• Karar No: 2007/UM.Z-3201
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :82
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3201
Şikayetçi:
 Computek Bilgisayar Otom. Sist.San. ve Tic. Ltd. Şti. Bosna Bulvarı Ata II.Sitesi Söğüt Cad. Salkım Söğüt Çıkmazı No:9 Çengelköy Üsküdar İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Göztepe Eğitim Hastanesi Dr. Erkin Caddesi No:1 Göztepe Kadıköy İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.08.2007 / 24937
Başvuruya konu ihale:
 2007/48459 İhale Kayıt Numaralı “Kırtasiye Malzemesi Alımı (50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,75,76,78,79,80,81,82. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 07.06.85.0092/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göztepe Eğitim Hastanesi’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırtasiye Malzemesi Alımı (50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,65,75,76,78,79,80,81,82. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Computek Bilgisayar Otom. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.08.2007 tarih ve 24937 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen aykırılık nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, idarenin kartuş ve toner alımına yönelik kalemlerin ihalesinin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif verilmeden önce ihale dokümanında bazı eksiklikler bulunduğu ve bunların düzeltilmesi hususunda 28.05.2007 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, ancak bu konuyla ilgili olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı ve itirazen şikayet süresinin de geçmiş bulunduğu, ayrıca bu başvuruda belirtilen hususların ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olmadığı, idarenin 08.06.2007 tarihli cevabında kartuş ve tonerlerle ilgili kalemlerin ihalesinin iptal edildiğinin belirtildiği, 25.06.2007 tarihli ihale komisyon kararında, hangi kalemlerin iptal edildiğinin ve hangi kalemlerin hangi firma üzerinde bırakıldığının belirtilmediğinin görülmesi üzerine, 29.06.2007 tarihinde idareden açıklama talep edildiği, ayrıca ihale komisyon üyelerinin, kartuş ve toner alımına ilişkin kalemlerin ihalesinin iptal edilmesi konusunda ihalenin ilk oturumunda belge eksikliği nedeniyle ihale dışı bırakılan isteklilerce baskı altında bırakıldıkları, iptal kararı üzerine şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta, 28.05.2007 tarihli şikayet dilekçelerinde belirtilen teknik şartnamede renk bilgisi olmayan kartuş ve tonerlerin siyah olarak fiyatlandırıldığı şeklindeki iddianın dikkate alındığının ve bu yönde gerekenin yasal olarak yerine getirildiğinin ve iptal gerekçesi olarak, orijinal ve dengi ayırımında yeterlilik açısından TSE ve CE belgeleri ile ilgili olarak açıklayıcı bilgilendirme sağlanamamasının ifade edildiği; ancak bu durumun ihaleye katılımı etkileyecek nitelikte olmadığı, idari şartnamenin yeterince net olduğu, ihale aşamasında hiçbir isteklinin idari şartnamedeki düzenlemenin anlaşılır olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunmadığı, kendilerinin en avantajlı teklifi vermiş olmasına ve belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmamasına rağmen idarece mevzuata aykırı olarak iptal kararı verildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 28.05.2007 tarihinde ihale dokümanına yönelik yaptığı şikayet başvurusunda özetle; renk bilgisi olmayan kartuş ve tonerlerin siyah olarak fiyatlandırıldığı, ihale dokümanı içerisinde sözleşme tasarısının bulunmadığı, idari şartnamede dipnotlara yer verilmediği, idari şartnamenin 36.5 inci ve 53.2 nci maddelerinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnameye aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. Bu şikayet başvurusu üzerine, idarenin 08.06.2007 tarihli cevabında, başvuru konusu ihaleye teklif etmiş oldukları kartuş ve tonerlerle ilgili kalemlerin iptal edildiğinin ifade edildiği ve şikayet konuları hakkında herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı,

 

25.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin kartuş ve toner alımına yönelik 49-82 arası kalemlerinin ihalesinin “orijinal ve dengi ayırımında; yeterlilik açısından TSE ve CE belgeleri ile ilgili olarak açıklayıcı bilgilendirme sağlanamadığı” şeklinde ortaya konulan gerekçe ile iptal edildiği, bunun ardından açık ihale usulü ile iptal edilen kalemler için 2007/78433 İKN ile yeniden ihaleye çıkıldığı, fakat ihale komisyon kararı üzerine idarece 26.07.2007 tarihinde ihalenin 36 ve 37 nci kalemlerinin yaklaşık maliyetinin yanlış hesaplanmış olduğu ve bu durumun ilan sürelerini etkilediği gerekçesiyle bu ihalenin de iptal edildiği,

 

25.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi üzerine, başvuru sahibince kesinleşen ihale kararında ihalenin yalnızca kırtasiye kalemlerine ilişkin karar alındığı, kartuş, toner ve sarf malzemeleri ile ilgili olarak karar alınıp alınmadığı ya da bu kalemlerin iptal edilmiş olup olmadığı hakkında bir belirsizlik olduğu, bu durumda hangi kalemlerin hangi firma üzerinde kaldığının, iptal kararı verildi ise hangi kalemlerin iptal edildiğinin belirtilmesi gerektiği ve iptal gerekçelerinin de taraflarına bildirilmesi hususlarında 29.06.2007 tarihli dilekçe ile açıklama talebinde bulunulduğu, idarece 07.08.2007 tarih ve 15287 sayılı cevabi yazısı ile 27.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 02.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiş olması dolayısıyla ellerinde bulunan belgenin bu karar olmasının mümkün olamayacağının ifade edildiği,

 

Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 06.07.2007 tarihinde iptal kararına karşı şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece bu başvuru cevaplanırken başvuru sahibinin 28.05.2007 tarihli ilk dilekçesinin de değerlendirildiği, alınan kararda özetle  başvuru sahibince idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen KİK.005.0/H dizi pusulasının doldurulmadığı, sadece ihale dokümanının satın alındığına dair saymanlık makbuzunun gösterildiği, dolayısıyla yasal prosedürün yerine getirilmemesi açısından, ihale dokümanında sözleşme tasarısının bulunmadığı şeklinde bir itirazda bulunulmasının mümkün olmadığı; teknik şartnamede renk bilgisi olmayan kartuş ve tonerlerin siyah olarak fiyatlandırıldığı şeklindeki iddianın dikkate alındığı, ihalede görevli kompetan üyelerin görüşleri doğrultusunda “orijinal ve dengi ayırımında; yeterlilik açısından TSE ve CE belgeleri ile ilgili olarak açıklayıcı bilgilendirme sağlanamadığı” gerekçesiyle başvuru sahibince teklif edilen kalemlerin tamamının iptal edildiği ve başvuru sahibince kesinleşen ihale kararında ihalenin iptal edilen kalemlerinin ve gerekçelerinin belirtilmediği şeklinde bir üslup kullanılmış olmasına karşılık kesinleşen ihale kararında bu kalemlerin tek tek açıklamalı olarak gösterildiğinin ifade edildiği,

 

Görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde “Kartuş ve tonerlerden TSE belgesi istenecektir.” düzenlemesi ile,

 

Teknik şartnamede, kartuş ve toner alımına yönelik olarak ihalenin 49-82 arası kalemleri için tek madde halinde olmak üzere “Mevcut makineye uyumlu orijinal kutu içinde imal tarihi belirli olmalıdır. İnsan sağlığına zararsız olmalıdır. Ürünün Türkiye temsilcisinden veya dağıtıcısından onay ve garanti belgesi olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 25.06.2007 tarihinde kartuş ve toner alımına yönelik kalemlerin ihalesi iptal edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun anılan hükmü gereği, idarelerin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkileri mevcut olup, idarelerce bu yetkinin kamu yararı, hizmetin gerekleri ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler  çerçevesinde kullanılması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen idari şartname ve teknik şartname düzenlemelerinden, isteklilerden yeterlilik kriteri olarak CE belgesinin  istenmediği, sadece kartuş ve tonerlerle ilgili olarak TSE belgesinin istendiği ayrıca ürünlerin orijinal olması gerektiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Bu iki düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuata herhangi bir aykırılık teşkil etmediği, ayrıca alımı planlanan kartuş ve tonerlerin orijinal olması gerektiği hususunun idare tarafından düzenlendiği belirlendiğinden ihalenin iptal edilmesi işlemi yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen aykırılık nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, idarenin kartuş ve toner alımına yönelik kalemlerin ihalesinin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul