İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3199
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :80
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3199
Şikayetçi:
 Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş., Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat.8 No 29 Esenler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. Sultanahmet Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.09.2007 / 25306
Başvuruya konu ihale:
 2007/65348 İhale Kayıt Numaralı “Numune Nakil Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.06.98.0092/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Numune Nakil Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.’nin 26.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.09.2007 tarih ve 25306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren Artel ve As Medikal firmalarının teklif ettikleri cihazın, teknik şartnamenin 2.a.9, 2.a.10, 2.a.11.2, 2.a.11.5, 2.a.11.6, 2.b.5, 2.b.6, 2.c.7, 2.c.9.7, 2.c.10, 2.c.16 ve 2.g.3 maddelerine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede, teklif edilecek cihazların taşıması gereken özellikler tüm ayrıntılarıyla sayılmış olmakla birlikte, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirtilen bu özelliklerin ilgili cihazlarda bulunup bulunmadığını teyit etmek üzere, isteklilerden cihazın fotoğrafının, tanıtım broşürünün, cihaz katalogunun veyahut da benzeri tanıtım materyalinin ihale dosyası kapsamında sunulması gerektiğine dair bir düzenlemenin yapılmadığı, sadece teknik şartnamenin her bir maddesi için uygunluk beyanının verilmesi hususunun öngörüldüğü belirlenmiştir. İlgili istekliler tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanlarında ise, teknik şartnamenin belirtilen maddelerine cihazlarının uygun olduğu hususları belirtilmiştir.

 

İhale konusu cihazın, teknik şartnamede öngörülen kriterleri taşıyıp taşımadığını ortaya koymak üzere, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tedarik edilecek cihaza ilişkin bilgi ve belge istenilmek suretiyle bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususu ihale mevzuatı açısından ele alındığında;

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinde, mesleki ve teknik açıdan yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenebilecek bilgi ve belgelerin sayıldığı, bu bendin 9 numaralı alt maddesinde ise, idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numunelerinin, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği hususu hüküm altına alınmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri ve Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katologları, fotoğrafları” başlığı altındaki 41 inci maddesinde ise, “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir” hükmü ile,

 

Aynı yönetmeliğin “Açık ihale usulünde yeterlik” başlıklı 43 üncü maddesinde ise, “Açık ihale usulünde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır”,

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu hükümler uyarınca, tedarik edilecek ürüne ilişkin öngörülen teknik kriterlerin doğruluğunu teyit etmek üzere numune, katalog veya fotoğrafların istenmesi konusunda bir zorunluluğun bulunmadığı, bu konuda bilgi ve belge istenmesinde idarenin serbestisinin bulunduğu, ihale komisyonuna tekliflerin teknik yönden yeterliklerinin değerlendirilmesi konusunda bir zorunluluğun getirilmediği, bu durumda ise teknik değerlendirmenin yapılması görev ve sorumluluğunun, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muayene ve kabul komisyonu üzerinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi istekli tarafından, ihaleye katılan diğer iki isteklinin teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 2.a.9, 2.a.10, 2.a.11.2, 2.a.11.5, 2.a.11.6, 2.b.5, 2.b.6, 2.c.7, 2.c.9.7, 2.c.10, 2.c.16 ve 2.g.3 maddelerinde belirtilen kriterleri karşılamadığına ilişkin başvurusu üzerine, idare tarafından “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda cihazlar üzerinde teknik yönden inceleme yapılmak suretiyle bir cevap verildiği, her bir cevabın dayanağının ne olduğunun ise her madde cevaplandırılırken o maddenin başında, “ilgili firmanın katalogu incelendiğinde, 3 numaralı dosyanın 44-52 nci sayfalarında, 8 ve 10 numaralı dosyalarda, istasyonların ve yönlendiricinin data sheetlerinde veyahut da Aerocom’un web sayfasında yapılan incelemede, …” denilmek suretiyle belirtildiği, ancak başvurunun uygun olmadığı yönünde şikayetçi firmaya verilen söz konusu cevabın, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik yönden şartnameye uygunluğunu belirleme konusundaki muayene ve kabul komisyonunun görev ve sorumluluğunun kalkmasına yönelik bir etkisinin bulunmadığı hususu açıktır.

 

Bu çerçevede, teknik yeterliliği değerlendirmek açısından ihale dokümanında isteklilerden herhangi bir bilgi ve belge istenmediğinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu yönde herhangi bir tespit yapılmasının da söz konusu olmadığı, ihaleye katılımda diğer kriterler açısından yeterli görülen istekliler arasında en düşük fiyat teklif eden istekli üzerinde ihalenin bırakılması suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasının uygun olduğu, diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulacak cihazın, öngörülen teknik özellikleri sağlayıp sağlamadığının tespiti işlemlerinin muayene ve kabul aşamasına bırakılmasının gerektiği, dolayısıyla yapılan şikayetin ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında reddedilmesinin yeterli olmadığı, istenen özelliklerin ilgili cihazda bulunup bulunmadığının tespit sorumluluğunun muayene kabul komisyonunca yerine getirilme zorunluluğunun bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre muayene ve kabul aşamasında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, öngörülen teknik kriterlere uygun cihazı sunmadığının tespiti halinde, bu isteklinin yasaklanarak ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

Netice itibarıyla, ihalede istenebilecek bilgi ve belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesini düzenleyen hükümler, ayrıca teknik açıdan yeterlilik değerlendirmesi işlemlerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara göre yapılmasının gerekmesi ve ihale aşamasında teknik değerlendirme yapmaya esas belgelerin istenmesinin ise zorunluluk arz etmeksizin bizzat idarenin taktirinde olması hususları bir arada değerlendirildiğinde, alıma konu cihazın teknik özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamaya yönelik herhangi bir düzenlemenin idarece yapılmadığı, bu konudaki tüm sorumluluğunun en düşük fiyat veren istekli ile sözleşme imzalanmasını müteakiben muayene ve kabul komisyonunda olduğu görüldüğünden, yapılan şikayetin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul