• Karar No: 2007/UM.Z-3179
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :55
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3179
Şikayetçi:
 Orbita Haberleşme Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 2.Cadde No:34/9 Y.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Dikmen Caddesi No:89 06100 A.Ayrancı Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21844
Başvuruya konu ihale:
 2007/33094 İKN|li Uhv Vhf El, Oto, Sabit, Role Telsiz ve Aparatları
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.05.78.0197/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uhv-Vhf El, Oto, Sabit, Role Telsiz ve Aparatları” ihalesine ilişkin olarak Orbita Haberleşme Tic. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.07.2007 tarih ve 21844 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) Tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi aşamasında teklif ettikleri cihazların teknik şartnamenin muhtelif maddelerini karşılamadığı ile idari şartnamenin 7.3.2 (b) maddesinde istenen telsizlerin EN 300 086 standardına uygunluğunu gösteren CE belgesini ve 7.3.3 maddesinde istenen servislere ilişkin TK belgelerinin idari şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.5 maddesine aykırı olarak fotokopi olarak sunulduğunun tespit edildiği, kesinleşen ihale kararı ile bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, açık olarak yapılan ilk oturumda bu gerekçelerden dolayı belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verilmesi gerekmesine rağmen karar verilmeden tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçildiği,

 

           2) Tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi ile ilgili teknik olarak dile getirilen hususlar ile açıklamaları kabul etmelerinin mümkün olmadığı ve ayrıntılı değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapıldığının açıklanmadığı belirtilerek, teklif dosyasında sunulan katalog ve test raporlarına göre teklif ettikleri cihazlar ile antenlerin şartname hükümlerini karşıladığı,

 

3) Teknik şartnamenin “Genel özellikler” başlıklı 2 nci maddesinin 2.8 nolu bendinde yer alan “El, araç, sabit merkez telsizleri ve röle aynı üreticinin ürünü (aynı marka) olacaktır” düzenlemesinin rekabeti engellediği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

                                                                           

       4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;             “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

          İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü ile,

 

             4734 sayılı Kanunun Tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37 nci maddesinde;

“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

             En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir” hükmü yer almaktadır.

 

  Anılan hükümler uyarınca ilk oturumda istekliler tarafından sunulan belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İlk oturumda hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmediği gibi, ihale komisyonunca tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesine ilk oturum kapatıldıktan sonra başlanmaktadır. İkinci oturumda isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihale komisyonunca ilk oturumda başvuru sahibi isteklinin geçici teminatı ile teklif mektubunun usulüne uygun olduğu ve eksik belgesinin bulunmadığının tespit edildiği, ilk oturum kapatıldıktan sonra ikinci oturuma geçildiği, ikinci oturumda tekliflerin ayrıntılı olarak incelemesi neticesinde idari şartnamenin 7.3.2 (b) maddesinde istenen telsizlerin EN 300 086 standardına uygunluğunu gösteren CE belgesi ile 7.3.3 maddesinde istenen servislere ilişkin TK belgelerinin İdari şartnamenin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı 7.5 maddesine aykırı olarak fotokopi olarak sunulduğu ve sunulan teknik dokümanların incelenmesi sonucunda, teklif edilen cihazın teknik şartname kriterlerini karşılamadığının tespit edildiği anlaşılmıştır. İdare tarafından tekliflerin alınması ve açılması ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamalarında yapılan işlemlerde herhangi bir aykırılığa rastlanılmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

             Orbita Haberleşme Sistemleri Ltd. Şti. firmasına kesinleşen ihale kararı ile “İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinin (b) bendine göre sunulan telsizlerin EN 300 086 standardına uygunluğunu gösteren CE belgelerinin İdari Şartnamenin "Belgelerin Sunuluş Şekli" başlıklı 7.5 maddesinin hükümlerinin aksine fotokopilerinin sunulduğu, İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesine istinaden en az 5 bölge için TK onaylı teknik servisinin bulunması gerekirken firmanın sunmuş olduğu teknik servislere ilişkin belgelerinde 4 bölgede teknik servisinin bulunduğu tespit edilmiş, ayrıca bu servislere ilişkin TK belgelerinin İdari Şartnamenin "Belgelerin Sunuluş Şekli" başlıklı 7.5 maddesinin hükümlerinin aksine fotokopilerinin sunulduğu ve sunulan numunelerden SP 320 serisi Güç kaynağı ile Role Telsizi HYT TR 820 cihazının teknik şartnamenin 2.6 maddesini, UHF El Telsizi,VHF-UHF Araç Telsizinin 3.7 maddesini, Araç Telsizi anteni, sabit telsiz anteni ve role telsiz anteninin 3.26.2 maddesini karşılamadığı tespit edildiğinden firmanın teklifi 4734 sayılı Kanunun 37. maddesine istinaden değerlendirme dışında bırakılmıştır.” hususlarının bildirildiği,

 

İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinin; “a) Teklife dahil her cihaz ve malzemenin (Telsiz,anten ve konnektörleri,iletim hattı) broşürü kullanım ve bakım kitapları isteklice kaşelenmiş olarak teklif dosyasında yer alacaktır.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte teklif verecekleri her model telsiz ve aksesuarları için teknik şartnamelerin 10.maddesinde belirtilen miktarlar kadar numuneler ihale gününden önce EGM Haberleşme Dairesi Başkanlığına teslim edilecek olup teslim belgesi teklif dosyasına konulacaktır.Verilen numunelerden ihaleyi kazanan firmanın ürünü kabul işlemleri tamamlanana kadar idarede muhafaza edilecektir.İstekli en az 5 bölge için TK onaylı teknik servislerinin olduğunu gösteren belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.

c)İstekliler teklif dosyasında teknik  şartname maddelerini sırası ile cevaplayacaklardır.”,

İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinin; “a)İsteklinin ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi olacaktır.

b) El Araç Sabit ve Role Telsizin EN 300 086 Standartlarına uygunluğunu gösteren ve tüm cihazlar için üretici firma tarafından verilen CE uygunluk beyanı teklif dosyasına eklenecektir.”,

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinin;  “İstekli en az 5 bölge için TK onaylı teknik servislerinin olduğunu gösteren belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.”,

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.5 numaralı maddesinde (7 nci madde kapsamında istenilen) belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesinin zorunlu olduğu, belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen belgelerin de verilebileceği hususu düzenlenmiştir. 

 

Telsiz (El-Araç-Sabit) ve Röle Cihazları Teknik  Şartnamesinin “Genel özellikler” başlığı altında yer alan 2.6 maddesinin; “Cihazların çalışma sıcaklık aralığı en az -25°C ile + 55°C arasında olacaktır.”

    

Aynı teknik şartnamenin “Teknik Özellikler” başlığı altında yer alan 3.7 maddesinin; “Teklif edilen el,araç ve sabit telsizler VHF´ de en az 146-174 MHz, UHF´ de 406-470 MHz, röle ise VHF ´de en az 148-172 MHz , UHF ´de en az 450-470 MHz bandında çalışacaktır.”

 

 “Anten Kazancı (Antenna Gain)” başlıklı 3.26.2 maddesinin ;  Anten kazancı; sinyal/gürültü oram ile ilgili sınırlamaları rahatlıkla karşılayacak kadar olacak. Antenler her yöne yayın yapabilen tipten (omnidirectional) olacaktır. Spiral antenler sağlam bir plastik kılıfla korunmuş olacaktır.

  Antenin bir yarım dalga dipolüne nazaran yatay (horizontal) kazancı araç telsizinde en az 2.5 dB,sabit ve röle telsizinde(İdarenin kullandığı frekansları kapsayan VHF´de en az 6 MHz´lik bant içerisinde en az 5 dB,UHF´de en az 10 MHz´lik band içerisinde en az 7 dB olacaktır.”

             şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi Orbita Haberleşme Tic. Ltd. Şirketinin (İdarece Kurum’a gönderilen) dosyası incelendiğinde;

 

Teklife dahil her cihaz ve malzemenin broşürlerinin, kullanım-bakım kitaplarının, teknik  şartname maddelerini sırası ile cevapladığı belgenin, numunelerin, CE uygunluk beyanının, TK onaylı teknik servislerinin olduğunu gösteren belgelerin (Telekomünikasyon Kurumu onaylı 6 Adet Yetki belgesi ile 5 adet TK onaylı teknik servis sözleşmesi) teklif kapsamında sunulduğu, EN 300 086 Standartlarına uygunluğunu gösteren CE uygunluk beyanı ile Telekomünikasyon Kurumu onaylı 6 Adet Yetki belgesinin fotokopi olduğu, 5 adet TK onaylı teknik servis sözleşmesinin noter onaylı olduğu,

 

Başvuru sahibince teknik  şartname maddelerinin sırası ile cevaplandığı belgede teknik şartnamenin “Genel özellikler” başlığı altında yer alan 2.6 maddesine karşılık olarak; “Cihazların çalışma sıcaklık aralığı en az -25°C ile + 55°C arasındadır.”

    

Aynı teknik şartnamenin “Teknik Özellikler” başlığı altında yer alan 3.7 maddesine karşılık olarak;  “Teklif edilen el,araç ve sabit telsizler VHF´ de en az 146-174 MHz, UHF´ de 406-470 MHz, röle ise VHF ´de en az 148-172 MHz , UHF ´de en az 450-470 MHz bandında çalışmaktadır.”

 

 “Anten Kazancı (Antenna Gain)” başlıklı 3.26.2 maddesine karşılık olarak;   “Anten kazancı; sinyal/gürültü oranı ile ilgili sınırlamaları rahatlıkla karşılayacak düzeydedir. Antenler her yöne yayın yapabilen tipten (omnidirectional) yapıdadır. Spiral antenler sağlamdır.

    Antenin bir yarım dalga dipolüne nazaran yatay (horizontal) kazancı araç telsizinde en az 2.5 dB,sabit ve röle telsizinde(İdarenin kullandığı frekansları kapsayan VHF´de en az 6 MHz´lik bant içerisinde en az 5 dB,UHF´de en az 10 MHz´lik band içerisinde en az 7 dB olacak şekilde tasarlanmıştır.” hususlarına yer verildiği,

 

Ayrıca teknik şartnamenin “Anten Kazancı (Antenna Gain)” başlıklı 3.26.2 maddesine ilişkin olarak antenlerin anılan teknik şartnamede maddesini karşıladığını tevsik edici olduğu başvuru sahibi tarafından iddia edilen Dr. RASEK ve T.C. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi imzalı yazıların itirazen şikayet dilekçesi ekinde yer aldığı görülmüş,

 

Teklife dahil her cihaz ve malzemenin başvuru sahibince kaşelenmiş broşür ve kullanım-bakım kitapları üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

 

 Teknik şartnamenin “Genel özellikler” başlığı altında yer alan 2.6 maddesine karşılık olarak; HYT TR-820 model röle teknik özelliklerini içeren bakım kitabında çalışma sıcaklığının (Operating temperature) -10°C ile +60°C arasında olduğu, HYT SP 320 serisi güç kaynağına ait dokümanda çalışma sıcaklık değerinin (working temp.) ise -20 °C ile +65°C arasında olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde; CE uygunluk beyanı ile TK onaylı teknik servislerinin olduğunu gösteren belgeler kapsamında verilen Telekomünikasyon Kurumu onaylı 6 Adet Yetki belgesinin fotokopi olduğu, teknik şartnamenin “Genel özellikler” başlığı altında yer alan 2.6 maddesinde istenen çalışma sıcaklığı değerlerini, HYT TR-820 model röle ile HYT SP 320 serisi güç kaynağına ait dokümanlarda yer alan değerlerin karşılamadığı görüldüğünden idare tarafından başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygun olduğu anlaşılmış, bu nedenle diğer değerlendirme dışı bırakılma nedenleri olan teknik şartnamenin “Teknik Özellikler” başlığı altında yer alan 3.7 maddesi ile “Anten Kazancı (Antenna Gain)” başlıklı 3.26.2 maddesine ilişkin detaylı inceleme yapılmamıştır. Sonuç itibariyle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, Teknik şartnamenin “Genel özellikler” başlıklı 2 nci maddesinin 2.8 nolu bendinde yer alan “El, araç, sabit merkez telsizleri ve röle aynı üreticinin ürünü (aynı marka) olacaktır” düzenlemesinin rekabeti engellediği yönündeki iddiasına idareye yaptığı şikayet başvurusunda yer vermediği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin “Genel özellikler” başlıklı 2 nci maddesinin 2.8 nolu bendinde “El, araç, sabit merkez telsizleri ve röle aynı üreticinin ürünü (aynı marka) olacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında var olan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; “Uhv, Vhf El, Oto, Sabit, Role Telsiz ve Aparatları” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 6 (altı) adet ihale dokümanının satın alındığı, 09.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye 5 (beş) isteklinin katıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 28.03.2007 tarihinde satın aldığı, ihale dokümanına süresinde şikayet başvurusunda bulunulmadığı, teşekkür mektubu veren istekli haricinde başvuru sahibi de dahil ihaleye teklif veren 4 (dört) isteklinin el, araç, sabit merkez telsizleri ve röle için aynı marka cihazları teklif ettiği, isteklilerce teklif edilen fiyatların yaklaşık maliyetin altında olduğu da anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu ihalede rekabetin sağlanmadığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhale ilanının 4.3.3 maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesinde; “İstekliler teklifleri ile birlikte teklif verecekleri her model telsiz ve aksesuarları için teknik şartnamelerin 10.maddesinde belirtilen miktarlar kadar numuneleri ihale gününden önce EGM Haberleşme Dairesi Başkanlığına teslim edilecek olup teslim belgesi teklif dosyasına konulacaktır. Verilen numunelerden ihaleyi kazanan firmanın ürünü kabul işlemleri tamamlanana kadar idarede muhafaza edilecektir” düzenlemesi ile, 

 

Telsiz (El,Araç,Sabit) ve Role Cihazları Teknik şartnamesinin “Diğer Hususlar” başlığı altında yer alan 10.1 maddesinde; “İhaleye giren firmalarca teklifleri ile birlikte VHF ve UHF el telsizlerinden 2’şer adet araç, sabit ve röleden VHF ve UHF için 1’er adet olmak üzere şartname ekindeki malzeme listesinde belirtilen tüm aksesuarları ile birlikte numune olarak verilecektir.  Numuneler ihale gününden önce EGM Haberleşme Dairesi Başkanlığına teslim edilecek olup teslim belgesi teklif dosyasına konulacaktır.Verilen numunelerden ihaleyi kazanan firmanın ürünü kabul işlemleri tamamlanana kadar idarede muhafaza edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

  

09.05.2007 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler” başlığı altında yer alan “Numune Teslim Tutanakları” kısmında ihaleye katılan istekliler tarafından bu belgenin sunulması nedeniyle “var” olarak yazıldığı,

 

Telsan Telsiz San. ve Tic. A.Ş, Setkom İleri Teknoloji Ürün. San. ve Tic. A.Ş ve Orbita Haberleşme Sis. İlet. San. ve Tic. Ltd. Şti firmalarının numune teslim tutanaklarında yer alan numuneleri 09.05.2007 tarihinde idareye teslim ettikleri, Aselsan Elekt. San. ve Tic. A.Ş. firmasının ise numune teslim tutanağında yer alan numuneleri 08.05.2007 tarihinde teslim ettiği, ihale işlem dosyasında yer alan isteklilerin teklif zarfları içindeki bu tutanaklarda teslim saatinin belirtilmediği, Telsan Telsiz San. ve Tic. A.Ş firmasının araç telsiz antenleri (VHF ve UHF), sabit telsiz antenleri (VHF ve UHF), role telsiz antenleri (VHF ve UHF) ile anten kabloları ve konnektörleri teslim etmediği ve ISO 9001:2000 Kalite Sistem belgesine ilişkin TÜRKAK teyit yazısını sunmadığı  gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte ihale komisyonuna sunulmasının istenmesi gerekmektedir. Numunelerin ihale komisyonuna incelenmek üzere sunulmasının istenmesi mesleki ve teknik yeterlik kriteridir. Açık ihale usulünde Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin ihale teklif dosyası ile birlikte sunulması gerekmektedir. Numunelerin ihaleden önce veya sonra sunulmasının istenmesi 4734 sayılı kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeleri” sakatlayan bir durumdur. İhale dokümanındaki bu düzenleme, ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul