• Karar No: 2007/UM.Z-3200
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :81
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3200
Şikayetçi:
 As Mühendislik Medikal Özel Sağ. ve Erişim Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 5853 Sokak 8 Karabağlar/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. 1 Antakya/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26265
Başvuruya konu ihale:
 2007/100561 İhale Kayıt Numaralı “Numune Nakil Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.07.23.0092/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Numune Nakil Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak As Mühendislik Medikal Özel Sağ. ve Erişim Hizm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.09.2007 tarih ve 26265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 1.h maddesinde "Sistemin satışını ve montajını yapacak firmaların teklif edecekleri sistem markası ile yurt içindeki kamu hastanelerinde bitmiş ve kusursuz çalışan benzer nitelikteki sistem büyüklüğü, istasyon sayısı ve parasal tutarın en az %50 si oranında iş bitirmiş olup bunu iş deneyim belgesi ile belgeleyebilmelidir." ifadesinin yer aldığı, iş deneyim belgesinde istasyon sayısı belirtilerek ve iş deneyim belgesinde belirtilen iş ile ilgili sadece kamu hastanelerinden alınan belgelerin kabul edilip, özel hastanelerde yapılmış olan sistemlerin iş bitirme olarak kabul edilmemesinin Kamu İhale Kanununa ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, benzer ihalelerde taraf olan MCG/ARTEL ve SİMEKS firmalarının sektörde üçüncü bir firmaya yer vermemek adına bu maddenin şartnameye girmesini sağladıkları,

 

2) Teknik şartnamenin 5.a.5 inci maddesinde "…sistem içerisinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını yurt içindeki referans olarak gösterdikleri aynı marka sistemi kurmuş oldukları 5 adet kamu hastanelerinden alınan raporun aslını veya noter tasdikli onayını ihale dosyasına eklemelidirler. Bu hastanelerin istasyon sayısı en az 15 olmalıdır..." ifadesinin yer aldığı, idarenin sistemde taşınan örneklerle ilgili referans yerine taahhütname istemesi gerektiği, referans istenmesinin ayrıca bunun için sayı belirtilmesinin (5 adet) mevzuata aykırı olduğu, yukarıda belirtilen firmaların bu maddenin şartnameye girmesini sağladıkları,

 

3) Teknik şartnamenin 2.a.10 uncu maddesinde "İstasyonlar ve kapakları modern görünümlü, kir tutmaz, temizlenebilir, sağlam ve komple paslanmaz metal ve/veya Polystron malzemeden yapılmış ve dayanıklı tipte olmalıdır." ifadesinin yer aIdığı, polystron malzemenin bu sistemin veya bu istasyonların kalitesini arttırma konusunda hiçbir katkısının olmadığı, piyasadaki bir firmanın istasyonlarının özelliği olduğu, Avrupa´da polystron malzeme içeren cihazların kamuya açık yerlerde kullanılmasının yasaklandığı, istasyonların bu maddeyi içermesini istemenin rekabet koşullarına aykırı olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin 2.a.12.6 ncı maddesinde kurulacak olan sistemin istasyonlarının en az 24 dijitli, 2 sıralı LCD ekran ihtiva etmesi gerektiğinin belirtildiği, bu maddenin "pnömatik tüp sistem alımları" ihalesinde sürekli olarak yer alan tek firmayı işaret eden, daha yeni ve ileri teknolojinin uygulanmasına imkan vermeyen bir madde olduğu, anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) İdareye yaptıkları başvurunun süre yönünden reddedildiği, oysa yapmış oldukları itirazların süresinde olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50’ si oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmış, aynı düzenlemeye ihale ilanının 4.3.1. maddesinde de yer verilmiş, anılan şartnamenin 7.4.1. maddesinde ise söz konusu ihalede benzer işin kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin (b) bendinde yeterlik kriteri olarak; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” in istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümünde ise;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca iş deneyim belgesinin; özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinden yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda istenilmesi zorunludur. Bu zorunluluk dışında idarelerce ihale konusu alımın niteliğine göre ihtiyaç duyulması halinde de söz konusu belgenin istenilmesi imkan dahilindedir. Ancak idarenin takdirinde olan diğer belgeler gibi iş deneyimine ilişkin belgelerin de, ihaleye katılımı ve rekabeti engellemeyecek şekilde istenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. İş deneyim belgesi istenilen mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

Bu durumda, iş deneyimi olarak ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek ve idari şartnamede de belirtilecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin iddiasındaki gibi, teknik şartnamede "Sistemin satışını ve montajını yapacak firmaların teklif edecekleri sistem markası ile yurt içindeki kamu hastanelerinde bitmiş ve kusursuz çalışan benzer nitelikteki sistem büyüklüğü, istasyon sayısı ve parasal tutarın en az %50 si oranında iş bitirmiş olup bunu iş deneyim belgesi ile belgeleyebilmelidir.” şeklinde bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

 

            İş deneyim belgesi ile ilgili olarak idari şartname ile ihale ilanında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat paralelinde düzenleme yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 1.h maddesinde; “Sistemin satışını ve montajını yapacak firmalar, sistem içerisinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını taahhüt etmelidir, yurt içindeki referans olarak gösterdikleri istenen sistem büyüklüğünün en az % 50’ si büyüklüğündeki sistemlerini kullanan hastanelerden en az 1 adet rapor (aslı ve/veya noter tasdikli tercümesi) ile muayene aşamasında muayene komisyonuna sunulmak üzere belgeleyebilmelidir.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Buna göre şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

İhale dokümanının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin iddiasında olduğu gibi teknik şartnamede, "…sistem içerisinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını yurt içindeki referans olarak gösterdikleri aynı marka sistemi kurmuş oldukları 5 adet kamu hastanelerinden alınan raporun aslını veya noter tasdikli onayını ihale dosyasına eklemelidirler. Bu hastanelerin istasyon sayısı en az 15 olmalıdır...” şeklinde bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

  

Teknik şartnamedeki iddia konusuna benzer olan düzenlemede ise sistem içerisinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığına yönelik olarak bir taahhütnamenin istendiği ve referans olarak firmaların sistemlerini kullanan hastanelerden, muayene aşamasında muayene kabul komisyonuna sunulmak üzere, en az 1 adet rapor istendiği, bu çerçevede ilgili belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve ayrıca yapılan düzenlemenin içeriği incelendiğinde rekabeti sınırlayıcı bir hükmün bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2.a.9 uncu maddesinde "İstasyonlar kurulan üniteye uyumlu renkte olmalıdır. İstasyonların kabinleri ve kapakları modern görünümlü, kir tutmaz, temizlenebilir, sağlam olmalıdır ve komple metal malzemeden yapılmış ve dayanıklı tipte olmalıdır." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Buna karşılık başvuru sahibi tarafından, teknik şartnamenin 2.a.10 uncu maddesinde "İstasyonlar ve kapakları modern görünümlü, kir tutmaz, temizlenebilir, sağlam ve komple paslanmaz metal ve/veya Polystron malzemeden yapılmış ve dayanıklı tipte olmalıdır.” şeklinde bir düzenlemenin yer aldığı ve bu düzenlemeden “ve/veya Polystron malzeme” ifadesinin, polystron malzemenin bu sistemin veya bu istasyonların kalitesini arttırma konusunda hiçbir katkısının olmadığı, piyasadaki bir firmanın istasyonlarının özelliği olduğu, Avrupa´da polystron malzeme içeren cihazların kamuya açık yerlerde kullanılmasının yasaklandığı gerekçesiyle çıkarılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, teknik şartnamede zaten Polystron malzemenin istenmesinin söz konusu olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2.a.11.5 inci maddesinde “Operasyon panelleri üzerinde iki sıralı her biri en az 24 dijitli (en az 2x24 LCD) Likid Cristal Display (LCD) bulunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yukarıdaki düzenlemede yer alan operasyon panellerinin iki sıralı, en az 24 dijitli (en az 2x24) LCD ekran ihtiva etmesi şeklindeki ibarede “en az” ifadesinin kullanılmış olması ile, sadece 24 dijitli ve iki sıralı LCD ekran ihtiva eden cihazlar yerine bu kriterde ve bu kriterin üzerinde olan her bir cihazın uygun kabul edileceği anlaşıldığından, dolayısıyla bu husus tek bir markayı işaret etmediği gibi ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici bir nitelik taşımadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

                       

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine idarenin 20.08.2007 tarihli cevabında; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca şikayet başvurusunun reddedildiği belirtilmekle birlikte, ayrıca başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenerek başvurunun uygun bulunmadığı şeklinde bir kararın alındığı görülmüş olup, süre açısından ise herhangi bir tespitte bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından “Numune Nakil Sistemi Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 21.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 1 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 154.500,00 YTL olan ihalede

 

İhale üzerinde kalan isteklinin (Simeks Tıbbi Sist. San. ve Tic. A.Ş.) teklif etmiş olduğu bedel 133.900,00 YTL’dır. (ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli)

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı, ihaleye (1) isteklinin katılması, teklif edilen bedelin yaklaşık maliyete yakın olması sebebiyle kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bahse konu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkelerin” ihlal edilmesi sebebiyle; ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Hicabi ECE                                           Ali  KAYA                         Hakan GÜNAL

    Üye                                                            Üye                                                    Üye

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul