İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3183
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :59
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3183
Şikayetçi:
 Turhanlar Petrol-Karo İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Mehmet Dilek, Köprübaşı Cad. Yelkovan İş Merkezi No:97 K:1 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı, Arifiye Mah. Köprübaşı Cad. No:4 26010 / ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24306
Başvuruya konu ihale:
 2007/92051 İhale Kayıt Numaralı “Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Yapı Elemanları Alımı İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 07.0661.0160/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı’nca 01.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Yapı Elemanları Alımı ihalesine ilişkin olarak Turhanlar Petrol-Karo İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.08.2007 tarih ve 24306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığının 01.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Yapı Elemanları Alımı” ihalesine ihale dokümanındaki düzenleme nedeniyle teklif veremedikleri,

 

1) İhale konusu işin Teknik Şartnamesinde satın alınacak malzemenin boşaltma ve istiflenmesinden söz edildiği, ancak ihale ilanında sadece nakliyeden söz edildiği,

2) İhale dokümanları arasında bulunan standart formlardan iş deneyim belgesinin noter onaylı olacağının belirtildiği, ancak ihale ilanında bu durumdan söz edilmediği,

3) İhalenin yapılacağı yerin “Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi Toplantı Salonu” olarak belirtildiği, ihale adresinin mahalle, sokak ve kapı numarası olarak belirtilmediği,

 

Belirtilen durumlar nedeniyle tereddüde düştükleri, teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin ihale konusu işin teknik şartnamesinde, satın alınacak malzemenin boşaltma ve istiflenmesinden söz edildiği, ancak ihale ilanında sadece nakliyesinden bahsedildiği, dolayısıyla bu hususun tekliflerini hazırlanmalarında tereddüde düşmelerine sebebiyet verdiği yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 2. maddesinde ve İdari Şartnamenin 2. maddesinde ihale konusu alım;

 

“Prefabrik Betondan İmal Edilmiş, 27.500 Mt. 22 cm. Yüksekliğinde Bordür, 1000 m2 6 cm. Kalınlığında Altıgen Parketaş, 1000 m2 8 cm. Kalınlığında Kilittaş Alımı ve Nakliyesi”

 

Şeklinde tarif edilmiştir.

 

İhaleye ait Teknik Şartnamenin 3. maddesinde ise;

 

“Taşıma, yükleme, boşaltma ve istifleme istekliye aittir. Bu işlemler sırasında malzemede meydana gelecek zayiatların giderleri yükleniciye aittir.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede ihale ilanında alıma konu malın yalnızca nakliyesinden söz edildiği, boşaltma ve istifleme şartının belirtilmediği, bu hususun ihaleye ait teknik şartnamede düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24. maddesinde ihale ilanlarında belirtilmesi zorunlu hususlar belirlenmiştir. Kanunun düzenlemesinde ihale ilanlarında bulunması zorunlu asgari unsurlar tek tek sayılmıştır. İdarelerin bu asgari zorunlu unsurlar yanında ilanlarda başka düzenlemelere yer verebilmeleri bakımından bir engel bulunmamakla birlikte, ihaleye ilişkin tüm idari ve teknik detayların ilanlarda belirtilmesi mümkün bulunmamaktadır. Anılan maddede, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği zorunlu tutulmuştur. Ancak dokümanda belirtilen hususların tamamının ilanda yer alması zorunluluğu aranmamıştır. İdarelerin ihale konusu alıma ilişkin olarak ilanda bulunması gerekenler dışındaki hususları, işin detaylarını idari ve teknik şartnamelerde düzenlemesi esastır. İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin iddiasına ilişkin düzenlemelere teknik şartnamede yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ihale dokümanları arasında bulunan standart formlardan iş deneyim belgesinin noter onaylı olacağının belirtildiği, ancak ihale ilanında bu durumdan söz edilmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyasında dokümanın bir parçası olan standart formlardan “İş Deneyim Belgesi” formları üzerinde yapılan incelemede, söz konusu formların Kamu İhale Kurumu’nca hazırlanan standart formlar dikkate alınarak hazırlandığı, formlar üzerinde başvuru sahibinin iddiası yönünde bir kayıt bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

3) İhalenin yapılacağı yerin “Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi Toplantı Salonu” olarak belirtildiği, ihale adresinin mahalle, sokak ve kapı numarası olarak belirtilmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale İlanının ve İdari Şartnamenin 3. maddesinde ihalenin yapılacağı adres olarak “Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi Toplantı Salonu” gösterilmiştir.

 

İhale İlanının ve İdari Şartnamenin 1. maddesinde iş sahibi idarenin adresi “Eskişehir Tepebaşı Belediyesi – Arifiye Mah. Köprübaşı Cad. No: 4 ESKİŞEHİR” olarak gösterilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanını ilanda ve dokümanda belirtilen iş sahibi idarenin adresinden temin ettiği, ihale ilanında ihalenin yapılacağı adresin mahalle, sokak ve kapı numarası olarak belirtilmemiş olmasına karşın ihale dokümanını satın alan kimselerce dokümanın alındığı adresten yahut teklifin iş sahibi idarenin bu adresine verilmesi durumunda dahi bu esnada öğrenilmesinin mümkün bulunduğu, kaldı ki ihale ilanında ihalenin yapılacağı adresin Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne ait Zincirlikuyu Şantiyesi Toplantı Salonu olarak ifade edildiği, söz konusu adresin yeterli görüldüğü, ayrıca tereddüt edilen hususlarda ihale öncesinde idareden bilgi talep edilebileceği, başvuru sahibinin bu hususta ihale öncesinde idareden açıklama talep etmediği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı tarafından Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Yapı Elemanları Alımı İhalesi işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 3 (üç) adet ihale dokümanının satın alındığı, 01.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 1 (bir) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 110.423,02 YTL olan ihalede;

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedel (Kırcalı Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş.) 107.225,00 YTL’dır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Yapı Elemanları Alımı İhalesi işinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, ihalede 3 adet ihale dokümanı satılmasına rağmen ihaleye (1) isteklinin katılması ve bu isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin yaklaşık maliyete çok yakın olması sebebiyle kamu kaynaklarının verimli kullanılamadığı, ihale dokümanın rekabeti ve katılımı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Bahse konu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelerin” ihlal edildiği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul