• Karar No: 2007/UM.Z-3195
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :76
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3195
Şikayetçi:
 İndem Tesisat ve Tic. A.Ş.Av. Okan Yılmazyurt Strazburg Caddesi Kozanoğlu Apt. 23/2 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü Alemdar Mahallesi Yerebatan Caddesi 31 34410 sultanahmet Eminönü/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.08.2007 / 25074
Başvuruya konu ihale:
 2007/54535 İhale Kayıt Numaralı “Yeni Açılacak Sağlık Ocaklarının İhtiyacında Kullanılmak Üzere 29 kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (1. Kalem 140 Adet Kuru Hava Sterilizatörü)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 07.06.91.0178/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Özel İdaresi’nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yeni Açılacak Sağlık Ocaklarının İhtiyacında Kullanılmak Üzere 29  kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (1. Kalem 140 Adet Kuru Hava Sterilizatörü) ihalesine ilişkin olarak İndem Tesisat ve Tic. A.Ş.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.08.2007 tarih ve 25074 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Müvekkil firmalarının 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, İndem Tesisat ve Tic. A.Ş.’nin üretici şirket olan Nüve San. Mal. İmalat ve Tic. A.Ş.’nin Ankara, İstanbul, İzmir ve bağlı bölgelerdeki bayisi konumunda olduğu, anonim şirket olması nedeniyle yönetim kurulu aracılıyla yönetildiği, adı geçen şirketlerin yönetim kurullarında benzer isimlerin yer almasının bu şirketlerin bağımsızlığını zedelemeyeceği, her yönetim kurulunun farklı hissedarlara karşı farklı sorumluluğunun bulunduğu, 

 

            Bayilik sözleşmelerinde ihale bedelinin 5.000.€’yu geçmesi durumunda üretici firmanın ek ıskonto yaptığını, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 ve 48 nci maddelerine göre aynı ihaleye hem üretici firmanın hem de bayinin girmesine engel bir durumun olmadığı, ihaleye verilen tekliflerin rekabetçi bir ortamda ve idareyi zarara uğratmayacak şekilde verildiği, ihalede alternatif teklif verilmesinin söz konusu olmadığı, her bir şirketin kendi özerk yapısı içerisinde birbirinden bağımsız olarak ihaleye teklif verdiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendinde; “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.” yasak fiil ve davranış olarak sayılmış, aynı Kanunun 58 inci maddesinde, yasak fiil ve davranışta bulunanların kamu ihalelerine girmekten yasaklanacağına ilişkin hükme yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 22 nci maddesinde,“İhale konusu işe ilişkin alternatif teklif verilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kontur Tıbbi ve Analitik Cihazlar Tic. A.Ş. ile İndem Tesisat ve Tic. A.Ş.’nin teklifi kapsamında sunduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri incelendiğinde, 20 Nisan 2007 tarih ve 6792 sayılı Ticaret Sicil Gazetesiyle Arif Birkan İZGÜN, Ünal ŞENOL ve Mizyan HERGÜL’ün her iki şirketin de yönetim kuruluna atandıkları, yine 3 Mayıs 2007 tarih ve 6800 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde Arif Birkan İZGÜN, Ünal ŞENOL, Beril MUTLUGİL, Alptekin KÜÇÜKÇELEN ve Mizyan HERGÜL’ün Nüve San. Mal. İmalat ve Tic. A.Ş.’ye yönetim kurulu üyesi olarak atandığı, her üç şirketin şirket merkezinin aynı adresteki 2, 3 ve 4 nolu dairelerden ibaret olduğu görülmüştür.

           

Nüve San. Mal. İmalat ve Tic. A.Ş.’nin teklif mektubunun yönetim kurulu üyesi Beril MUTLUGİL tarafından, Kontur Tıbbi ve Analitik Cihazlar Tic. A.Ş.’nin teklif mektubunun yönetim kurulunca kendisine yetki verilen Merve ERLİK, İndem Tesisat ve Tic. A.Ş.’nin teklif mektubunun yönetim kurulunca kendisine yetki verilen Cengiz ÇAVUŞOĞLU tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. 

 

İncelemeye konu ihalede, her üç şirketin de aynı merkezde faaliyet gösterdiği, Arif Birkan İZGÜN, Ünal ŞENOL ve Mizyan HERGÜL’ün her üç şirketin de yönetim kurulunda yer aldığı, bu bağlamda bir şirketin, diğer şirketin verdiği tekliften haberdar olmamasının mümkün olmayacağı, idari şartnamenin 22 nci maddesi uyarınca söz konusu ihaleye alternatif teklif verilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, anılan şirketlerin eylemlerinin 4734 sayılı Kanunun 17 maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul