Spiral Bilgisayarlı Tomografi Alımı” ihalesine ilişkin olarak TMST  Tıbbı  Sistemler Paz. Tic. ve Servis A.Ş.’nin 24.08.2007 tarih ve 24406 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde, idarece iptal edilen ihale hakkında karar verilmesine yer olmadığına;

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye teklif verebilecek dünya çapında 4 firmanın mevcut olduğu, bu firmaların SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, PHILIPS ve TOSHIBA firmaları olduğu, ihale şartnamesinin sadece SIEMENS firmasının iki farklı modelini işaret ettiği, diğer 3 firmanın ihaleye katılımının ve rekabet ortamının oluşturulmasının engellendiği,

 

2) Zeyilname taleplerine cevabın kendilerine 16.08.2007 tarihinde tebliğ edildiği, zeyilnamelerin bütün isteklilere ihale tarihinden 10 gün önce bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde tebliğ edilmesinin esas olduğu, ihale tarihinin 22.08.2007 olduğu, zeyilnamenin Kamu İhale Kanununun 29’uncu maddesi gereğince tebliğine ilişkin olarak usul hatası yapıldığı,

 

3) Teknik Şartnamenin “F. Üstün Özellikler” bölümünde, “Burada tanımlanan özellikler fiyat dışı unsur olarak ihalenin sonucunu etkileyecektir.” düzenlemesinin bulunduğu, İdari Şartnamenin 36.2’nci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin belirtildiği, ayrıca üstün özelliklerin puanlanmasına ilişkin bir formülün bulunmadığı, bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu bölümün dikkate alınmaması gerektiği,

 

4) İhale şartnamesinin hazırlanması aşamasında, daha önce aynı idare tarafından yapılan ihalelerin aksine, kendilerine danışılmadığı, ilgili görüşme taleplerinin cevapsız bırakıldığı,      

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 14.09.2007 tarihinde iptal edildiği, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul