En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3130
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :88
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3130
Şikayetçi:
 Yükçüler Turizm Gıda İnş. San. Ltd Şti. 1202/2 Sok. K:2/206 31 35110 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı Dikkaldırım Cad. Çekirge Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22810
Başvuruya konu ihale:
 2007/65665 İhale Kayıt Numaralı “Kuru Fasulye ve Kuru Barbunya Fasulye Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 07.06.03.0162/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kuru Fasulye ve Kuru Barbunya Fasulye Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yükçüler Turizm Gıda İnş. San. Ltd Şti.’nin 19.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22810 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

                                1- Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2- Teklifi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibine ait teklifin tekrar değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Milli Savunma Bakanlığı Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 28.06.2007 tarihinde yapılan “Kuru Fasulye ve Kuru Barbunya Fasulye” alımı ihalesine katıldıkları, şirketlerinin münferiden temsil yetkisi bulunan şirket müdürü İbrahim SAK tarafından temsil edildiği ve bütün evrakın da İbrahim SAK tarafından imzalanarak idareye verildiği, 28.06.2007 tarihinde diğer şirket müdürü Onur YÜKCÜ’nün hisselerini devrederek müdürlükten istifa etmesine ve bu durumun ticaret siciline tescil edilmesine rağmen bu kişinin kamu ihalelerinden yasaklı olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları ve geçici teminatlarının irat kaydedildiği iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Milli Savunma Bakanlığı Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 28.06.2007 tarihinde kısmi teklife açık olarak yapılan “66.000 kg. Kuru Fasulye ve 34.750 kg. Kuru Barbunya Fasulye Alımı” ihalesinin bir kısmına Yükçüler Turizm Gıda İnş. San. Ltd. Şti. istekli sıfatıyla toplam 114.040,00 YTL bedelle teklif vermiş, bu işin karşılığı olarak da 6.100,00 YTL’ lik bir geçici teminat mektubu vermiştir.

 

Anılan isteklinin 23.05.2005 tarih 6308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde; şirket müdürlüğüne 10 yıl süreyle Onur YÜKÇÜ ile İbrahim SAK’ın atandıkları, şirket işlerinin sağlıklı yürütülmesi için şirkete ortak olmayan İbrahim SAK’ın şirket müdürlüğüne seçilmesine eski ortak Onur YÜKÇÜ’nün şirket müdürlüğünün devam etmesine, bu iki kişinin şirketi temsil ve ilzam etmelerine, Onur YÜKÇÜ ile İbrahim SAK’ın şirket unvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam edeceğine karar alınmıştır.

 

Bu kapsamda idarenin anılan ihalesine İbrahim SAK’ın imzası ile teklif verilmiş, ancak şirketin diğer müdürü Onur YÜKÇÜ için de 23.05.2007 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ihalelerden yasaklama kararı verildiği idarece tespit edilmiştir.

 

Bu arada Onur YÜKÇÜ için ihale tarihi olan 28.06.2007 tarihinde hisse devri ve müdür tayini hakkında 2007/1 sayılı alınan karar, İzmir Onikinci Noter aracılığı ile onaylatılmıştır. Anılan kararda; şirket ortaklarından Onur YÜKÇÜ’nün şirkette sahip bulunduğu sermaye payının İbrahim SAK’a nominal değer üzerinden her türlü hak, hukuk ve vecibeleri alacak ve borçları ile birlikte devri yapılarak Onur YÜKÇÜ’nün ortaklıktan ayrılmasına ve müdürlüğünün iptaline karar verilmiş, söz konusu karar ise 29.06.2007 tarihi itibariyle İzmir Ticaret Sicil Memurluğu siciline tescil edilmiştir.

 

Ancak, idare Yükçüler Turizm Gıda İnş. San. Ltd. Şti. tarafından verilen teklifi değerlendirme dışı bırakıp teminatını hazineye irat kaydettirmiş ve Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince şirket hakkında yasaklama talebiyle dosyasını MSB İç Tedarik Daire Başkanlığına göndermiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ise; ihaleye yasaklı olmayan şirket müdürü aracılığı ile teklif verdikleri, diğer şirket müdürü ve hissedarı Onur YÜKÇÜ’nün 28.06.2007 tarihinde şirket müdürlüğünün iptal edilmesi ve payını devretmesine rağmen idarece tesis edilen işlemlerin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Buna göre; 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin son fıkrasında;

 

“Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

 

Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar”  başlıklı 11 inci maddesinde;

 

“Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10´undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

 

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

 

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.hükmü,

 

Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde;

 

“İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun Yasaklar ve Ceza Sorumluluğuna ilişkin Dördüncü Kısmının “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde ise;

 

            “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

 

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

 

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”  hükmü bulunmaktadır. 

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde sözleşmenin uygulanması aşamasındaki yasak fiil ve davranışlar hükme bağlanmış olup, anılan Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

 

Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

 

İdareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”  hükmü yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ile ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar içeren XV inci maddesinin H fıkrasında;  

 

“Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu” başlığı altında; 

 

“4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

 

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

 

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

 

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

 

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri çerçevesinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince; inceleme konusu dosyada adı geçen ve 23.05.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı olan Onur YÜKÇÜ’nün doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendisi veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Onur YÜKÇÜ’nün  müdürü olduğu Yükçüler Turizm Gıda İnş. San. Ltd. Şti. her ne kadar diğer müdürü aracılığı ile teklif verilmişse de müdürü yasaklı olan firmanın ihaleye katılımı mümkün bulunmamaktadır.

 

Buna göre; idarece Yükçüler Turizm Gıda İnş. San. Ltd. Şti. tarafından verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılıp teminatının hazineye irat kaydettirilmesi işlemi mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği, Gerekçede Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu ihale Kanununun; "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" başlıklı 58 inci maddesinin; birinci fıkrasında; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği,

 

ikinci fıkrasında ise; haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermeye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği,

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Görüldüğü üzere, hakkında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilebilmesi için, hakkında yasaklılık kararı verilen kişinin ortağı olduğu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması gerekmektedir.

 

Bu sebeple, hakkında yasaklama kararı verilen şirket müdürünün, sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketinin ihalelere katılmasına hukuki bir engel bulunmadığı açıktır.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağının hükme bağlanmış olması sebebiyle, hakkında yasaklama kararı verilen ve bu sebeple geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan şirket müdürünün, müdürü olduğu ve bu sebeple temsile yetkili bulunduğu şirket adına ihalelere katılamayacağı değerlendirilmektedir.

 

Ancak, müdürlerinden biri hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunan limited şirketin, (bu müdür şirket hisselerinin %40´ına sahip bulunsa dahi) şirketi münferiden temsile yetkili diğer müdür vasıtasıyla ihalelere katılımını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Çünkü, bu durumda ihaleye katılan diğer şirket müdürü hakkında yasaklama kararı bulunmadığı gibi temsil ettiği, adına ihalelere katıldığı şirket hakkında da yasaklama kararı bulunmamaktadır.

 

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58/11. maddesinde, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketine ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmışken, bu hükmün Kamu İhale Genel Tebliğinin "Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu" başlıklı XV/H maddesiyle, sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olmasa bile idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması halinde hakkında yasaklama kararı verilen kişinin ortağı olduğu sermaye şirketinin ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacakları şeklindeki düzenleme ile genişletilmesinin hukuken mümkün olamayacağı açıktır.

 

Buna göre; idarece Yükcüler Turizm Gıda İnş. San. Ltd. Şti. tarafından verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılıp teminatının hazineye irad kaydettirilmesi ve Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince şirket hakkında yasaklama talebiyle dosyasının MSB İç Tedarik Daire Başkanlığına gönderilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Ancak; anılan ihaleye verilen teklif bedelleri, yaklaşık maliyete esas alınmak suretiyle göre değerlendirildiğinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşıldığından idarenin ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamakla birlikte, ihalenin iptal edilmesi işlemi mevzuata uygun olduğundan farklı gerekçeyle Kurul kararının sonucuna katılıyoruz.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL                            Kazım ÖZKAN                                            Ali KAYA

 Kurul Üyesi                                    Kurul Üyesi                                             Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul