İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3137
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :101
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3137
Şikayetçi:
 Penta Elektronik Medikal Sist. San. ve Tic. A.Ş., Hoşdere Cad. Fuar Sok. Alper 2 İş Merkezi No:5/3 06540 Yukarıayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Ek Hizmet Binası Necatibey Cad. Kat:4 No:18 34425 Karaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26278
Başvuruya konu ihale:
 2007/74997 İhale Kayıt Numaralı “40 Adet 1024 Kanal Renkli Doppler Ultrasonografi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 07.07.28.0207/2007-58 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 02.08.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “40 Adet 1024 Kanal Renkli Doppler Ultrasonografi İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Penta Elektronik Medikal Sist. San. ve Tic. A.Ş.’nin 14.09.2007 tarih ve 26278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Siemens firmasının idari şartnamenin 7.3.3.c maddesi ile istenen belgelerinin olmadığı, aynı konu ile ilgili olarak idareye yaptıkları şikayet başvurusuna idarenin cevap vermediği,

 

            2) Kesinleşen ihale kararı ile idari şartnamenin 7.3.3.a ve 7.3.3.c maddelerini sağlamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, oysa bu maddelerdeki şartları sağladıkları, iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin birinci iddiasına ilişkin olarak 17.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusuna cevap vermediği, fakat başvuru sahibine 27.08.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararını gönderdiği, ihalenin Siemens firması üzerinde kaldığı, idarenin şikayet başvurusunu zımnen reddettiği, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 27.08.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.09.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

Şikayetçinin ikinci iddiasına ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunmadığı, doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, kesinleşen ihale kararının 27.08.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, ikinci iddia ile ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı, idareye şikayet başvuru süresinin kaçırıldığı, anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve 2007/722 sayılı dosyada esas incelemesine geçilmiş bir başvuru olduğu, aynı konuda olmasa da başvuru sahibinin iddiaları esas incelemesine geçilen dosyada inceleneceği için Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul