İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3191
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :71
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3191
Şikayetçi:
 İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. ve Tic. A.Ş., Meşrutiyet Caddesi No:31/1 06420 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi No:2 19200 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23827
Başvuruya konu ihale:
 2007/22156 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Ameliyathane Cerrahi Setleri ve Konteynırlar 31 Kısım (toplam 936 Kalem) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. Kısımlar)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.06.43.0200/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Ameliyathane Cerrahi Setleri ve Konteynırlar 31 Kısım (toplam 936 Kalem) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. ve Tic. Aş’nin 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23827 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin dördüncü maddesinde aranan kriterlerin eski ve geçerliliğini yitirmiş olan DIN 17442 standardına ait olduğu, ihaleye sunmuş oldukları belgenin DIN EN ISO 7153-1-02/2001 ve DIN 58298:2005-01 standartlarına uygun olarak imalat yapıldığını gösterir belge olduğu, tüm istekli firmaların teknik şartnamede istenilen kriterler her ne kadar eski standartlara göre olsa dahi yeni gelişmeleri takip ederek kuruma doğru belgeyi sunmakla mükellef olduğu, kendi raporları ile istenilen değerler karşılaştırıldığında değerlerin teknik şartnamenin dördüncü maddesinde aranılan sertlik değerlerini karşıladığı, bu nedenle ilan ya da ihale dokümanına itirazda bulunmadıkları, idarece iddia edildiği gibi dokümana ilişkin bir itirazda bulunmadıkları, kesinleşen ihale kararına ilişkin itirazda bulundukları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”

 

12 nci maddesinde;

 

            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

            Hükümleri yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde;

 

İstekliler; teklif edecekleri cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin türü ve sertlik değerlerini gösteren taahhütname vereceklerdir. İhale üzerinde kalan istekli bunu belgelendirecektir. Yapılacak testler sonrası verilen beyanlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaklardır.

 

Her türlü forceps, portegü ve yara tutucu klempler; X 20 Cr 13 çeliğinden mamül olmalı ve sertlik dereceleri 40-47 arasında olmalıdır.

 

Bistüriler, törpüler, her türlü kemik keskileri (rongeur ve punchlar); X 46 Cr 13 çeliğinden mamul olmalı ve sertlik dereceleri 50-57 arasında olmalıdır.

 

Her türlü makaslar; X 45 Cr MoV 15 çeliğinden mamul ve sertlik değerleri 50-57 arasında olmalıdır. Özellikle makasların çelik türünün bu olduğu belgelendirilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda Türk Standartları Enstitüsünden görüş talebinde bulunulmuştur. Gelen görüş yazısında,

 

“1972 tarihli DIN 17442 standardının 1977 tarihli olduğu ve iptal edildiği, yerine 02/2001 tarihli DIN EN ISO 7153-1 standardının geçtiği görülmüştür. Bu standart, 26/02/2003 tarihinde, EN ISO 7153-1:2000 standardından uyumlaştırılarak TS 8323 EN ISO 7153-1 numaralı Ulusal Türk Standardı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sözü edilen DIN 58298:2005 standartı bugün hala yürürlükte olup kullanılmaktadır.

 

Söz konusu standart içerikleri kontrol edildiğinde;

 

Forseps, portegü ve yara tutucu klemplerin X20Cr13 çeliğinden mamül olmalı ve sertlik derecelerinin 44-48 arasında olması,

 

Bistüriler, törpüler, her türlü kemik keskilerinin X46Cr13 çeliğinden mamul olması ve sertlik derecesinin 50-58 arasında olması,

 

Makasların X50CrMoV15 çeliğinden mamul olması ve sertlik derecesinin 52-58 arasında olması veya X38CrMoV15 çeliğinden mamul olması ve sertlik derecesinin 50-58 arasında olması

 

Gerektiği bildirilmiştir.”

 

            Açıklamaları yapılmıştır.

 

            İhale konusu mal alımlarının teknik kriterlerinin idarelerce belirlenmesi esastır. Ancak idarelerin bu kriterleri belirlerken uymak zorunda oldukları ilkeler 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Kanun hükmü gereğince  teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Dolayısıyla, idarece teknik şartname hazırlanırken belirlenen kriterlerin, eğer bu kriterlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlar mevcut ise, mevcut bulunan ulusal ve uluslar arası teknik standartlara uygun olması gerekmektedir. Aynı zamanda Kanunun beşinci maddesinde yer alan ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ilkesi gereğince, idareler tarafından, alıma konu olan malların mevcut ulusal ve uluslar arası standartlara ya da bu standartlarda belirtilen teknik kriterlere uygunluğunun aranılması gerektirmektedir. Gelen görüş yazısı doğrultusunda, idarece yapılan düzenlemelerin, mevcut ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olmadığı anlaşılmıştır. Anılan nedenlerle, mevzuata aykırı olarak hazırlandığı tespit edilen teknik şartname ile çıkılmış olan ihalenin iptali gerektiği anlaşılmıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul