İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3189
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :69
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3189
Şikayetçi:
 Doruk Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti., Ördek Kasap Mahallesi, İbrahim Müteferrika Cad., No:19/1-2-3 Çapa/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah., Kavalalı Sok., No:5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25146
Başvuruya konu ihale:
 2007/70073 İhale Kayıt Numaralı “100 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Temini (96. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 07.06.93.0200/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 05.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “100 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Temini (96. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Doruk Ecza Deposu Tic. Ltd. Şti.’nin 10.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.09.2007 tarih ve 25146 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin ISO belgesini sehven sunmamaları nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu belgenin teklifin esasını değiştirecek bir belge olmadığı ve tamamlatılması gerektiği, aynı zamanda CE belgesini sundukları, CE belgesinin alınması için ISO standardına sahip olunması gerektiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde;  “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” Hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “45,72,76 No´lu kalemler hariç, tüm kalemler için; İstekliler, üretici firmaya ait ISO ve ürüne ait CE belgelerini ihale dosyasında bulundurmalıdır. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından, üretici firmaya ait ISO belgesinin teklif kapsamında idareye ibraz edilmediği, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.  Yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü gereğince, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz. İdarece, ihale dokümanında teklif kapsamında sunulması öngörülmüş olan ISO belgesini ibraz etmeyen isteklinin teklifinin yönetmelik hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tarafından 100 kalem Tıbbi Sarf   Malzeme   temini(96. kalem) işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı 05.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 99.000 YTL olan ihalede;

 

İhale üzerinde kalan isteklinin (Ertunç Özcan Ltd. Şti.’nin) teklif etmiş olduğu 103.500 YTL teklif bedelinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve bu teklifin tek geçerli teklif olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, ihaleye (2) isteklinin katılması, belge eksikliği sebebiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kalan geçerli tek teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle kamu kaynaklarının verimli kullanılamadığı anlaşılmıştır.

 

Bahse konu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelerin” ihlal edilmesi sebebiyle; ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

          Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul