En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3174
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :49
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3174
Şikayetçi:
 NMT Nidek Medikal Teknik Ltd.Şti., Gardenya 3 Plaza 23 K.5 Ataşehir/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kızıltepe Devlet Hastanesi, 47400 Kızıltepe/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24492
Başvuruya konu ihale:
 2007/78568 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (74 ve 78. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 07.06.66.0178/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kızıltepe Devlet Hastanesi’nce 01.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (74 ve 78. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak NMT Nidek Medikal Teknik Ltd. Şti.’nin 16.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.08.2007 tarih ve 24492 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 74 no’lu kaleme en uygun teklifin kendileri tarafından verildiği, teknik şartnameye uygunluk beyanında belirtmelerine rağmen cihazın bazı özelliklerinin katalogda görülmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

2) 78 no’lu kalemin ihalesinin üzerinde bırakıldığı Özel Sağlık Hizm. Tic. Paz. San. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı, idarece, anılan firmanın sunmuş katalogda görülmeyen bazı özelliklerin firma tarafından taahhüt edildiği ve muayene kabul komisyonunca bu hususun inceleneceğinin belirtildiği, ancak aynı taahhütnamenin kendilerinden istenilmediği,

 

iddia edilmektedir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “1-Satıcı firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

 

2-İhaleye teklif veren tüm istekliler, ihale dokümanın kapsamında sunulan Teknik Şartnameye, teklif ettikleri kalemlerin özelliklerinin belirtildiği her maddeye ayrı ayrı ve ayrıntılı Bütün sayfaları istekli tarafından kaşe ve imzalanmış "ŞARTAMEYE CEVAP" vereceklerdir.Bu cevapta evet yada hayır olarak verilen cevaplar kabul edilmeyecektir.Verilen cevaplar doğru kabul edileceğinden uygun malzemelerin tesliminden yüklenici sorumlu olacaktır. Kaşesiz ve imzasız belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyon kararında, … teknik şartnameye uymayan, ayrıca teklifleri ve belgeleri uygun olmayan… isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirilmiş, ancak teklifleri değerlendirme dışı bırakılan her bir isteklinin teklifinin niçin değerlendirme dışı bırakıldığı komisyon kararında belirtilmemiştir.

          

            Teknik şartnamenin A Scan Bölümünün 2 nci maddesinin (c) bendinde; “ Yapılan ölçümlerin değerlendirilmesinde kullanılması için aşağıdaki hesaplama programlarını içermelidir.  Holladay, Regression-II, Theoretic/T, Binkhors, Hoffer-Q ve Haigis(opsiyonel)” düzenlemesi,

 

            (d) bendinde; “ ölçümleme otomatik veya manuel yapılabilmelidir veya diagnostik moda da sahip olmalıdır. En sağlıklı ölçümü alabilmesi için kataraktlı, yoğun kataraktlı, afafik ve Psödofakik göz modları olmalıdır.” düzenlemesi,

 

B Scan Bölümünün 4 üncü maddesinde; “Probdan alınan ekoların incelenmesi için 100 dB kazanç, logaritmik/linear/S-eğrisi, kazanç ve TVG kontrolleri olmalıdır.” düzenlemesi ile,

 

11 nci maddesinde; “Ekran üzerinde 50° sektör fanı, 128 hat, gri scala, B/a gösterimi (B baskın) veya A/b (A baskın), kazanç/ TVG değerleri elektronik skala, sinyal yükseltici, sağ/sol, hız probe oryantasyonu, hasta ve kullanıcı isimleri, tarih/zaman göstermelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İdarece şikayete verilen cevapta, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin A-Scan Bölümünün 2 nci maddesinin (c) bendinde istenilen “Binkhors” formülünün standardına sahip olmadığı, (d) bendinde istenilen “Afakik” modu bulunmadığı, B-Scan Bölümünün 4 üncü maddesinde istenilen özelliklerden “logaritmik”  özelliğinin bulunduğu, 11 nci madde istenilen B-scan görüntüsü üzerine A-scan taraması getirebilme özelliği veya … A-scan taraması üzerine B-scan görüntüsü getirebilme özelliğinin bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu OTI-Scan 2000 Specifications modeline ait kataloglar üzerinde yapılan incelemede teklif edilen cihazın, teknik şartnamenin yukarıdaki maddelerinde belirlenen teknik kriterleri karşılamadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Autokeratorefraktometre Teknik Şartnamesinin 2 nci maddesinde; “ Cihaz, rotatif prizma yönetimi ile çalışan ölçüm sistemine sahip olmalı ve bu sistem pupila içinden geçerek göze yönlendirilmiş ve prizma dönüşünün kapladığı tüm fundus alanına gönderdiği dairesel ışık huzmesi ile devamlı ölçüm yapmalı ve bu sayede hassas ölçüm sonuçları verebilmelidir. Ya da Pupilizion imaging metoduna sahip olmalı ve bu sistem ile 4 mm’lik bir zonu SLD ışık kaynağı kullanıp tarayarak ölçüm alabilme özelliğine sahip olmalıdır.(Cihaz, XY ekseninde otomatik olarak hareket edebilme, auto alligment ve auto focus yapabilme, hasta gözündeki oynamaları otomatik olarak takip etme, otomatik ölçüm yapabilme tercih sebebidir) ” düzenlemesi yer almaktadır.  

 

İdarece şikayete verilen cevapta, Hipokrat Tıbbi Mal. Özel Sağlık Hizm. Tic. Paz. San. Ltd. Şti.nin, idari şartnamenin 7.3.3.2. maddesine göre teklif ettiği ürünün teknik şartnameye birebir uyduğunu taahhüt ettiği, katalog üzerinde yapılan incelemede cihazın teknik şartnamenin zeyilname ile değişik 2 nci maddesini karşıladığına ilişkin bir bilgiye rastlanılmadığı ancak anılan firmanın ürünün teknik şartnameye uyduğunu birebir taahhüt etmesi nedeniyle ürünün teknik şartnameye uygunluğunun muayene kabul komisyonu tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, ihaleye teklif verecek tüm isteklilerden teknik şartnameye uygunluk beyanı istenilmiş ve hem başvuru sahibi tarafından hem de ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye uygunluk beyanı verilmiştir.

 

Teklif edilen cihazın tüm özelliklerinin tanıtım niteliğindeki katalog bilgilerinden anlaşılmasının her zaman mümkün olmayacağı, katalog bilgilerinin kullanım kılavuzu gibi diğer teknik dokümanlarla desteklenmesi halinde cihazın teknik şartnameye tam olarak uyup uymadığının tespiti mümkün olabilecektir.

 

Katalog bilgilerinden teklif edilen cihazın teknik şartnameye uymadığının açıkça anlaşılması durumunda bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılabileceği, ancak katalog bilgilerinden cihazın teknik şartnameye uymadığının açıkça anlaşılamaması durumunda idarece demonstrasyon yapılarak cihazın teknik şartnameye uyup uymadığının tespit edilebileceği, incelemeye konu 78 nci kalemin ihalesi üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu cihaza ilişkin katalog üzerinden yapılan incelemede, cihazın bazı özelliklerinin katalogda yer aldığı ancak tüm özelliklinin bu katalogdan anlaşılamadığı, idari şartnamenin 36 ncı maddesine göre ihalenin ekonomik bakımdan en avantajlı teklif sahibi istekli üzerinde bırakılacağının belirtildiği, tereddüt halinde ihale komisyonunca demonstrasyon yapılacağına ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, bu durumda teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun muayene kabul komisyonunca irdelenmesi gereken bir husus olduğu, idari şartnamenin 36 ncı maddesi uyarınca ihalenin ekonomik bakımdan en avantajlı teklif sahibi istekli üzerinde bırakılması yönünde idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

           

Sonuç olarak, 74 üncü kalemde, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uymadığının katalog bilgilerinden açıkça anlaşılması ve 78 nci kalemde ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığı yönünde katalogda herhangi bir bilgi yer almadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul