İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3171
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :46
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3171
Şikayetçi:
 Vega Eğitim Sağlık Tekstil Turizm San.Ve Tic AŞ., Molla Şeref Mahallesi Oğuzhan Cad. Oğuzhan İşhanı 19/5 Fındıkzade Fatih/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, Dikmen Caddesi 89 06100 A.Ayrancı Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23930
Başvuruya konu ihale:
 2007/63196 İhale Kayıt Numaralı “7.000 Takım Rüzgarlık Takımı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 07.06.46.0063/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı’nca 16.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7.000 Takım Rüzgarlık Takımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vega Eğitim Sağlık Tekstil Turizm San. ve Tic AŞ.’nin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.08.2007 tarih ve 23930 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16.07.2007 tarihinde yapılan 7.000 takım rüzgarlık takımı alımı ihalesine ilişkin olarak 16.07.2007 tarihinde ihale dokümanı alınmasına rağmen Teknik Şartnamede belirtilen kumaşın özelliklerinin rekabeti kısıtlayıcı olması nedeniyle ihaleye katılamadıkları, Teknik Şartnamedeki düzenlemeler nedeniyle 18.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları ve idarenin 06.08.2007 tarihinde taraflarına tebliğ edilen yazı ile şikayet başvurusunun reddedildiği,

 

Teknik Şartnamenin 2.2 rüzgarlık kumaşı malzeme özelliklerinin;

“a-2.2.1 maddesinde rüzgarlık kumaşı; üst kumaş ve koruyucu polimerik noktalı membran laminasyonu ile üretilmiş olacaktır (ikibuçuk kat laminasyonlu kumaş)

b-2.2.7.6 maddesinde kumaşın su buharı direnci (Ret) ≤ 5.5 m² PA/W olacaktır.

c-2.2.8.3 maddesinde kumaşın su geçirmezliği kirletilmeden sonra diesel yakıtı, silah yağı, DEET ve 5 yıkamadan sonra TS 5720 EN ISO 6330 metot 2A (60 OC) kurutma E;” düzenlemesini içerdiği,

 

Firmalarınca ihale öncesi Türkiye’de bu tür kumaşları üreten firmalar ile yapılan görüşmede bu Teknik Şartnamede belirtilen değerleri sağlayacak bir kumaşı üretemeyeceklerinin anlaşıldığı, ayrıca Teknik Şartnamede tarif edilen kumaşın USA firması olan Goreteks firmasının ürettiği kumaşı tarif ettiği ve Şartnamenin de bu kumaşa göre düzenlendiğinin görüldüğü, numune ve Şartnamenin Goreteks firmasının temsilcileri tarafından yapıldığının tespit edildiği,

 

Teknik Şartnamenin bu hali ile hammaddesi ülkemizde üretilmeyen ve bu hammaddenin sadece bir firmanın elinde bulunduğu bir kumaştan imal edilecek rüzgarlık takımının ihalesinde tutarsız fiyatlar oluşacağı,

 

Söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu, dolayısıyla söz konusu Teknik Şartname ile çıkılan ihalenin iptal edilerek yenisinin yapılması gerektiği,

 

İdarenin şikayete verdiği cevapta 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesine atıfta bulunularak idarenin kaynaklarının verimli kullanılması için en iyi değerin elde edilmesi, kamu alımlarındaki verimliliğin ise; ihtiyaç duyulan malın ekonomik açıdan en avantajlı fiyatla almayı gerektirdiği, bununda öncelikler tespit edilmek suretiyle maksimum dönüşü sağlayacak şekilde harcamalar yapmak olduğu, Teknik Şartnamedeki 2.2 maddesindeki kumaşın malzeme ve performans özelliklerinin teknik değerleri ile sahip olması gereken standartların belirtildiği, herhangi bir marka, model, menşei veya kaynak ürünün işaret edilmediği, Türkiye’de bu tür kumaşı üreten firmaların Teknik Şartnamedeki değerleri sağlaması ile ilgili olarak da, firmaların bunun ara maddesinin tedarik edilmesi için firmanın ticari kabiliyetinin olması gerektiğinin belirtildiği,

 

İdarenin Teknik Şartnamedeki belirtilen önceliğinin mühürlü numunesinde de görüldüğü üzere Goreteks firmasının kumaşının olduğu, idarenin ihaleye girecek isteklilere vermiş olduğu mühürlü numunenin bir suretinin yazıları ekinde olduğu, numune üzerinde anılan firmanın etiketinin bulunduğu, bu etiketin rekabet ilkesine aykırı olduğu,

 

Her ne kadar açık açık marka, model belirtilmemiş olsa bile bir anlamda şirketlere adres gösterildiği ve bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından, 16.07.2007 tarihinde saat: 10.00’da yapılan ihalenin ihale dokümanı 16.07.2007 tarihinde satın alınmış ve söz konusu ihaleye teklif verilmeyerek istekli olabilecek sıfatıyla 18.07.2007 tarihinde ihale dokümanına ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur. İdare tarafından 26.07.2007 tarih ve 128936 sayılı şikayete cevap yazısında özetle;

 

“1-4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; ‘…İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur…’ hükmünün mevcut olduğu, kaynakların verimli kullanılmasının; harcanan paranın karşılığında en iyi değerin elde edilmesi, kamu alımlarında verimliliğin ise; ihtiyaç duyulan mal ve hizmet ile yapım işinin ekonomik açıdan en avantajlı fiyattan almayı gerektirdiği, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının kamu yararı gözetilerek öncelikler tespit edilmek suretiyle maksimum dönüşümü sağlayacak şekilde harcamalar yapmak olduğu, bu çerçevede alıma esas teknik şartnamelerin anılan kanun hükmü dikkate alınarak ihtiyacın en iyi şekilde ve hizmetin gereklerini uygun olarak hazırlaması idarelerin yetki ve sorumluluğunda olduğu, başka bir ifade ile idarelerin satın alacakları ürünle ilgili teknik özellikleri belirlerken kendi ihtiyaçlarını faaliyet alanlarını göz önünde bulundurarak değerlendirdiği, rüzgarlık takımı alımına ait ihale işlem dosyası incelendiğinde, alıma esas olmak üzere hazırlanan Teknik Şartnamenin 2.2 maddesinde Rüzgarlık Kumaşı Malzeme ve Performans Özelliklerinin teknik değerlerinin ve sahip olması gereken standartlarının belirtildiği, herhangi bir marka, model, menşei, kaynak veya ürünün işaret edilmediği, söz konusu alımın Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Birimlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığı, satın alınması düşünülen rüzgarlık takımının piyasada hazır halde alınıp satılan ürünler kapsamında olmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı Özel Harekat Personelinin yapmış olduğu görevin özelliği, coğrafi ve iklim şartları göz önünde bulundurularak teknik ve fiziksel özelliklerinin belirlendiği ve buna göre üretimi yapılacak bir ürün olduğunun tespit edildiği,

2-Alıma esas olmak üzere hazırlanan Teknik şartnamenin 2.2 maddesinde; rüzgarlık kumaşının malzeme ve performans özelliklerinin teknik değerleri ile sahip olması gereken standartlarının belirtildiği, herhangi bir marka, model, menşei, kaynak veya ürünün işaret edilmediğinin tespit edildiği,

3-Türkiye’de bu tür kumaşları üreten firmaların teknik şartnamede belirlenen değerleri sağlayacak üretimlerinin olmadığı hususu ile ilgili olarak;

Teknik Şartnamede özellikleri belirlenen kumaşın rüzgarlık takımı üretiminde kullanılacak ham madde sınıfında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, istenen özelliklerde bir ürün üretmek için ara madde tedarik edilmesinin ihaleye teklif verecek isteklilerin ticari kabiliyetine bağlı olduğu,

Bu itibarla anılan firmanın şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaların yersiz olduğundan şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verilmiş ve verilen kararın başvuru sahibi firma dahil ihale teklif veren tüm isteklilere bildirilmiştir.

 

Rüzgarlık Takımı Teknik Şartnamesinin 2.2 maddesinde Rüzgarlık Kumaşı malzeme özellikleri; “a-2.2.1 Rüzgarlık Kumaşı; üst kumaş ve koruyucu polimerik noktalı membran laminasyonu ile üretilmiş olacaktır (ikibuçuk kat laminasyonlu kumaş)

b-2.2.7.6 Kumaşın su buharı direnci (Ret) ≤ 5.5 m² PA/W olacaktır.

c-2.2.8.3 Kumaşın su geçirmezliği; kirletilmeden sonra diesel yakıtı, silah yağı, DEET ve 5 defa yıkamadan sonra TS 5720 EN ISO 6330 metot 2A (60 Cº) kurutma E;” düzenlemesini içermektedir.

 

Teknik Şartnamenin ilgili maddeleri, iddia konuları ve 4734 sayılı Kanunun 12 maddesi hükmü hatırlatılarak,

“1- Teknik Şartnamenin tüm maddelerinin değerlendirilerek söz konusu kumaşın yurt içi veya yurtdışında birden fazla firma tarafından üretilip üretilemeyeceği,

2- Teknik Şartnamenin 2.2.1, 2.2.7.6 ve 2.2.8.3 maddelerinde yer alan düzenlemenin Amerikan firması olduğu belirtilen Goreteks firmasının ürettiği kumaşı tanımlayıp tanımlamadığı,

3- Teknik Şartnamenin 2.2.1, 2.2.7.6 ve 2.2.8.3 maddelerinde yer alan düzenlemeler nedeniyle söz konusu kumaşın sadece bir firma tarafından üretildiğinin tespit edilmesi halinde teknik özellikleri Şartnamede belirtilen kumaşın, yurt içi ve yurtdışı firmalar tarafından üretilememe gerekçelerinin neler olduğu,

4- Teknik Şartnamenin 2.2.1, 2.2.7.6 ve 2.2.8.3 maddelerinde yer alan düzenlemenin üretilecek olan benzer nitelikteki kumaşlardan farklı olarak alıma konu ihalede istenilen kumaşa ne gibi bir özellik kattığının 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak detaylı olarak değerlendirilmesi,

5- Teknik Şartnamede yer alan bahse konu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesine aykırı olup olmadığı” hakkında teknik görüş istenilmiş,

 

Alınan Teknik görüşte; “Teknik Şartnamede yer alan kumaş özellikleri özel ilgi alanları olmamasına rağmen yapılan kısa süreli piyasa araştırmasına göre yapılan incelemede;

1-Teknik Şartnamenin 2.2.1 maddesinde yer alan ‘iki buçuk kat laminasyonlu kumaşın’ bu alanda faaliyet gösteren üreticiler tarafından son yıllarda uygulanmakta olan bir teknoloji olduğu, firmaların bu konuda çalışmalarının devam ettiği ve bu nedenle 2,5 kat laminasyonlu kumaş üretiminin henüz çok yaygın olmadığı görüşüne varıldığı, 2,5 kat laminasyonlu kumaş üretiminin amacının kumaşta su geçirmezlik, rüzgar geçirmezlik ve yüksek nefes alabilirlik gibi istenen özellikleri 3 kat kadar stabil ancak 2 kat kadar hafif olan laminasyonla sağlandığı,

Teknik Şartnamenin 2.2.1 maddesinde yer alan “iki buçuk kat laminasyonlu kumaş’ ifadesinin ihaleye katılacak firmalar açısından kısıtlayıcı olabileceğinin düşünüldüğü, satın alma sırasında esas olanın kumaşın istenen teknik özellikleri sağlaması görüşünden hareketle bu ifadenin yer almamasının daha doğru olacağı,

2-Yapılan araştırmada söz konusu koşulu (ikibuçuk kat laminasyonlu kumaşı) ilgi yazıda belirtilen Gorateks dışında firmaların (Örn. Sympatex) da sağlayabildiğinin görüldüğü, Almanya’da faaliyet gösteren bu firmanın ülkemizde satış ofisi olup olmadığı konusunda bir bilgiye cevap yazısının hazırlandığı tarihte ulaşılamadığı,

3-Yapılan kısa süreli piyasa araştırması ve firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, firmalar tarafından yurtdışından “uygun membran” temin edilmesi durumunda Teknik Şartnamede yer alan 2.2.7.6 maddesinde istenen su buharı direnci değerinin sağlanabileceği görüşüne varıldığı,

4-Teknik Şartnamede 2.2.8.3 nolu maddede belirtilen maddelerle kirletilmeden sonra su Geçirmezlik Tayini (Hidrostatik Basınç Değeri) yerine Şartnamede belirtilen maddelerin yağlı kir olarak ele alınıp, kumaşın bu maddelerle kirlenip kirlenmediğinin kontrol edilmesi ve kir iticilik testinin yapılmasının daha uygun olacağı,

5-Piyasada benzer performansı sağlayabilecek farklı yapılarda kumaşlar bulunabileceği, bu nedenle Teknik Şartnamede yer alan söz konusu maddelerin tam olarak Gorateksi tarif edip etmediğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı,

6-Üretim parametrelerinde yapılacak değişiklikler sonucu ülkemizde bu alanda üretim yapan firmaların tam olarak hangi özellikteki kumaşı/kumaşları üreteceğini bilmelerinin olası olmadığı, ancak laminasyonlu kumaş ürettiği bilinen bazı firmaların Dima Laminasyon A.Ş., Özlem Laminasyon A.Ş., Sude Suni Deri, Gentuğ A.Ş. olduğu” belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 1 nci maddesi ve İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu iş 7.000 Adet Rüzgarlık Takımı alımı olarak belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihale eşik değer üstü bir ihale olup, ihale ilanı KİK bülteni dışında İdarenin www.egm.gov.tr adresinde ve Polis Radyosunda duyurulmuştur. Söz konusu ihale yerli-yabancı tüm isteklilere açık bir ihale olup yerli isteklilere %10 fiyat avantajı sağlanmıştır.

 

Bahse konu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alınmış, 16.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 3 firma teklif vermiş, 3 firmanın da teklifi ihale dokümanında aranan şartlara uygun olduğu tespit edildiğinden teklifler değerlendirmeye alınmıştır.

 

Mevcut bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinde;

 

4734 sayılı Kanunun “temel ilkelerin” düzenlendiği 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur”

 

Aynı Kanunun “şartnamelerin düzenlendiği ”12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve devamı fıkralarında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”  Hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamede, rüzgarlık kumaşının malzeme ve performans özelliklerinin teknik değerleri ve sahip olması gereken standartlar belirtilmiş, açıkça herhangi bir marka, model, menşei, kaynak veya ürüne işaret edilmemiştir.

 

İdare ara mal tedarikini (kumaş alımı) ihale konusu yapmayıp, nihai ürün olan rüzgarlık alımını ihale konusu yapmıştır. Söz konusu ihalede firmalar kendileri kumaşı üretip rüzgarlık takımı imalatı yapabileceği gibi kumaş üreticilerinden veya yetkili satıcılarından kumaşı tedarik ederek istenilen imalatı da yapabilirler. Dünyada tek üretici olduğu iddia edilen Gorateks firması ihaleye teklif vermemiş, Teknik Şartname hükümlerini karşılayabileceğini belirtir 3 istekli ihaleye teklif vermiş ve 3 teklifte geçerli teklif olarak değerlendirmeye alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hüküm altına alındığından anılan Kanun hükmü uyarınca ihtiyacın en iyi şekilde ve hizmetin gereklerine uygun olarak hazırlanması idarenin yetki ve sorumluluğundadır. Bahse konu ihalede Teknik Şartname Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimlerinin meskun mahal ve kırsal alanda görevinin ifasında personelin soğuk hava koşullarından etkilenmesini önlemek amacıyla kullandıkları kıyafetlerin terlemeye karşı nefes alabilen, çok defa yıkamaya dayanıklı, yırtılma ve kopmaya karşı mukavemeti kuvvetli, hafif kumaş özellikleri dikkate alınarak ihtiyacın ve hizmetin gereklerine uygun olarak dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Alıma konu ihalenin rüzgarlık takımı alınması işi olması, Teknik Şartnamenin 2.2 maddesinde yapılan düzenlemenin Rüzgarlık Kumaşı Malzeme ve Performans Özelliklerinin teknik değerlerinin ve sahip olması gereken standartlarının belirtilmesi, herhangi bir marka, model, menşei, kaynak veya ürünün işaret edilmemesi, alınan Teknik Görüşte de Teknik Şartnamenin 2.2 maddesinde istenilen kumaş özeliğinin Gorateks dışında firmaların (Örn. Sympatex) da sağlayabildiğinin , firmalar tarafından yurtdışından “uygun membran” temin edilmesi durumunda Teknik Şartnamede yer alan 2.2.7.6 maddesinde istenen su buharı direnci değerinin sağlanabileceğinin, piyasada benzer performansı sağlayabilecek farklı yapılarda kumaşlar bulunabileceği, bu nedenle Teknik Şartnamede yer alan söz konusu maddelerin tam olarak Gorateksi tarif edip etmediğinin anlaşılmasının mümkün olmadığının belirtilmesi, aynı zamanda ihaleye 3 firmanın teklif verdiğinin görülmesi bununla birlikte; ihale yapan idarenin ve söz konusu malı kullanacak personelin niteliği de dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından Teknik Şartnamenin Gorateks firmasının temsilcileri tarafından yapıldığının tespit edildiği iddia edilmekte ise de; numuneye ilişkin fotoğrafta Gorateks firmasının etiketi yazıyor olsa da başvuru sahibi tarafından iddialarını destekler herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı gibi bu konudaki iddiasının ihale işlem dosyasının incelenmesi ile tespiti mümkün olamayacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde “teknik şartnamelerde varsa ulusal ve /veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.Belli bir marka, model, patent menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir”, hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye konu  teknik şartnamede bir marka model menşei  veya kaynağın belirtilip belirtilmediği ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinden, kurum tarafından teknik görüş istenmiştir. Üniversitenin 13.09.2007 tarih ve 813 sayılı görüş yazısında, aynen “teknik şartnamenin 2.2.1 maddesinde yer alan “iki buçuk kat laminasyonlu kumaşın” bu alanda faliyet gösteren üreticiler tarafından son yıllarda uygulanmakta olan bir teknoloji olduğu firmaların bu konuda çalışmalarının devam ettiği,  bu nedenle 2,5 kat laminasyonlu  kumaş üretiminin henüz çok yaygın olmadığı görüşüne varıldığı, 2,5 kat laminasyonlu kumaş üretiminin amacının kumaşta su geçirmezlik, rüzgar geçirmezlik ve yüksek nefes alabilirlik gibi istenen özellikleri üç kat stabil ancak iki kat kadar hafif olan laminasyonla sağlandığı,

 

Teknik şartnamenin 2.2.1 maddesinde yer alan” iki buçuk kat laminasyonlu kumaş” ifadesinin ihaleye katılacak firmalar açısından kısıtlayıcı olabileceğinin düşünüldüğü, satın alma sırasında esas olanın kumaşın istenen teknik özellikleri sağlaması görüşünden hareketle bu ifadenin yer almamasının daha doğru olacağı” belirtilmiştir.

 

Teknik görüşün devamında teknik şartnamede istenen bu özelliklerin yurt dışında uygun membram temin edilmesi şartıyla sağlanabileceği belirtilmektedir.

İdare ihale öncesi istenen kumaş numunesinin isteklilere göstermiş, fotoğraf çekmelerine de izin vermiştir. Fotoğraflar üzerinde yapılan incelemede “Goreteks” firmasının ambleminin mevcut olduğu açıkca görülmektedir.

 

Kanunun Kurulca görüşülmesinden önce Kurum kayıtlarına giren İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Adnan TEKİN (Malzeme Birimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi) tarafından  hazırlanmış raporda; nefes alabilme özelliğine sahip membramlı kumaşlardan üretilen kıyafetler için su buharı direnci (Ref) değerleri dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

 

a)                        Ref ≤ m² Pa / w                       çok iyi

b) 6 m² Pa / w<   Ref ≤ 13 m² Pa / w                   iyi

c) 13 m² Pa / w < Ref ≤ 20 m² Pa / w                  orta

d)                         Ref > 6 m² Pa / w                    kötü                olarak  belirtilmiştir.

 

İdarece hazırlanan şartnamede ise Ref ≤ 5,5 Pa / w olacaktır, denilmek suretiyle Goreteks firması tarif edilerek rekabetin engellenmiş olduğu kanaatiyle   çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

Bahattin IŞIK                      Ali Kemal AKKOÇ                                       Ali KAYA

  II. Başkan                               Kurul Üyesi                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul