İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3182
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :58
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3182
Şikayetçi:
 Kumrular Diş Deposu Ayakkabı Gıda, İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Ziya Gökalp Cad. Dr.Mediha Eldem Sokak No:41/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 75.Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği, Ulucanlar Cad. Ankara Hastanesi Yanı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.08.2007 / 23823
Başvuruya konu ihale:
 2007/83386 İhale Kayıt Numaralı “157 Kalem Tıbbi Dental Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 07.0638.0160/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            75.Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’nce 03.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “157 Kalem Tıbbi Dental Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kumrular Diş Deposu Ayakkabı Gıda, İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin 17.08.2007 tarih ve 23823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğinin 03.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen “157 kalem Tıbbi Dental Sarf Malzeme Alımı” ihalesinde mali durum bildirimine ilişkin olarak “Mali Durum Bildirimi” ve “Banka Referans Mektubu” belgelerini teklif dosyasında usule uygun olarak sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu belgenin teklifin içeriğini değiştiren bir belge olmadığı, tamamlatılabileceği iddia edilmektedir.     

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İtirazen şikayette bulunan firma, İdari Şartnamenin 7.2 numaralı maddesinde istenilen Mali Durum Bildirimi (Standart Form- KİK030.0/M) ile Banka Referans Mektubunu (Standart Form - KİK030.1/M) birlikte teklif zarfı içinde İdare’ye sunmadığından (sadece bankadan alınan belge idare’ye sunulduğundan) teklifin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

            İdari Şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri belirtilmiştir. Şartnamenin 7.1. numaralı maddesinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

………

g) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

……….” düzenlemesi bulunmaktadır.     

 

            İdari Şartnamenin 7.2. maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin olarak idareye sunacakları belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler düzenlenmiştir. Şartnamenin 7.2. maddesinde; “Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.” denilmektedir.

 

İdari Şartnamenin 6 ncı maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgeler belirtilmiş olup söz konusu belgeler arasında “Mali Durum Bildirimi ve Banka Referans Mektubu” da bulunmaktadır. İdari Şartnamenin 6.3 numaralı maddesinde ise; isteklilerin ihale dokümanlarının tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerektiği, teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacak sorumluluğun teklif verene ait olacağı, ihale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hususu açıklanmıştır. 

           

İdari Şartnamenin 32 nci maddesinde; teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerin isteklilerce sunulmaması halinde söz konusu eksik belgelerin tamamlatılmayacağı ve teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiştir. 

 

İdarece yapılan düzenlemenin, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” de yer alan düzenlemeler ile uyumlu olduğu görülmüştür.       

 

            İhale işlem dosyasında bulunan Mali Durum Bildirimi ve Banka Referans mektubu belgelerinin ihale dokümanları ile birlikte ihale dokümanı satın alanlara verildiği ve başvuru sahibinin de söz konusu dokümanları tam olarak aldığı anlaşılmıştır.  

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 

            Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği ihalelerde, teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun (standart form KİK030.1/M) ihale veya son başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

 

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükme göre; mali durum bildirimi ve banka referans mektubunun birlikte sunulması gerekmektedir. Mali Durum Bildirimi belgesinin dipnotunda; 

 

“Bankalardan alınan referans mektupları bu bildirime eklenecektir” denilmektedir. 

 

            Başvuru sahibinin teklif mektubu içerisinde; Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Ankara Şubesi tarafından 01.08.2008 tarihinde düzenlendiği anlaşılan “Banka Referans Mektubu” bulunmaktadır. İhaleye teklif veren istekli tarafından düzenlenmesi (beyan edilmesi) gereken “Mali Durum Bildirimi” (standart form KİK030.0/M) belgesi dosyada bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan Banka tarafından düzenlenen belge üzerinde “Banka Referans Mektubu” yerine “Mali Durum Bildirimi” ifadesi (başlığı) bulunmaktadır.

 

                4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. …” Hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinde ise;

 

 Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenleneceği,

 

            Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanlarının açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgelerin tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterileceği,

 

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgelerin ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve eklerinin idarelerce tamamlatılamayacağı,

 

            Hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalara göre; Mali Durum Bildirimi belgesinin eksikliği halinde sonradan tamamlatılamayacağı, İdari Şartname ile istenilen ve ihale dokümanları arasında bulunan itiraz konusu belgeyi teklif zarfı içerisinde İdareye sunmayan (sadece banka referans mektubunu sunan) isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararında 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta 
   Oybirliği, Gerekçede  Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen 2007/83386 İKN’lu ihalede, ihaleye teklif veren isteklilerden  Kumrular Diş deposu,ayakkabı,Gıda,İnşaat,San.ve Tic.Ltd.Şti. nin "Mali Durum Bildirimi"ni vermemesi değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak kabul edilmiştir.

 

Mali Durum Bildirimi”, isteklinin sunmuş olduğu Banka Referans Mektubundaki bilgilerin kendi beyanıyla da teyidi mahiyetinde bir belge olup, tek başına yeterlik kriteri niteliğinde bir belge değildir. Bu nedenle, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği olarak nitelendirilip, 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre idarece tamamlatılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşüyle; kararın söz konusu eksikliği değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi kabul eden kısmına katılmıyorum.

 

 

 

          Abdullah DÜNDAR

                                                                                                                           Kurul Üyesi

     

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul