İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3190
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :70
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3190
Şikayetçi:
 Ege Mekanik Aletler Paz. Ltd. Şti., 442 Sokak Kat.2/201 110 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hast. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler Cad. 468/1 Yenişehir Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.09.2007 / 25418
Başvuruya konu ihale:
 2007/64620 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (42. Kalem Klor Tablet Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 07.07.01.0105/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hast. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (42. Kalem Klor Tablet Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Ege Mekanik Aletler Paz. Ltd. Şti.’nin 22.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 23.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.09.2007 tarih ve 25418 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Daha önce 28.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1799 sayılı Kurul Kararıyla da izinsiz üretim yaptığı Sağlık Bakanlığına bildirilen firma hakkında yeniden gerekli incelemenin ve/veya soruşturmanın yapılması için Kararın bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri ancak idarece tekliflerinin Sağlık Bakanlığından alınan görüş üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı, bu uygulamanın ihale dokümanına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ürünlere ilişkin değerlendirmenin numuneler üzerinden yapılacağı hususunun düzenlendiği, başvuru sahibi tarafından idareye sunulan numunelerin uzman üyelerce denenmesi sonucunda, “Pres baskısı iyi olmadığından dolayı tabletlerin hepsinde dökülmeler ve kırılmaların olduğu, ameliyathane gibi kritik alanlarda PPM dozu ayarlanamadığı, suda tamamen erimediği ve tortu bıraktığı, kokusunun çok keskin olduğu, her tabletin ağırlığının farklı olduğu, ambalajında üretim ve son kullanım tarihinin bulunmadığından kesinlikle kullanıma uygun olmadığı” belirtilmiş ve tutanak altına alınmıştır.

 

            Daha sonra ihaleyi yapan idare tarafından 31.07.2007 tarihinde Sağlık Bakanlığına başvuru sahibinin teklif ettiği ürüne ait üretim veya ithalat izninin bulunup bulunmadığı sorulmuş olup, Sağlık Bakanlığının 03.08.2007 tarih ve 20493 sayılı cevabi yazısında, “söz konusu firmanın Mooncid Pulverex adlı ürününün Genel Müdürlüğümüzden alınmış izni bulunmamaktadır. Yer, yüzey, havuz, içme ve kullanma suyu dezenfektanları Bakanlığımız iznine tabi olduğundan izinsiz kullanılması uygun değildir.” şeklinde görüş verildiği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin yapmış olduğu işlemlere ilişkin olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 20 nci maddesinin son fıkrasında; “İhale komisyonları teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemesi ile anılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde, idare tarafından yapılan işlem incelendiğinde, idarece başvuru sahibinin sunmuş olduğu numunelerin değerlendirilmesinde ve Sağlık Bakanlığına görüş sorması suretiyle teklif edilen ürünün üretim ve/veya ithalat izninin olmadığına dair görüş sonucunda teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Söz konusu ürünün izinsiz üretildiğine dair daha önce Kuruma gelen bir başvuru üzerine  28.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1799 sayılı Kurul Kararıyla “Dilekçede adı geçen ve izinsiz üretim yaptığı iddia edilen firma için gerekli incelemenin yapılabilmesi için başvuru dilekçesinin bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,” karar verildiği, aynı ürünün piyasada alımının yapıldığı anlaşıldığından konunun yeniden Sağlık Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Doküman yönünden yapılan incelemede, İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde “İhaleden sonra tüm malzemelerin numuneleri istenerek uzman üyelerimiz tarafından denendikten sonra uygun olduğu takdirde alımı yapılacaktır. Uygun olmayan malzemeler kesinlikle alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

          İdarece söz konusu düzenlemeye uygun olarak numunelerin alındığı ve uzman üyelerce değerlendirildiği görülmüştür. Bununla birlikte numunelerin ihaleden sonra alınacağına dair düzenleme, isteklilerin tekliflerinin ihale tarihi itibarıyla değerlendirilmesi esasına aykırıdır.

 

          İdarece yapılması gereken numunelere dayalı olarak tekliflerin değerlendirileceği öngörülen mal alımlarında, numunelerin de teklifle birlikte alınmasını sağlayacak bir düzenleme yapmaktır. Numunelerin ihale tarihinden önce ya da sonra alınmasını öngören düzenleme mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2- Daha önce 28.05.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1799 sayılı Kurul Kararıyla da izinsiz üretim yaptığı Sağlık Bakanlığına bildirilen firma hakkında yeniden gerekli incelemenin ve/veya soruşturmanın yapılması için Kararın bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul