İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3135
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :95
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3135
Şikayetçi:
 ANS Bilişim Dış Tic. Ltd. Şti., Mecidiye Caddesi, Cevher Apt., No: 3/12 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26679
Başvuruya konu ihale:
 2007/62083 İhale Kayıt Numaralı “1 Grup Kırtasiye, Basılı Evrak ve Toner Alımı (27. Kalem Toner Hp 1320 Yazıcıya Uygun 49 A Toner, 32. Kalem Kartuş Oki 5520, 45 .Kalem Yazıcı Kartuşu Hp 1200 Cihaza Uygun C 7115a ve Q 2613 A Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.09.2007 tarih ve 07.07.42.G022/2007-51 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Grup Kırtasiye, Basılı Evrak ve Toner Alımı (27. Kalem Toner Hp 1320 Yazıcıya Uygun 49 A Toner, 32. Kalem  kartuş Oki 5520, 45 .Kalem Yazıcı Kartuşu Hp 1200 Cihaza Uygun C 7115a ve Q 2613 A Kalemi)” ihalesine ilişkin olarak ANS Bilişim Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2007 tarih ve 26679 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi: başvuru dilekçesinde özetle; İstekli olarak katıldıkları ihalede, gönderdikleri numunelerle (C7115 A, Q 2613 A ve OKI 5520) yapılan testlerin olumsuz sonuç verdiği gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, idareye 27. kalemde yer alan 49 A malzemesi için de numune gönderildiği, kesinleşen ihale kararında buna yer verilmemesinin idarenin dikkat düzeyini tartışmaya açtığı, bu kalem için red mi edildiklerinin, kabul mü edildiklerinin net olmadığı, idarenin 3 toner kaleminden 2 kalemi test ettiği (C7115A ve Q2613A), ikisi de olumsuz sonuç verince 49A kalemini kalemi test etmeye gerek duymadığı, test yapmaksızın ürün numunesi hakkında kanaat ürettiği, her kalemin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği, ihale yetkilisi kararında şikayet dilekçesinin konusunu yanlış yazıldığı, idarenin yaptığını iddia ettiği testlerin düzmece bir rapora dayandığı, ürünlerinin hiç bir zaman sorunlar yaratmadığı, pek çok idarede sorunsuz kullanıldığı, ihalelere numune kabulünün nasıl yapılacağının, numunelerin test yöntemlerinin neler olacağının şartnamelerde açıklanmasının zorunlu olduğu, şartnamelerde ürünlerin hangi koşullarda test edileceğini belirtir hiç bir açıklık ve kesinliğin olmadığı, firmalarının değerlendirme dışı bırakılması işleminin iptal edilerek; değerlendirmeye alınmaları ve üzerlerinde kalan kalemlere ilişkin idarece sözleşmeye davet edilmeleri gerektiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 25.07.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 24.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul