İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3194
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :74
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3194
Şikayetçi:
 İnter-Med Medikal Sistemleri Turz. San. Tic. A.Ş., Yücetepe Mah. İleri Sokak Kılıç Apt. 104 - Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Bilkent Yolu No: 2 06800 - Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23512
Başvuruya konu ihale:
 2007/86377 İhale Kayıt Numaralı “Radyoloji Birimine CR Tarayıcı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.06.28.0165/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Birimine CR Tarayıcı Alımı” ihalesine ilişkin olarak İnter-Med Medikal Sistemleri Turz. San. Tic. A.Ş.’nin 09.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.08.2007 tarih ve 23512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu CR Tarayıcı teknik şartnamenin Fuji marka tarayıcıyı tarif ettiği, bu nedenle ihalede rekabetin engellendiği, firmalarının ise Kodak marka tarayıcı sattıkları, ihaleye firmalarının da katılabilmesi ve rekabetin sağlanması için ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından, Radyoloji Birimine CR Tarayıcı Alımı ait teknik şartnamenin Fuji marka tarayıcıyı tarif ettiği, bu nedenle rekabetin engellendiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname ve ihaleye teklif veren isteklinin teklif ettiği Fuji marka ürüne ait katalog gönderilmek suretiyle bir akademik kurumdan teknik görüş istenmiştir. Ancak görüş istenen kurumdan konuya ilişkin bu güne kadar herhangi bir görüş bildirilmemiştir

 

İhaleye sadece Fuji marka ürünü sunan Kuzey Büro Malzemeleri Kırtasiye Gıda Tıbbi Ürünler Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif verdiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine göre idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Yine aynı Kanunun 12 nci maddesine göre teknik şartnamelerle ilgili olarak ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı düzenlemeler Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü ve 17 nci maddelerinde de yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, idarelerin ihale dokümanı hazırlarken belli bir takdir yetkilerinin bulunduğu ancak bu yetkinin, kamu yararı ve hizmet gereklerinin yanı sıra rekabetin sağlanması, dolayısıyla ihaleye mümkün olduğunca fazla isteklinin katılması, bütün isteklilere fırsat eşitliği sağlanması ve bunun sonucu olarak da kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması ilkelerini gerçekleştirmekle sınırlı olduğu açık biçimde anlaşılmaktadır. Öte yandan teknik şartname düzenlenirken ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisini kısıtlayan bir başka ilke olan teknik kriterlerin verimlilik ve fonksiyonelliği sağlama zorunluluğu da aynı amaca yöneliktir.

 

            İncelenen ihalede üç isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye sadece Kuzey Büro Malzemeleri Kırtasiye Gıda Tıbbi Ürünler Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif verdiği ve bu firmanın da Fuji marka ürünü teklif ettiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin idarece hazırlanan teknik şartnamenin tek bir firmanın ürününü tarif ettiği ve rekabetin engellendiği iddiasını desteklemektedir.

 

İdarenin hazırlamış olduğu teknik şartnamenin Fuji markasının ürününü tarif edip etmediğinin tespiti açıkça belirtilmesi mümkün bulunmamakla birlikte, rekabetin gerçekleşmediği ve verilen teklifin de yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, bunun da kamu kaynaklarının verimli kullanılmaması sonucunu doğurduğu ve tüm bu hususların ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde isteklilerden mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin istenebileceği belirtilmiş ve bu belgelerin hangileri olduğu aynı maddenin ilk fıkrasının (b) bendinde sayılmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler başlıklı üçüncü bölümünde de söz konusu belgelerin nitelikleri ayrıntılı biçimde yer almaktadır. Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde istenilen belgelerin belirlenmiş olması dolayısıyla referansın bu belgeler arasında yer almaması bu yönde yapılacak idari düzenlemelerin kamu ihale mevzuatına aykırı olması sonucunu doğuracaktır.

 

Nitekim Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII-I “Deneyim İlişkin Referans” başlıklı maddesinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin teknik şartnamesinin 7.3 üncü maddesinde “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır. Yukarda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale dokümanında yapılan bu düzenleme, referansın mesleki ve teknik yeterlilik ölçütü olarak belirlenmesinin rekabeti engelleyici bir husus olmasından ötürü, kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul