İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3176
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :51
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3176
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. Atatürk Cad. No:380 Kat:7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimliği Cedit Mah. T.Güneş Cad. Hastane Sok. KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.08.2007 / 24036
Başvuruya konu ihale:
 2007/94124 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Hastane Tam Otomasyon Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 07.06.49.0162/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Hastane Tam Otomasyon Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  21.08.2007 tarih ve 24036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.08.2007 tarihinde yapılan “2007 Mali Yılı Hastane Tam Otomasyon Sistemi Alımı” ihalesine ait ihale dokümanını satın aldıkları, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca hastanelere gönderilen 04.07.2007 tarih ve 1528 sayılı yazı ile web tabanlı yazılımın bir zorunluluk olmadığının belirtilmesine rağmen teknik şartnamede bu yönde düzenlemeler yapıldığı, teknik şartnamenin 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 üncü maddelerindeki ve demonstrasyon bölümündeki düzenlemelerin rekabeti engelleyici olması nedeniyle ihaleye katılamadıkları, teknik şartnamenin 11.2 nci maddesinin Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı genelgesine aykırı olduğu, teknik şartnamenin 3.1.18 inci maddesinin Sağlık Bakanlığı’nın 2005/153 sayılı Güvenlik Genelgesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca idarece şikayet başvurusu üzerine verilen cevabın imzasız olması nedeniyle raportörün kim olduğunun anlaşılamadığı iddia  edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin; teknik şartnamenin 3.1.3 üncü maddesinde; "İstekliler, yazılım alt yapısının web tabanlı (internet tarayıcısı üzerinden çalıştığını) olduğunu ve üzerinde çalışan bütün modüllerin web tarayıcıları üzerinde, WAN´da (Wide Area Network-Geniş Alan Ağı) ve LAN´da (Local Area Network-Lokal Alan Ağı) aynı arayüzle çalıştığını kabul eden bir taahhütnameyi teklifinde sunmalıdır" şeklinde, teknik şartnamenin 3.1.1 inci maddesinin sonunda; "...teklif edilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi´nin her modülünün web tabanlı mimariye sahip olması gerekmektedir" şeklinde, teknik şartnamenin 3.1.2 nci maddesinin sonunda da; "Bu sebepten dolayı, web tabanlı mimarilerin dışındaki yazılım mimarileri teknik olarak yetersiz kabul edilecek ve ihale dışı bırakılacaktır" şeklinde, teknik şartnamenin 11 inci maddesinin demonstrasyon bölümünde; "İnternet tarayıcısı (WEB BROWSER) dışındaki arayüzler teknik olarak yetersiz sayılacak ve ihale dışı bırakılacaktır ve hastanenin sağlayacağı bilgisayara web tarayıcısı veya web tarayıcısı eklentileri dışındaki kurulumlar kabul edilmeyecektir" şeklinde düzenlemeler yapıldığı,

 

Anılan düzenlemeler ışığında yazılımların web tabanlı olarak talep edildiği, şartnamenin çeşitli bölümlerinde de web tabanlı yazılım talebinin gerekçelerinin detaylı olarak belirtildiği, söz konusu gerekçelerden birinin de teknolojinin gelişmesini yakın takip edebilmek olarak belirtildiği, ancak web tabanlı yazılımın sadece internet tarayıcısı üzerinden çalışmasını talep etmenin öncelikle yeni teknoloji gerekçesine ters düştüğü, teknolojinin gelişim tablosunda web tabanlı uygulamaların internet tarayıcısından çalışan modellemelerinin de artık geliştiğini ve yeni teknolojilerin olduğu, web tabanlı programın sadece internet tarayıcısı üzerinden çalışmadığını, yeni teknolojilerde bant genişliğini optimum kullanabilmek, kolay yazılımsal değişiklik yapabilmek, hızı ve etkinliği arttırmak ve bakım maliyetlerini daha da düşürmek için ilgili yöntem haricinde yeni teknolojiler geliştirildiği, web tabanlı programlar (yani internet ve/veya intranet üzerinden çalışanlar) sadece bir web tarayıcısı olmadan da iş istasyonuna birer program yükleyerek çalıştırılabildiği, bu nedenle, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 04.07.2007 tarih ve 1528 sayılı yazısında web tabanlı yazılımların zorunluluk olmadığı tam tersi Sağlık Bakanlığı Hastane Bilgi Sistemleri alımı çerçeve ilkeleri dokümanında uygulama yazılımlarında istemci/sunucu mimarisinin tercih edilmesinin istendiği, söz konusu maddelerin web tabanlı programların web tarayıcısı olmadan da iş istasyonlarına birer program yükleyerek çalıştırılabildiğinden teknik anlamda uygunsuz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin bu iddiasına karşılık idarece, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri (doküman sürümü: 4.2) madde 3.16´da yer alan "Uygulama yazılımı istemci/sunucu mimariye sahip olmalı" ifadesi ile birlikte özet kısmında; "Bu doküman bir şartname örneği olmayıp kılavuz niteliğindedir" ifadesinin bulunduğu, ayrıca şikayetçi isteklinin şikayet dilekçesinde belirttiği Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı´nın 04.07.2007 tarih ve 1528 sayılı yazısında ise; "web tabanlı yazılımlar, güncel bir teknoloji olmakla birlikte; ... mevcut yazılımların çoğunluğunun web tabanlı mimariye taşınmamış olması gibi sebeplerle Bakanlığımız web tabanlı mimari konusunda bir zorunluluk getirmemiştir. Bu itibarla, web tabanlı mimari henüz bir zorunluluk olmayıp kurumlarımızın kendi imkan ve ihtiyaçlarına göre mevzuat çerçevesinde web tabanlı mimari ya da istemci/sunucu mimari tercih edebilirler." şeklinde ifadenin de bulunduğu, bu nedenle Hastanelerinde halen 400 civarında kullanıcı bulunduğu ve bu rakamın hastanelerine entegre edilecek diğer birimlerle birlikte daha da yükseleceği, entegrasyonu düşünülen birimlerin hastane merkez binalarından uzakta bulunduğu, merkez birimleriyle entegre çalışması gereken bu uzak lokasyondaki birimlerin, eş zamanlı ve daha verimli çalışması için web tabanlı mimarinin idareleri açısından daha uygun olacağı, bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı´nın 20.07.2007 tarih ve 1647 sayılı yazısında yer alan; "uzak lokasyonlardaki yazılımların; hastanede kullanılan yazılımlarla entegre olması veya uzak masa üstü bağlantılara ihtiyaç duyulması gibi sebeplerle web tabanlı olmasının istenmesi halinde; hastaneler kendi imkan ve ihtiyaçlarına göre mevzuat çerçevesinde web tabanlı mimari ya da istemci/sunucu mimari tercih edebilirler" ifadesi de göz önünde bulundurularak ihalenin, web tabanlı mimari yöntemi tercih edilmek suretiyle yapıldığı belirtilmiştir.

 

Ayrıca, web tabanlı mimarinin istemci/sunucu mimari ile karşılaştırıldığında bazı avantajlarının bulunduğu, istemci/sunucu mimaride uygulama yazılımının her istemciye yani sistemi kullanmak isteyen her bir bilgisayara kurulması gerektiği, halen 400 kullanıcıya sahip olan ve bu sayının 500´e çıkması öngörülen ve dağıtık yapıdaki hastanede her kullanıcıya bu yazılımları kurmanın hem zor hem de pahalı bir operasyon olacağı, web tabanlı mimaride ise istemcilere yazılım kurulmasına ihtiyaç olmadığı, istemci/sunucu mimaride sistemin her güncellenmesinde yazılımın güncel halinin tüm istemcilere yeniden yüklenmesi gerektiği, bu güncellemelerin de aynı anda yapılmasının büyük önem arz ettiği, farklı versiyonların (eski ve yeni versiyonların) sistemde beraber çalıştırılması, başta veri tutarsızlıkları olmak üzere birçok probleme yol açabileceği, web tabanlı mimaride güncellemenin sadece sunucuya yapılarak tüm uç kullanıcıların aynı anda yazılımın yeni halini kullanmaya başlayabileceği, istemci/sunucu mimaride; uç kullanıcılara (istemci) yüklenen uygulama yazılımının, genellikle sunucu üzerindeki veri tabanına doğrudan erişen görsel yazılım araçlarıyla gerçekleştirilmiş yazılımlar olduğu, bu nedenle istemci/sunucu mimaride, web tabanlı mimariye göre istemcilere (üzerinde yazılım çalıştırıldığından) daha fazla iş yüklediği, bunun da istemci taraftaki bilgisayarların performansını önemli hale getirdiği, halen hastanelerinde kullanılmakta olan yüze yakın aptal terminal ve yine yüze yakın eski model bilgisayarların kullanılmasında sorunlar yaşanacağı, oysa web tabanlı mimarilerde iş yükü sunucu tarafta yoğunlaştığından istemci taraftaki performansın fazla bir önem taşımadığı, istemci/sunucu mimarinin tercih edilmesi halinde istemci taraftaki bilgisayarların büyük bir kısmının yenilenmesi ve/veya donanım eklenmesine ihtiyaç duyulacağı,  web tabanlı mimarilerde uygulamanın sunucu tarafta olması sisteme çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, dolayısıyla güncelleme, düzeltme, kontrol ve takip gibi işlemlerin internet bağlantısı olan herhangi bir yerden yapılması imkanını verdiği, dolayısıyla olası problemlerde yüklenici firmanın sisteme müdahalesinin çok daha kolay ve hızlı olacağı hususları da yine ihalenin web tabanlı mimari yöntemini tercih etmelerindeki başlıca gerekçeler olarak belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin demonstrasyon bölümünde; "Hastanenin sağlayacağı bilgisayara web tarayıcısı veya web tarayıcısı eklentileri dışındaki kurulumlar kabul edilmeyecektir" ifadesine yapılan itirazla ilgili olarak idarece, teknik şartnamenin demonstrasyon bölümünde böyle bir ifadeye rastlanmadığı, teknik şartnamenin madde 11 demonstrasyon bölümünde; "Bu şartnamenin 3.8.1 maddesinde güvenlik gerekçeleriyle belirtildiği üzere, hastanenin sağlayacağı bilgisayara web tarayıcısı dışında herhangi bir kurulum kabul edilmeyecektir." İfadesinin yer aldığı, teknik şartnamenin madde 3.8.1´de ise "Güvenlik    nedeni    ile    hastanemizdeki        bilgisayarları    kullanan kullanıcılara bilgisayar konfigürasyonu ile ilgili sınırlı haklar verilecektir. Bu kullanıcılar kendi bilgisayarlarına hastanemizin izin vermediği hiç bir kurulum yapamayacak ve kullanıcıların disket sürücü, CDROM gibi aygıtları da aktif hale getirmeleri engellenecektir. Bu bilgisayarlarda sadece web Tarayıcısı (Web Browser) ve izin verilen lisanslı yazılımlar olacaktır. Dolayısıyla uç bilgisayarları kullanan kullanıcılar teklif edilen HBS uygulama yazılım modüllerini sadece web  herhangi bir ilave kuruluma ve bileşene gerek kalmadan (applet, activex, net framework, jvm) çalıştırabilmelidir." şeklinde düzenleme yapıldığı, web tabanlı yazılımların bir çoğu ilave yazılımlar gerektirmediğinden, hastaneleri için son derece önemli olan bu güvenlik maddesinin demonstrasyon sırasında isteklilerden gösterilmesi istenilen bir altyapı özelliği olup, kesinlikle rekabeti engelleyici bir unsur olmadığı, Hastane Bilgi Sistemi güvenliği için çok önemli bir teknolojik özellik olduğu belirtilmiştir.

 

İdarece, Hastane Otomasyon Sisteminin en önemli özelliklerinden birisinin de girilen verilerin çok olduğu, özellikle 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı ve Sağlık Uygulama Tebliğinden sonra otomasyon sistemlerine çok fazla bilgi girme zorunluluğu getirildiği, bu nedenle Hastane Otomasyon Sisteminin kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla başta hastane doktorları olmak üzere sağlık personelinin hastane içinden ve dışından, verilecek yetkiler çerçevesinde hastane bilgi sistemine güvenle girip, yetkilendirdikleri bilgilere ulaşmalarını ve gerekli bilgileri sisteme kayıt etmelerini sağlayacak bir sistem kurulmasının planlandığı, böylece hem hastane otomasyon sisteminin kullanımı yaygınlaştırılarak, hem de daha profesyonelce kullanılabileceği, bu uygulamanın web tabanlı mimarilerde kolaylıkla sağlanabildiği hususu da belirtilmiştir.

 

Bu nedenle idare, itiraz konusu 1. madde ile ilgili olarak; idare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin itiraz konusu maddeleri, hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda kendi bina, araç-gereç ve iş kapasitesi ile personel durumu ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler ile Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatları dikkate alarak hazırlandığı, bu yüzden rekabeti engelleyici bir unsur içermediği, teknik anlamda uygunsuzluk ve Sağlık Bakanlığı´nın mevzuatına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

2- Başvuru sahibi tarafından teknik şartnamenin 11.2 nci maddesinde yer alan;  "Veri Tabanında yer alan tüm veriler kayıtsız şartsız Alıcı´nındır. Alıcı bu verileri ne zaman isterse,
Satıcı bu verileri alıcının istediği formatta vermek zorundadır"
ifadesinin Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı´nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı genelgesine aykırılık teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

Söz konusu iddia ile ilgili olarak idarece verilen cevapta; “İdare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin madde 11 Yazılım Lisans ve Kullanım Hakları ana başlığı altında, madde 11.2´de "Veri Tabanında yer alan tüm veriler kayıtsız şartsız Alıcı´nındır. Alıcı bu verileri ne zaman isterse, Satıcı bu verileri alıcının istediği formatta vermek zorundadır” ibaresinin bulunduğu, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı´nın 2006/108 sayılı genelgesinin 3. maddesinde ise; "Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımların bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kalması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, hastane bilgi sisteminde tutulan veriler Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, İ) ancak Türkçe alan ve tablo adlarına sahip ve anlaşılır tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler doküman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir.

 

Teslim edilecek veri içinde firmaya ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım kodu (trigger, procedur, vb) yer almamalıdır. Teslim eden firma veri tutarlılığının sağlanması ve data kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir raporu tutanak ile kurum idaresine ve yeni firmaya teslim etmelidir.

 

Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatında olmayıp kurumda çalışan orijinal veri tabanı formatında sadece veriler (data-only) olacak şekilde, kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya (Taşınabilir Harddisk, vb.) üzerinde 2 kopya teslim edilmelidir. Okunmasında sorun olabilecek tape, kartuş, vb. kullanılmamalıdır.

 

Yeni kurulacak sistemler için şartnamelerde; Yazılımın sahibi olan firmanın kuruma ait verileri(Legacy), kendi kuracağı veri tabanına aktarması şartı konacaktır. Veri aktarımı çalışmaları ise yeni programın kurum hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasından önce yaptırılacak ve aktarımın sağlıklı bir şekilde yapılabildiğine dair testler önceden tamamlanmış olacaktır. Bu şartın sağlanıp sağlanmadığının tespiti için önceki firma, yeni firma ve kurum idaresinden yeterli sayıda personelin katılımıyla bir komisyon kurulacak, kurum idaresince gerek görülmesi halinde bir başka kurumdan da bu komisyona üyeler davet edilecektir.

 

Firma, hizmet verdiği sürece her hafta Cumartesi veya Pazar günü sistemde kayıtlı tüm ilgileri içeren yedek dosyasını almalı ve takip eden ilk işgünü içinde idareye teslim etmelidir.

 

Bu Genelgenin yayınlanmasını takiben veri teslimi ile ilgili konularda, halen mevcut olan ve eski tarihli tüm sözleşmeler revize edilmelidir." ifadesine yer verildiği,

 

Sağlık Bakanlığı’nın 2006/108 sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesinin giriş bölümünde belirtildiği üzere anılan düzenlemenin hizmet alımı ihaleleri için dile getirildiği, idareleri tarafından yapılacak olan 2007 Mali Yılı Hastane Tam Otomasyon Sistemi İhalesinin, hizmet alımı olmayıp mal alımı ihalesi olarak hazırlandığı, bununla beraber teknik şartname madde 11.2´de belirtildiği üzere idarelerinin, gerek kendisine ait olan verilerin belirli periyotlarda yedeklerini almak gerekse olası sistem değişikliklerini göz önünde tutarak verileri güvence altında almak için istediği formatta idareye teslim edilme şartını koyduğu, bu nedenle teknik şartname madde 11.2´de belirtilen "Veri Tabanında yer alan tüm veriler kayıtsız şartsız Alıcı´nındır. Alıcı bu verileri ne zaman isterse, Satıcı bu verileri alıcının istediği formatta vermek zorundadır" ibaresinin, Sağlık Bakanlığı’nın 2006/108 sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, şikayet konusu 2. madde ile ilgili iddianın yerinde olmadığı görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibi tarafından, teknik şartnamenin 3.1.18 inci maddesinde yer alan;  "Kurum doktorları internet üzerinden hasta bilgilerini sorgulayabilmelidir. Güvenlik erişimleri, hastane denetiminde olmalı, hangi tür grup veya hangi hastaların bilgilerine internetten erişilebileceği kurum tarafından ayarlanabilmelidir." ifadesinin Sağlık Bakanlığı´nın 2005/153 sayılı güvenlik genelgesinin 3.1 maddesi detayında belirtilen elektronik hasta kayıtlarına internet ortamından erişimin mümkün olmaması ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

Söz konusu iddia ile ilgili olarak idarece verilen cevapta; Hastanelerinin dağıtık mimaride olduğu, yakın zamanda bünyelerine yeni, uzak yerleşimli birimleri katacakları, idare tarafından uzak yerleşimli birimlerin merkez ile haberleşmesi için internet bağlantısının kullanılacağı, web tabanlı mimarilerin bir diğer özelliği olan 3 katmanlı mimari sayesinde tam güvenliğin sağlanacağı, otomasyon sisteminin efektif çalışabilmesi için mümkün olan en çok veriyi en hızlı şekilde sisteme sokulması gerektiği, yeni mevzuat hükümlerinin, hastane otomasyon sistemlerine çok fazla veri girişi istediği, bu nedenle idarelerince Hastane Otomasyon Sisteminin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başta hastane doktorları olmak üzere sağlık personelinin hastane içinden ve dışından, verilecek yetkiler çerçevesinde hastane bilgi sistemine güvenle girip, yetkilendirildikten sonra bilgilere ulaşmalarını ve gerekli bilgileri sisteme kayıt etmelerini sağlayacak bir sistem kurmayı planladıkları, bu planlamanın da Sağlık Bakanlığı’nın 2005/153 sayılı genelgesinde belirtilen hükümler doğrultusunda yapılacağı, bu nedenle teknik şartname madde 3.1.18´in Sağlık Bakanlığı’nın 2005/153 sayılı veri güvenliği genelgesi hükümlerine aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığından, şikayet konusu 3. madde ile ilgili iddia yerinde görülmemiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları, idarece iddialar üzerine verilen cevap ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler de bir arada değerlendirildiğinde bazı konularda tereddüt oluşmuş ve aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak teknik görüş alınma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Buna göre 03.09.2007 tarih ve 1597 sayılı yazıyla;

 

1- Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı´nın 04.07.2007 tarih ve 1528 sayılı yazısında yer alan; “web tabanlı yazılımlar, güncel bir teknoloji olmakla birlikte; ... mevcut yazılımların çoğunluğunun web tabanlı mimariye taşınmamış olması gibi sebeplerle Bakanlığımız web tabanlı mimari konusunda bir zorunluluk getirmemiştir. Bu itibarla, web tabanlı mimari henüz bir zorunluluk olmayıp kurumlarımızın kendi imkan ve ihtiyaçlarına göre mevzuat çerçevesinde web tabanlı mimari ya da istemci/sunucu mimari tercih edebilirler." şeklindeki hükme göre teknik şartnamelerde, web tabanlı mimari yada istemci/sunucu mimari tercihinin yapılabileceği, söz konusu tercihin idarelerin kendi imkan ve ihtiyaçlarına göre belirleneceğinin belirtildiği, ancak anılan ihalede idarece gerek teknik şartnamede gerekse şikayete vermiş olduğu cevapta gerekçeleri belirtilmek üzere web tabanlı mimarinin tercih edildiği tespit edilmiştir. İdarece belirtilen gerekçelerin yerinde olduğu değerlendirilmekte ise de söz konusu değerlendirmenin yerinde olup olmadığı ile teknik şartnamede idarece web tabanlı mimari esasının tercih edilmesinin rekabeti engelleyip engellemediği hususundaki,

 

2- Teknik şartnamenin 11.2 nci maddesinde yer alan; "Veri Tabanında yer alan tüm veriler kayıtsız şartsız Alıcı´nındır. Alıcı bu verileri ne zaman isterse, Satıcı bu verileri alıcının istediği formatta vermek zorundadır." şeklindeki düzenleme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı´nın 2006/108 sayılı genelgesinde yapılan açıklamadan, hizmet yoluyla yapılacak alımları kapsadığı anlaşılmakta, ancak anılan ihalenin mal alımı yöntemiyle gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda teknik şartnamede anılan düzenlemeye bu haliyle yer verilip verilmeyeceği ile verilmesi halinde söz konusu düzenlemenin rekabeti engelleyip engellemediği hususundaki,

 

3- Teknik şartnamenin 3.1.18 inci maddesinde yapılan düzenlemenin bu haliyle güvenlik önlemlerinde herhangi bir zafiyetin oluşmasına sebep olup olmayacağı hususundaki,

 

Oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

05.09.2007 tarihli cevabi yazıda, “Teknik şartnamenin 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3 maddelerinde, idare tarafından otomasyon sisteminin, web tabanlı mimariye sahip olmasını, web tabanlı olmayan yazılım mimarilerinin teknik olarak yetersiz olacağı belirtilmiştir. İstekli firma, kendi uygulamalarının web tabanlı olarak çalışmadığını ancak kullanıcıların bilgisayarlarına bir yazılım yüklenmesi sonucunda çalıştığını belirtmiştir. web tabanlı uygulamalarda, son kullanıcıların bilgisayarlarına (client) uygulama yüklenmesine gereksinim duyulmadan web browser aracılığı ile çalıştırılabilmektedir. Hastane ihtiyaçları gereği ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olan web tabanlı bir mimariyi tercih etmiş olup, Şikayetçi firmanın ürünü, idarenin hazırladığı teknik şartnamede belirtilen bu maddeleri karşılayamamaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 11.2 maddesinde geçen, "Veri tabanında yer alan tüm veriler kayıtsız şartsız Alıcı´nındır." ifadesi, Sağlık Bakanlığının 2006/108 sayılı genelgesinde geçen ifade verilerin veri tabanında tutulmasına standardizasyon getirmekle birlikte, verilerin teslimini ve güvenliğini sağlamasına dair benzer şartnamelere kılavuzluk edecek niteliktedir. Dolayısıyla idare Sağlık Bakanlığının 2006/108 sayılı genelgesine ek olarak 11.2 maddesini eklenmiş olup genelgede geçen ifadeye aykırı bir durum tespit edilmemiştir.

 

Teknik Şartnamenin 3.1.18 Maddesinde geçen "Kurum doktorları internet üzerinden hasta bilgilerini sorgulayabilmelidir.Güvenlik erişimleri, hastane denetiminde olmalı hangi tür grup veya hastaların bilgilerine internetten erişilebileceği kurum tarafında ayarlanabilmelidir. Her doktora kendi durumuna uygun profil tanımlanabilmeli ve ancak yetkisi dahilinde olanları görebilmelidir." Bu madde Sağlık Bakanlığının 2005/153 sayılı genelgesinde "hasta kayıtlarının tutulduğu ana sunucu ve uç bilgisayarların yetkilendirme dahilinde kullandırılması" ifadesi yer almakta olup, teknolojik olarak internet ve /veya Intranet uygulamalarında bu yetkilendirme mekanizmaları olduğundan, aykırı bir durum tespit edilmemiştir.” şeklinde görüş verilmiştir.

 

            Alınan görüş ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme üzerine teknik şartnamedeki iddia konusu düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı’nın 16.10.2006 tarih ve 2006/108 sayılı ve 2005/153 sayılı genelgelerine aykırı olmadığı ve hastanenin ihtiyaçları gereği yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları  yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan; başvuru sahibinin, şikayet başvurusu üzerine verilen cevabın imzasız olması nedeniyle raportörün kim olduğunun anlaşılamadığı iddiası ile ilgili yapılan incelemede ise; idareye yapılan şikayetin değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilmiştir.  Bu maddede “Şikayet üzerine idare tarafından yapılacak inceleme neticesinde başvuru, 12 nci maddedeki kararlardan biri verilmek suretiyle sonuçlandırılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine raportör görevlendirildiği, raportör tarafından şikayetin uygun olmadığı yönünde düzenlenen tutanağa istinaden mevzuata uygun olarak ihale yetkilisi tarafından şikayetin  cevaplandırıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da  yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teknik şartnamenin 2.1.38 inci maddesinde; “ ….istekli ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle bünyesinde bulunan asgari 6 (altı) adet bilgisayar mühendisi ve asgari 4 (dört) adet üniversitelerin 2 yıllık veya 4 yıllık bilgisayar programcılığı veya bilgisayar öğretim teknolojileri eğitmenliği bölümlerinden mezun personele sahip olduğunu belgelemelidir. İlgili kişilerin, aslı veya noter onaylı diploma suretleri ve Sosyal güvenlik bildirgeleri teklifte bulunacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme ihale ilanının 4.3.2 nci maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde de yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde; “İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde; İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamedeki düzenleme ile isteklilerden  asgari 6 adet bilgisayar mühendisi ve asgari 4 adet bilgisayar programcılığı veya bilgisayar öğretim teknolojileri eğitmenliği bölümünden mezun personele sahip olduğunun belgelenmesi istenmiştir.  İhale tarihinden önce anılan sayıda personel çalıştırmayan isteklilerin, ihale üzerinde kalması halinde istenilen sayıda personeli çalıştırması mümkündür. Ayrıca ihale dokümanında belirtilen sayılarda personel çalıştırmanın da isteklilere bir maliyeti olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu düzenleme yerine isteklilerden anılan sayılarda personel bulundurulacağına ilişkin tahhütname istenmesi daha uygun olacaktır. İhale tarihinden önce teknik şartnamede istenilen sayıdan az personele sahip firmaların ihaleye katılabilmesinin mümkün olmaması  ve ihaleye yalnız bir istekli tarafından teklif verilmiş olması nedeniyle teknik şartnamenin 2.1.38 inci maddesinde  yapılan düzenlemenin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereğince rekabeti ve katılımı engellediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul