İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3193
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :73
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3193
Şikayetçi:
 Dünya Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., İvedik Org. Sanayi Dericiler Sitesi 615. Sokak No: 11 Ostim - Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Oltu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah.Eski Erzurum Yolu Üzeri No:2 Oltu/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.08.2007 / 23668
Başvuruya konu ihale:
 2007/89326 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 07.06.37.0165/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Oltu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dünya Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.08.2007 tarih ve 23668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle 24.09.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3119 sayılı kurul kararı ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) 6 kalem mal için idarenin götürü bedel teklif istediği ve ihaleyi kısmi tekliflere kapattığı, ürünler için ayrı teknik şartnameler hazırlandığı dolayısıyla bu ürünlerin birbirleriyle bağlantılı olmadığı, bu sebepten dolayı söz konusu ihale için kısmi teklif verilememesinin mevzuata aykırı olduğu, 

2) İhalenin Seyyar Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 2.3., 2.4., 2.8, 2.9., 2.11., 2.12. maddelerinin ve teknik şartnamede X-Ray tüpünün özelliklerinden hiç bahsedilmemesinin tek bir firmaya yönelik olduğu ve rekabeti engellediği,

            iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre idareler adı geçen kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Ayrıca aynı kanunun ihale dokümanında yer alması zorunlu olan unsurları tanımlayan 27 inci maddesinin (h) bendinde, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği hususların belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Öte yandan Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde kısmi teklifin, birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini ifade ettiği belirtilmiştir.

 

            Söz konusu mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde idarelerin ihaleleri kısmi teklife açmak konusunda takdir yetkilerinin olduğu, ancak bu takdir yetkisinin sınırının, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini ihlal etmeksizin kullanılması olduğu açıktır.

 

            Başvuruya konu olan ihalenin tıbbi demirbaş malzeme alımı ihalesi olduğu düşünüldüğünde farklı nitelikler barındıran kalemlerin hepsi için götürü bedel teklif talep etmek daha az isteklinin ihaleye katılması, dolayısıyla rekabetin sağlanamaması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimsiz kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Nitekim başvuruya konu ihale için sadece bir isteklinin teklif vermiş olması da bu durumu daha açık biçimde ortaya koymaktadır.

 

            Sonuç itibarıyla, 6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı için yapılan ihalenin kısmi teklife açılmamasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini ihlal ettiği tespit edildiğinden idarenin söz konusu idari işleminin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ve bu sebeple  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, ihalenin Seyyar Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 2.3., 2.4., 2.8, 2.9., 2.11., 2.12. maddelerinin ve teknik şartnamede X-Ray tüpünün özelliklerinden hiç bahsedilmemesinin tek bir firmaya yönelik olduğu ve rekabeti engellediğini iddia etmektedir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname gönderilmek suretiyle bir akademik kurumdan teknik görüş istenmiştir. Ancak görüş istenen kurumdan konuya ilişkin bu güne kadar herhangi bir görüş bildirilmemiştir.

 

İhaleye sadece İncekara Tekn. Tic. A.Ş.’nin teklif verdiği ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine göre idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Yine aynı Kanunun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı düzenlemeler Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü ve 17 nci maddelerinde de yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, idarelerin ihale dokümanı hazırlarken belli bir takdir yetkilerinin bulunduğu ancak bu yetkinin, kamu yararı ve hizmet gereklerinin yanı sıra rekabetin sağlanması, dolayısıyla ihaleye mümkün olduğunca fazla isteklinin katılması, bütün isteklilere fırsat eşitliği sağlanması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması ilkelerini gerçekleştirmekle sınırlı olduğu açık biçimde anlaşılmaktadır. Öte yandan teknik şartname düzenlenirken ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisini kısıtlayan bir başka ilke olan teknik kriterlerin verimlilik ve fonksiyonelliği sağlama zorunluluğu da aynı amaca yöneliktir.

 

            İncelenen ihalede, beş isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye sadece İncekara Tekn. Tic. A.Ş.’nin teklif verdiği ve ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin idarece hazırlanan teknik şartnamenin tek bir firmanın ürününü tarif ettiği ve rekabetin engellendiği iddiasını desteklemektedir.

 

İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamenin belli bir markanın ürününü tarif edip etmediği açıkça belirtilmesi mümkün bulunmamakla birlikte, rekabetin gerçekleşmediği, bunun da kamu kaynaklarının verimli kullanılmaması sonucunu doğurduğu ve tüm bu hususların ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir. Ancak ihale Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine 24.09.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3119 sayılı kurul kararı ile iptal edildiğinden başvuru sahibinin şikayeti ile ilgili olarak karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 2007/ UM.Z-3119 sayılı kurul kararıyla ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul