• Karar No: 2007/UM.Z-3184
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :62
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3184
Şikayetçi:
 Güçlü Enerji Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi 692. Sok. 89 06370 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26908
Başvuruya konu ihale:
 2007/62965 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşırhane Ekipmanları Alımı (1.Kalem Çamaşır Yıkama Makinesi (Sanayi Tipi) 65 Adet, 2.Kalem Çamaşır Yıkama Makinesi (Ev Tipi) 420 Adet, 3.Kalem Çamaşır Kurutma Makinesi (Sanayi Tipi) 60 Adet)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.07.51.0162/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı tarafından 09.08.2007 tarihinde yapılan “2007/62965 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşırhane Ekipmanları Alımı (1.Kalem Çamaşır Yıkama Makinesi (Sanayi Tipi) 65 Adet, 2.Kalem Çamaşır Yıkama Makinesi (Ev Tipi) 420 Adet, 3.Kalem Çamaşır Kurutma Makinesi (Sanayi Tipi)  60 Adet)” ihalesine ilişkin olarak Güçlü Enerji Ltd. Şti.’nin 21.09.2007 tarih ve 26908 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin 24.08.2007 tarihli dilekçesinde özetle; MEB Eğitim Araçları Donatım Dairesi Başkanlığı tarafından 09.08.2007 tarihinde yapılan “Çamaşırhane Ekipmanları Alımı (1. Kalem Çamaşır Yıkama Sıkma Makinesi (Sanayi Tipi) 65 Adet, 2. Kalem Çamaşır Yıkama Makinesi (Ev Tipi) 420 Adet, 3. Kalem Çamaşır Kurutma Makinesi (Sanayi Tipi) 60 Adet)” ihalesine katıldıkları, tekliflerinin ortaklık beyannamesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihale tarihinden bir gün önce ihale komisyonu başkanıyla görüştükleri ve kendilerine ortaklar pay listesi sunulmasına gerek bulunmadığının söylendiği, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bırakılarak kamunun zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.           

 

            İddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan ön incelemede İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından aşağıdaki aykırılıklar tespit edilmiştir:

 

1)      Şikayetçinin kesinleşen ihale kararını tebellüğ ettiği tarihi izleyen 15 (onbeş) gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, doğrudan Kurumumuza başvurduğu, başvuru tarihinde idareye başvuru süresinin dolduğu,

 

2)      Başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı,

 

3)      Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı,

 

4)      Başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı,

 

Tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 24.09.2007 tarihli Kurum yazısının başvuru sahibine tebliği üzerine süresi içerisinde aykırılıkların giderilmediği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 22.08.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, 21.09.2007 tarihinde (başvuru dilekçesi Maliye Bakanlığı’nın 18.09.2007 tarihli yazısı ekinde Kuruma gönderilmiştir.) doğrudan Kuruma başvuruda bulunduğu, başvuru tarihinde ise idareye başvuru süresinin dolduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, 11.09.2007 ve 13.09.2007 tarihlerinde şikayete konu kalemlere ilişkin sözleşmelerin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul